• Services: Strategisch milieuadvies, Planvorming, milieueffectstudies en natuur
  • Sectoren: Power, Rijksoverheid

Net op zee: duurzame windenergie

Nederland - We kunnen niet meer zonder elektriciteit. Nederland heeft daarom een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet nodig. Windenergie is nodig om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen, zoals afgesproken in het Energieakkoord. Het 'Net op zee' verbindt de windparken langs de Nederlandse kust met het hoogspanningsnet op land. De aanleg hiervan duurt meerdere jaren en vraagt grondige voorbereidingen. Zowel aan de Nederlandse overheid als aan netbeheerder TenneT levert Arcadis kennis en expertise om deze opgave te realiseren.

11,5

Gigawatt offshore duurzame windenergie

1.070 km2

windparken

Goed aansluiten op het elektriciteitsnet vraagt kennis en expertise

In de Routekaart 2030 is de totale opgave vastgesteld om in 2030 11,5 GW aan offshore windenergie te realiseren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de routekaart 2030 vastgesteld als vervolg op de routekaart 2023. Op deze kaart zijn locaties aangewezen voor de ontwikkeling van offshore windparken. 

RVO en TenneT

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor het verzamelen van data die nodig is om windparken te ontwikkelen. Denk aan gegevens zoals obstructies, ondergrond, wind en water. Deze data stelt de RVO beschikbaar aan partijen die windparken willen ontwikkelen.
De windparken worden door TenneT aangesloten op het elektriciteitsnet. TenneT is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de mogelijke tracés, dus hoe zij deze windparken moet verbinden met het elektriciteitsnet op land.

Data voor ontwikkeling windparken

De RVO is verantwoordelijk voor het verzamelen van de juiste data voor de aanbesteding voor de bouw van de windparken. Volledige en betrouwbare ondergrond data is van essentieel belang. Een veilige, robuuste fundering vormt namelijk een wezenlijk onderdeel van de totale investeringskosten van een windpark. Arcadis levert specialistische ondersteuning bij het aansturen en begeleiden van deze bodemonderzoeken. Door onze digitale, geofysische, geotechnische en morfologische kennis en expertise te combineren, helpt Arcadis mee bij de ontwikkeling van een geïntegreerd grondmodel van de windparkgebieden voor de ontwikkelaars.
Arcadis is betrokken bij de ‘Net op zee’-windparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver.

MER voor Net op zee 
TenneT is de beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland en verbindt de windparken op zee met het elektriciteitsnet op het land. De kabelverbinding op zee komt volledig ondergronds te liggen en gaat via een converterstation op zee, kabels op zee en land naar een bestaand hoogspanningsstation aan land. Vanaf daar gaat de windenergie via het landelijke hoogspanningsnet en de regionale netten naar de stroomgebruikers in het land. Samen met Pondera (specialist op het gebied van duurzame energie) verzorgt Arcadis de milieueffectrapportage (MER) en de vergunningaanvragen voor de ondergrondse hoogspanningsverbindingen van de Noordzee naar land. Naast de MER en vergunningaanvragen voeren we ook de bijbehorende onderzoeken uit voor de aansluiting van de offshore windenergiegebieden.  Wij verzorgen het MER- en vergunningentraject voor de ‘Net op Zee’ deelprojecten Borssele, Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta) en IJmuiden Ver.

 

Betrouwbare gegevens verstrekt voor elke coördinaat van de windparken
MER-traject voor de deelprojecten Borssele, Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha en west Beta) en IJmuiden Ver

Resultaten

11,5

Gigawatt offshore duurzame windenergie

1.070 km2

windparken

Vragen over dit project

Garnt Swinkels

teamleider MER en vergunningen +31 (0)6 2706 1764 Stel mij een vraag

Diederik van Hogendorp

Teamleider Waterveiligheid +31 (0)6 1186 7781 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.