You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de Privacyverklaring en Cookieverklaring, zijn van toepassing op het gebruik van de website en in apps van Arcadis. Ze kunnen worden gewijzigd door het plaatsen van  aangepaste versies. U wordt geadviseerd deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen om op te hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

 

Toepasselijkheid 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken en het gebruik van deze website van Arcadis N.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen (“Arcadis”) alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die u worden aangeboden op of via de website www.arcadis.com en in apps die Arcadis aanbiedt (de “Informatie”). Door gebruik te maken van de website en apps gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. 

 

Beperking van de aansprakelijkheid 

Hoewel Arcadis ernaar streeft nauwkeurige en actuele Informatie op te nemen, geven wij geen impliciete of expliciete garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor het gebruik van deze site of enige site die hieraan gekoppeld is. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen advies. Arcadis noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de website of app kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit toegang tot, gebruik of onmogelijkheid om de website of enige website waarnaar deze site een link bevat te gebruiken, of fouten of weglatingen in de inhoud ervan. 

Arcadis is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit het onderscheppen of manipuleren van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en overdracht van virussen. 

 

Intellectuele Eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de Informatie eigendom van Arcadis. 

Het is u toegestaan de website, de apps en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor uw eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de website van Arcadis op een externe internetsite, is niet toegestaan. U mag geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere kennisgevingen van intellectueel eigendom van het oorspronkelijke materiaal dat van de website is gekopieerd of afgedrukt verwijderen. 

 

Geen aanbod en het uitnodigen tot doen van een aanbod  

De Informatie bevat geen aanbod en/of uitnodiging tot het doen van een aanbod met betrekking tot de aan- of verkoop of de handel in of enige transactie in Arcadis-effecten. Beleggers mogen niet vertrouwen op de informatie voor beleggingsbeslissingen.

 

Toekomstgerichte informatie

Verklaringen op de website en in apps die geen historische feiten zijn (met inbegrip van verklaringen over beleggingsdoelstellingen, andere plannen en doelstellingen van het management voor toekomstige activiteiten of economische prestaties, of aannames of prognoses die daarmee verband houden) zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen en geen garanties. De daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten van onze verrichtingen kunnen materieel afwijken van die verschillen uitgedrukt of geïmpliceerd in toekomstgerichte verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door het gebruik van termen zoals “kunnen”, “zal”, “zou moeten”, “verwachten”, “kon”, “bedoel”, “plan”, “voorzie”, “raming”, “geloof”, “ga verder”, “voorspel”, “potentiële” of het negatief van dergelijke termen en andere vergelijkbare terminologie. De toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op onze verwachtingen, plannen, schattingen, aannames en overtuigingen die tal van risico’s en onzekerheden met zich meebrengen, zowel op hun datum als op het moment dat ze voor het eerst werden opgenomen op de website en in apps. De veronderstellingen met betrekking tot het voorgaande impliceert oordelen met betrekking tot, onder andere, toekomstige economische, concurrerende marktomstandigheden en toekomstige bedrijfsbesluiten, die moeilijk of onmogelijk nauwkeurig te voorspellen zijn en waarover wij geen controle hebben. Hoewel wij geloven dat de verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden weerspiegeld op redelijke veronderstellingen gebaseerd zijn, kunnen onze daadwerkelijke resultaten en prestaties verschillen van de toekomstgerichte verklaringen. 

 

Recht en jurisdictie

Op deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief het Cookiebeleid en de Privacyverklaring, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het cookiebeleid en de Privacyverklaring maar niet beperkt tot geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

Links naar andere websites en sociale media

Op de website of in apps vindt u een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. De Algemene Voorwaarden van Arcadis en de Privacyverklaring zijn daarom niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. Als u ervoor kiest om onze website of apps te delen via sociale media zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, dan zijn uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in Arcadis) ook zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina op LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Op het gebruik van dergelijke sociale media zijn alleen de voorwaarden (inclusief het privacybeleid) van de sociale media kanalen van toepassing. Arcadis is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens of het privacybeleid van dergelijke sociale media kanalen. Deze Gebruiksvoorwaarden van Arcadis, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid zijn daarom niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. 

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.