33

kilometer dijkversterking

1,2

miljoen Noord-Hollanders beschermd tegen hoogwater

25 miljard

euro economische waarde

Currently Viewing

The challenge

De Markermeerdijken zijn een belangrijk onderdeel van het watersysteem Markermeer, maar de dijken voldeden niet langer aan de veiligheidsnormen voor primaire keringen. Om de ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders goed te beschermen, moest het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ruim 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam versterken. De versterking Markermeerdijken maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en ook Arcadis speelt hierbij een belangrijke rol.

The solution

De Markermeerdijken zijn een provinciaal monument, liggen naast een Natura 2000-gebied en hebben een karakteristieke bebouwing zeer dicht langs de dijk. Daarnaast liggen de dijken op een ondergrond van veen, wat voor grote technische uitdagingen zorgt. Deze elementen maken de omgeving uniek en vragen om een zorgvuldige aanpak.

  • LEES MEER

    Vanwege de complexiteit, de looptijd en het grote aantal deelprojecten koos HHNK voor een alliantievorm waarbij Boskalis en VolkerWessels de private partners zijn. Arcadis is al sinds 2007 betrokken bij de dijkversterking en fungeert sinds 2015 als preferred supplier voor de Alliantie Markermeerdijken. We draaien mee in diverse teams en leveren ontwerpers, dijkspecialisten, (landschaps)architecten, hydrologen, planschrijvers, ecologen en omgevingsmanagers. 

    De Alliantie Markermeerdijken versterkt de dijken in nauw overleg met partners, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten en recreatieschappen. Ook bewoners en andere belanghebbenden worden echter voortdurend geraadpleegd. Op die manier houdt de alliantie gedurende het hele proces rekening met natuur, recreatie, landschap, wonen, cultuurhistorie, werken, kosten en duurzaamheid. 

    Samen met Royal HaskoningDHV stelden we ook het Kader Ruimtelijke Kwaliteit (KRK) op. In de ontwerpteams implementeren onze landschapsarchitecten de eisen uit het KRK in het dijkontwerp. Denk hierbij aan overgangen tussen verschillende dijktrajecten, inpassing in de omgeving, gebruik van materialen en inpassen van fiets- en wandelpaden. 

The impact

Het resulterende Projectplan Waterwet houdt rekening met alle omgevingsaspecten, waarbij onze specialisten hielpen met de onderdelen ecologie, landschap en cultuurhistorie. Door alle raakvlakken duidelijk in beeld te brengen, zijn de opgestelde planproducten eenduidig, maakbaar en goed uitlegbaar aan de stakeholders.

  • LEES MEER

    Inmiddels is het planproces afgerond en goedgekeurd, wat het startsein was voor de uitvoeringswerkzaamheden. Dankzij het nauwe overleg met omwonenden en andere belanghebbenden biedt de nieuwe dijk volop kansen voor natuur en recreatie, en behoudt de waterkering zijn bijzondere karakter. Omdat meer dan 90% van de benodigde materialen over het water wordt aangevoerd, hebben omwonenden nauwelijks last van de werkzaamheden.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer
Profielfoto van Mirjam Molen

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Mirjam Molen.

Projectmanager Waterveiligheid

Contact Mirjam

Nog niet klaar met lezen?
Dit kan voor jou ook interessant zijn

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office