You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Martijn Derksen

Adviseur Duurzame Mobiliteit

In het Waterlandkwartier in Purmerend verrijzen de komende jaren 1800 nieuwe woningen, in de Apeldoornse Kanaalzone Noord werken projectontwikkelaars aan grootschalige nieuwbouw en in Arnhem wordt een voormalige kantoorlocatie omgebouwd tot woongebied. Dergelijke projecten vragen om een nieuwe benadering van mobiliteit in gebiedsontwikkelingen. Om dit te realiseren, helpt Arcadis gemeenten en projectontwikkelaars met een concreet stappenplan.


De explosieve vraag naar nieuwe woningen is een van de grootste uitdagingen voor ons land, juist in een tijd waarin de infrastructuur en de leefbaarheid onder druk staan. Daarom is er een integrale aanpak nodig, met slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij ruimtelijke opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie. Om op een effectieve manier te voldoen aan deze behoefte, hanteert Arcadis een stappenplan op basis van drie fasen: analyseren, concretiseren en vastleggen. Dit resulteert in een doordachte oplossing met aandacht voor actieve en gezonde mobiliteit, openbaar vervoer, deelconcepten en een passende parkeerbalans.

Bereikbaarheid

In plaats van de auto staan tegenwoordig duurzame bereikbaarheid en brede welvaart centraal in mobiliteitsoplossingen. Dit doen wij op basis van de STOMP-principes. Daarvoor moet mobiliteit al in een vroeg stadium en gedurende het hele proces onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling. Ons stappenplan voorziet hierin: we beginnen met het ontwikkelen van een visie, waarna we de benodigde maatregelen vaststellen en uiteindelijk de afspraken tussen de belanghebbenden borgen. Ondanks de standaardisering van onze aanpak leveren we altijd maatwerk, omdat elke gebiedsontwikkeling zijn eigen specifieke kenmerken heeft.

De Cirkel met drie stappen: Analyseren, Concretiseren en Vastleggen

Analyseren

We beginnen elk project met het analyseren van ruimtelijke context, de mobiliteitsbehoefte van de toekomstige bewoners en het bestaande beleid met betrekking tot duurzame mobiliteit. Voor een zo nauwkeurig mogelijk inzicht maken we gebruik van een data-gedreven doelgroepanalyse op basis van vergelijkbare referentiewijken. Daarbij kijken we onder meer naar leefstijl, huishoudgrootte, inkomen, autobezit en mobiliteitsbestedingen. Ook gaan we in gesprek over de ambities van de betrokken partijen. Deze brede focus zorgt voor draagvlak, een betere businesscase voor projectontwikkelaars en een juridisch houdbare onderbouwing van de maatregelen. Bovendien laat het de mobiliteitsmaatregelen beter aansluiten bij de behoeften van de toekomstige bewoners.

Concretiseren

Vervolgens concretiseren we onze bevindingen door de mobiliteitsvisie op basis van de STOMP-principes te vertalen naar duurzame maatregelen. Deze zijn gericht op het voorkomen van (lange) verplaatsingen, het prioriteren van duurzame en actieve modaliteiten en het reduceren van uitstoot. Ook het faciliteren van alternatieven voor autogebruik en -bezit en het stimuleren van gedragsverandering behoort tot onze advisering. Verder inventariseren we de mobiliteits- en parkeerbehoefte en maken we de verwachte verkeersgeneratie inzichtelijk. Dit alles kwantificeren we met onze Duurzame Mobiliteitsbalans, een rekentool waarmee we het effect van duurzame mobiliteitsmaatregelen meewegen in de mobiliteits- en parkeerbehoefte.
Grafiek verwacht autobezit per woningtype in staafdiagramvorm

Vastleggen

Als laatste leggen we de aanpak vast door het maken en borgen van afspraken tussen belanghebbenden, zoals ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, deelmobiliteitsaanbieders, parkeerbeheerders en laadpaalexploitanten. Deze afspraken gaan onder meer over financiering, exploitatie, communicatie en monitoring. Ter onderbouwing kunnen we volledige exploitatieberekeningen uitvoeren. Daarnaast maken we ons sterk voor heldere afspraken en een constructieve communicatie met de nieuwe bewoners, om zo de gewenste gedragsverandering te ondersteunen.

Contact

Arcadis toont zich al jaren een betrouwbare partner voor de integratie van duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkeling. Daar is natuurlijk nog veel meer over te vertellen dan ik kwijt kan in een korte blog. Heb je dus specifieke wensen of andere vragen? Neem dan contact op met mij of mijn collega’s om de mogelijkheden te bespreken of om onze uitgebreide paper ‘Duurzame mobiliteit bij Gebiedsontwikkeling’ aan te vragen.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.