• Services: Asset management, Duurzame Gebiedsontwikkeling, Planvorming, milieueffectstudies en natuur
  • Sectoren: Provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen

Projectbesluit Omgevingswet bij versterking waterkeringen

Rivierenland en Stichste Rijnlanden - Waterschap Rivierenland werkt de komende jaren aan het versterken van verschillende dijken om burgers te beschermen tegen hoogwater. Daarbij houdt zij rekening met verschillende belangen, met oog voor het landschap en respect voor waarden in het gebied. Als de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt, dient het waterschap voor de versterking van primaire waterkeringen een Projectbesluit voor te bereiden. Met masterclasses, verdiepingssessies, praktisch adviezen bij projecten en een beslisboom ondersteunde Arcadis de medewerkers van het waterschap hierbij.

Ondersteuning waterschap Rivierenland bij implementatie

In de masterclass gaven onze experts informatie over wat het Projectbesluit inhoudt en vanaf wanneer het verplicht is. Ook weten de medewerkers van het waterschap wanneer een Projectbesluit mag en wat de te doorlopen procedure is. Voor onderwerpen waar het waterschap meer over wilde weten, organiseerden de experts verdiepingssessies. Daarnaast ondersteunden onze deskundigen projectteams van lopende projecten. Tenslotte is een overzichtelijke beslisboom opgezet waarmee het waterschap keuzes kan maken over welke juridisch instrumenten zij onder de Omgevingswet kunnen inzetten. 

Wanneer een Projectbesluit?

Ook voor andere complexe projecten kan een waterschap een Projectbesluit nemen. Wat betekent dat? Wat is daarvoor nodig? Wanneer is het verstandig een Projectbesluit voor te bereiden? En in welke gevallen kan het waterschap ook een omgevingsvergunning wateractiviteiten of een zogenoemde ‘vergunning eigen dienst’ opstellen. De kennis en ervaring die onze specialisten hebben opgedaan bij de ondersteuning van verschillende waterschappen delen zij graag  met de andere waterschappen

Inzicht: wanneer is wel of niet een Projectbesluit nodig en wat is nodig bij de voorbereiding?
Praktisch advies voor lopende projecten over aanpak, planning en te betrekken partijen
Juridisch instrumentarium: wanneer zet je welk instrument in?

Vragen over dit project

Marja Menke

Senior Consultant WI - Waterveiligheid +31 (0)6 2706 0468 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.