• Services: Engineering, Strategie Advies, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Master Planning
  • Sectoren: Power

COBRAcable, rechtstreeks elektriciteitsnet tussen Nederland en Denemarken

Van Denemarken door Duitsland naar Nederland - Met het opraken van de fossiele brandstoffen en de groei in duurzame energie is het in Europa noodzakelijk om elektriciteitsnetten aan elkaar te verbinden en bij overschot van energie internationaal aan elkaar te kunnen leveren. Zo blijft de continue levering van energie veilig en gewaarborgd. Nederland en Denemarken kunnen elkaar versterken met deze deze uitwisseling van energie. De netbeheerders Tennet en Energienet.dk willen hieraan bijdragen. Hiervoor moest het netwerk van Denemarken wel aan het elektriciteitsnetwerk van Nederland gekoppeld worden. Arcadis heeft hieraan bijgedragen in opdracht van Siemens en van Tennet.

325 km

lengte kabel waarvan 300 km in de zeebodem

700 MW

capaciteit (bij 320 KV gelijkstroom)

300 km kabel op 1.5 m diepte in de zeebodem

Onze energiebehoefte neemt toe, net als de schaarste van natuurlijke energiebronnen. Om continu te kunnen blijven voorzien in energie en een schone en gezonde omgeving zijn duurzame bronnen nodig, die weinig of geen CO2 uitstoten. Dit is vastgelegd in de energietransitie van fossiele naar duurzame energie. Omdat Nederland maar beperkte toegang heeft tot dit soort bronnen zoekt zij deze in de buurlanden. Denemarken heeft die overcapaciteit in duurzame energie. De Nederlandse en Deense overheid hebben afgesproken bij overcapaciteit de extra energie aan Nederland te leveren. Voor deze levering is een nieuw aan te leggen elektriciteitsnetwerk tussen beide landen nodig. 

Tennet, Energienet.dk, Siemens en Arcadis dragen bij aan het streven van de Europese unie een duurzaam internationaal energielandschap te realiseren in Europa. In het kader van de energietransitie is het noodzakelijk alle Europese energie goed te kunnen opwekken, transporteren en over de netten te kunnen verdelen en balanceren, zodat de netten niet overbelast raken. Dit betekent dat in Nederland en Denemarken een converterstation gerealiseerd moet worden. Ook wordt een onderzeese verbinding aangelegd tussen beide landen. De aanleg van de COBRAcable levert een aantal voordelen op. Nederland importeert meer duurzame energie (vooral wind) uit Denemarken. Waarborgen van de leveringszekerheid is voor Denemarken van groot belang. De kabel maakt structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder is de  COBRAcable zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is een windpark op zee aan te sluiten. Op deze manier draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap. 

De uitdaging voor Tennet 


De uitdaging voor TenneT was het realiseren van een onderzeese hoogspanningskabel verbinding (700 MW – 325 km). Nu bekend als de COBRAcable. Met de aanleg van deze kabelverbinding zijn TenneT en Energinet.dk (de Nederlandse en Deense hoogspanning netbeheerders) uitgedaagd een aanvulling van 700 megawatt grensoverschrijdende energietransportcapaciteit te realiseren. De COBRA kabelverbinding doorkruist het Natura 2000 Waddengebied, de Eems-Dollard en zowel Duitse als Deense delen van de Noordzee. Voor deze mogelijke risicovolle operatie is toestemming van de verschillende regeringen nodig. Voor de bouwvergunning en vergunningen op het gebied van milieu, realisatie, water en natuur is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Arcadis fungeert als linking pin tussen bevoegd gezag (Ministerie van Economische Zaken en gemeente Eemsmond) en opdrachtgever (voor Siemens is dat TenneT).Tevens verzorgen wij als faciliterend manager voor Siemens en haar bouwkundige onderaannemer alle vergunningvoorschriften en overige wet- en regelgeving.  

De uitdaging voor Siemens 


Siemens levert de twee converterstations voor Tennet. De onderzeese kabel wordt geleverd door Prysmian. Arcadis verzorgt de constructieve werktekeningen, waarin rekening gehouden is met aardbevingsbestendigheid. Ook het technische bestek  voor de bouw van gebouwgebonden installaties en de bouwvergunning is door de specialisten van Arcadis gemaakt. 

Samen met bevoegd gezag en opdrachtgever hebben we in een zogenaamd “ontwerpatelier”,op locatie het station vormgegeven, en daardoor procesversnelling behaald. De bouw is eerder dan gepland gestart, doordat vergunningen eerder zijn verleend. 


Resultaten

325 km

lengte kabel waarvan 300 km in de zeebodem

700 MW

capaciteit (bij 320 KV gelijkstroom)

Vragen over dit project

Marcel Menting

Projectmanager +31 (0)6 2706 1215 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.