You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Sören Blankers

Consultant

Eindhoven zet stappen in de versnelling naar 30 kilometer per uur als norm binnen de bebouwde kom. Hiermee wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren en de leefbaarheid versterken. Arcadis onderzocht voor de gemeente Eindhoven welke kansen er zijn om op wegen een lagere snelheidslimiet in te stellen. Ook is onderzocht wat dit concreet op straat betekent: welke maatregelen zijn nodig?


Het landelijk vastgesteld Afwegingskader 30 kilometer per uur van CROW is toegepast en gespecificeerd. Hiermee is een werkwijze ontwikkeld die geschikt is om snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom tot uitvoering te brengen. Het proces bestond uit GIS-analyses, kwalitatieve analyses op basis van een deskundigenoordeel en een proces van afstemming met diverse betrokkenen (waaronder hulpdiensten, het openbaarvervoersbedrijf en de politie).

De aanpak heeft geleid tot een voorstel voor een wijzigingen in het Eindhovense netwerk:

  • 50-wegen naar ETW30, op wegen waar momenteel een maximumsnelheid van 50km/h geldt en waar de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie.
  • 50-wegen naar GOW30, op 50-wegen met een verkeersfunctie maar die niet voldoen aan de inrichtingskenmerken voor een GOW50. Deze wegen vragen om een lagere snelheidslimiet of ruimte voor vrijliggende fietsvoorzieningen.
  • GOW30 op bestaande 30-wegen, op 30-wegen met een verkeersfunctie, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een hoogfrequente busdienst.
  • 70-wegen naar GOW50, op 70-wegen die niet voldoen aan de inrichtingskenmerken voor een GOW70.

Niet alle wegen kunnen tegelijkertijd aangepakt worden. Daarom is inzichtelijk gemaakt welke prioritering wenselijk is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Conclusie is dat bepaalde wijzigingen op korte termijn mogelijk zijn met een relatief beperkte impact op de kosten.

Kansen voor de lange termijn

Belangrijkste conclusie voor de lange termijn is dat het principe van ‘30-tenzij’ past binnen de ontwikkeling van meer aandacht voor leefbaarheid, klimaatadaptatie en stedelijke verdichting. Het uitgangspunt van 30 kilometer per uur (“30-tenzij”) biedt kansen om het wegennet te ontwikkelen in die denklijn, al komt ook hierbij een aantal fundamentele afwegingen naar voren.

Vooruitblik op het Nationaal Verkeerskundecongres

Tijdens de sessie gaan Arcadis en de gemeente Eindhoven in op de fundamentele afwegingen, discussiepunten en keuzes die bij dit vraagstuk komen kijken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met parkeren langs 50 km/h-wegen, en met openbaar vervoer en hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden? En hanteren we daarmee op dit moment de juiste criteria? Doel is om inspiratie te bieden voor de versnelling naar 30 kilometer per uur als norm binnen de bebouwde kom.