You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Simon Swan

Global Solutions Director – New Mobility

In de mobiliteitsector zijn we ervan overtuigd dat de veerkracht van een bedrijf grotendeels afhankelijk is van de capaciteit van de sector om verstoringen te weerstaan, te beheersen en zich aan te passen.

 

Veerkrachtige operaties vereisen een wendbare reactie op gebeurtenissen. Ze vereisen ook strategisch denken bij het plannen van objecten en infrastructuur op een manier die toegankelijkheid, inclusiviteit en rechtvaardigheid omvat. In steden woont een diverse groep mensen die gebruik maakt van verschillende transportmiddelen.

Naast auto's, vliegtuigen, treinen en vaartuigen, moeten we ook rekening houden met vervoersmiddelen die weinig of geen CO2-emissies veroorzaken, zoals elektrische scooters of e-bikes. Daarnaast moeten we aandacht besteden aan manieren waarop mensen zich zonder gemotoriseerd vervoersmiddel verplaatsen, zoals wandelen en fietsen. Met de technologische vooruitgang zullen ook robotica en drones op korte termijn een grotere rol spelen in vervoer en transport. Zelfs ruimtereizen behoren tot de mogelijkheden.

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.

Voortgang bijhouden en definiëren

De traditionele aanpak voor dit probleem omvat het uitvoeren van een kosten-batenanalyse om te beoordelen hoe goed bepaalde gebieden, inclusief infrastructuur en gebouwen, bestand zijn tegen gebeurtenissen zoals klimaatverandering. De analyse kijkt naar veranderingen in meetbare resultaten zoals sociaal-economisch beleid en ecologische functies. Vervolgens gebruiken overheden en andere autoriteiten de resultaten van deze analyse om te bepalen waar budget of andere financiering toegewezen moet worden.

Er is echter over het algemeen een beperkte hoeveelheid beschikbare data om te analyseren. Bovendien is het moeilijk om dezelfde analyse toe te passen op een andere locatie die niet dezelfde kenmerken deelt als de eerder onderzochte plaats. Een analyse van een grootstedelijk gebied is bijvoorbeeld niet eenvoudig toe te passen op landelijke gemeenschappen en kleine steden. Dus, hoe definiëren we mobiliteitsveerkracht als de mobiliteitssector ook te maken heeft met hetzelfde probleem van ontoereikende data?

Tegelijkertijd is het moeilijk om vooruitgang te definiëren, aangezien er verschillende factoren zijn die kunnen bijdragen aan het succes of falen van een reisroute. Hoe definiëren we dit succes bijvoorbeeld verder dan zaken zoals snelheid en het op tijd vertrekken/aankomen, en is bedrijfscontinuïteit alleen een effectieve maatstaf voor veerkracht?

 

Vaak proberen transportprofessionals veerkacht te meten door ofwel een vereenvoudigde aanpak te hanteren, waarbij traditionele prestatie-indicatoren zoals vertrek op tijd worden gebruikt, of juist door complexere real-time, dynamische digitale weergaven zoals digital twins te gebruiken. Echter, het hanteren van een vereenvoudigde aanpak slaagt er niet in om de complexiteit van functionaliteit vast te leggen. Bovendien hebben veel bedrijven over de hele wereld geen toegang tot complexe digital twins.

Proactief plannen en voorbereid zijn op verwachte en onverwachte situaties is de ware implementatie van bedrijfsveerkracht. Zodra dit is gelukt, kunnen we betrouwbare maatstaven gaan ontwikkelen die we vervolgens breder kunnen delen om mobiliteitsveerkracht te bereiken.

Als volgende stap moeten we een gestandaardiseerde meting voor veerkracht ontwikkelen die de complexiteit van de werkelijke omstandigheden weerspiegelt en niet te veel afhankelijk is van computertechnieken die buiten bereik liggen.

Een deel van het antwoord is het benutten van de kennis van mobiliteitsexperts en lokale overheden. Zij kennen het beste de unieke oorzaken en complexiteit van functieverlies op hun eigen gebieden, evenals de klimaat- en de geologische omstandigheden waaronder ze werken.

Het bewustzijn van de mensen ter plaatse over de veranderende klimaatomstandigheden in de toekomst is veel waardevoller dan zelfs de krachtigste supercomputersimulaties. Daarom is het van essentieel belang dat we gebruikmaken van deze uitgebreide bron van kennis. We kunnen dit doen door het toepassen van design thinking technieken of andere methoden om onuitgesproken kennis naar boven te halen en te benutten.  

 

Veerkracht in alle deelsectoren van mobiliteit

We bevinden ons momenteel in een impasse waarin onze branche met verschillende chronische spanningen wordt geconfronteerd. Wereldwijd zijn de bouwkosten gestegen, in combinatie met arbeidstekorten en economische onzekerheden. In de EU zorgde de energiecrisis voor veel ontwrichting in meerdere sectoren, evenals bedreigingen van toekomstige politieke instabiliteit. Vanuit maatschappelijk oogpunt hebben al deze aspecten een grote invloed op de manier waarop goederen worden vervoerd en op het reisgedrag van mensen. Wij staan voorop bij het maken van veranderingen die de toekomst beïnvloeden.

Om een echt veerkrachtig mobiliteitsnetwerk te creëren, moeten we nadenken over hoe al deze componenten verbonden zijn en samenwerken tijdens verstorende gebeurtenissen en hoe goed ze reageren op noodsituaties. Van trottoirs, voetpaden en fietspaden tot snelwegen; het is van essentieel belang om deze netwerken in samenhang en niet geïsoleerd uit te bouwen.

Als we naar de spoorwegsector kijken, zijn de effecten van corona nog steeds merkbaar voor veel organisaties in de wereld. Veerkracht in de spoorwegen richt zich momenteel vooral op financiële veerkracht op de lange termijn, met name omtrent klimaatverandering en onverwachte verstoringen in de economie.

Ook havens ondervinden bedreigingen voor de veerkracht van operatie. De klimaatdoelen vormen ook nieuwe uitdagingen voor bedrijfsmodellen waarmee havens (en in feite alle deelsectoren in de mobiliteit) worden geconfronteerd. Nieuwe mobiliteit is een brede, toekomstgerichte term die disruptieve technologieën voor alle manieren van vervoer en transport omvat: alles van eVTOL, MaaS, drones, e-scooters tot elektrische- en waterstofvoertuigen. Hoewel sommige van deze technologieën veelbelovend zijn en ons leven gemakkelijker kunnen maken, zijn er verschillende uitdagingen om bedrijfscontinuïteit te handhaven en te kunnen reageren op bedreigingen, zowel nu als in de toekomst als het gaat om bedrijfsveerkracht.

Niet alleen moeten organisaties zich aanpassen aan trends en gedrag van gebruikers, maar de infrastructuur moet ook vooruitlopen op de tijd om de implementatie te vergemakkelijken. Dit zijn specifieke gesprekken die alle deelgebieden binnen de transportsector moeten voeren en die een actieplan vereisen. Als we buiten onze traditionele sectoren stappen en naar mobiliteit als geheel kijken, kunnen we innovatieve oplossingen ontdekken die de mobiliteitsnetwerken verbeteren. We verdiepen het thema 'Future-proof mobiliteit' verder met onze sectorexperts in een reeks blogs.

Dit artikel is geschreven met gedachten en inzichten verzameld van experts van Arcadis die werkzaam zijn in de mobiliteitssector.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.