• Services: Strategie Advies, Strategisch milieuadvies, Programmamanagement
  • Sectoren: Natuurlijke Hulpbronnen, Publieke Sector, Waterschappen

Waterschap Rijn en IJssel energieneutraal in 2025

Doetinchem - De waterschappen in Nederland hebben de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Waterschap Rijn en IJssel wil dit bereiken door zelf duurzame energie op te wekken en tegelijkertijd efficiënter met energie om te gaan. In een aantal strategische stappen is een organisatorisch verankerde en breed gedragen beweging opgezet om te groeien naar een 100% energieneutrale organisatie.

2025

energieneutraal

Energietransitie verankeren in de organisatie

Om een organisatie van omvang in beweging te krijgen, is een brede aanpak nodig die alleen succesvol kan zijn bij voldoende draagvlak en ambitie. Samen met de Transitiemanager en de Energiecoördinator van het waterschap heeft Arcadis deze beweging in gang gezet. 

Draagvlak peilen en vergroten

Om de organisatie bereid te krijgen samen aan de slag te gaan met energieneutraliteit is het essentieel om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Uit een inspirerende werksessie met alle managers van het waterschap blijkt dat zij dit thema belangrijk vinden. De eerste ideeën over samenwerking en mogelijke maatregelen komen al direct naar voren. Een mooie basis voor het zetten van de volgende stappen.  

Organiseren van de energietransitie

Daarna is gewerkt aan het inbedden van energietransitie in de organisatie. Hiervoor is met een aantal sleutelfiguren een brainstormsessie gehouden. Dit heeft geleid tot het opzetten van drie gerichte teams: Duurzame Energie, Omgeving en Energie efficiency. De voorzitters van ieder team vormen samen met de Transitiemanager het Adviesteam om een integrale aanpak te borgen. 

Het proces voor het bemensen van de teams is relatief eenvoudig verlopen. Veel potentiele kandidaten en hun managers zijn als sleutelfiguren al betrokken in het proces. Met een enkeling is extra gesproken om ze te verleiden mee te doen. Het gemak van dit proces is een eerste signaal van de beweging die we willen realiseren. 

Verankeren in organisatie

Tot slot is een managementsysteem opgezet die het hele transitieproces ondersteunt en werkt volgens de systematiek van ‘Plan-Do-Check-Act’ waarbij continu verdere verbetering mogelijk is. Om tot een werkend managementsysteem te komen, is een monitoringssysteem opgezet, zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd, is vastgelegd hoe en wanneer overlegd en gecommuniceerd wordt én is betrokkenheid van het hoogste management geborgd. Om te borgen dat de organisatie ook daadwerkelijk met het managementsysteem gaat werken, zijn organisatie breed mensen betrokken om actief mee te denken. 

Na een korte zoektocht en wat hulp, beweegt het waterschap nu zelfstandig naar een energieneutrale organisatie met als basis: gedrevenheid, structuur en een brede verankering. 

Energiemanagement volgens de BasisCheck Energiezorg
Performance continu in beeld door energiemanagementsysteem
Energietransitie inbedden organisatie van waterschap

Resultaten

2025

energieneutraal

Vragen over dit project

Jaap van den Heuvel

Strategisch milieu adviseur +31 (0)6 2706 0882 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.