• Services: Duurzame Gebiedsontwikkeling, Planvorming, milieueffectstudies en natuur
  • Sectoren: Gemeenten

Toekomstbestendig wonen in Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland, Nederland - Gemeente Alphen aan den Rijn ligt in het Groene Hart en streeft naar een goede balans tussen landschap, water en woningen. Om in de toekomst te kunnen blijven genieten van alle kwaliteiten van de regio werkt de gemeente aan maatschappelijke opgaven die een meerwaarde creëren voor de stad. De verkenning hiervoor is het “Perspectief voor Landschap én Stad”.

Toekomstbestendig wonen in Alphen aan den Rijn

Een integrale omgevingsbeoordeling biedt perspectief voor Landschap en Stad

Voor deze verkenning heeft de gemeente behoefte om verschillende omgevingsaspecten voor vier potentiële woningbouwgebieden in beeld te brengen. Met deze integrale beoordeling kan de gemeenteraad een gedegen afweging maken over waar nieuwe ontwikkelingen op een klimaatbestendige wijze kunnen plaatsvinden. 

Ontwikkellocaties

Voor de vier potentiële woningbouwgebieden (Oostervaartpark, Oog van Koudekerk, Gnephoek en Noordrand) heeft Arcadis zes omgevingsaspecten onderzocht: lucht, geluid, verkeer, bodem, water en ecologie. Deze aspecten geven een indicatie van de uitdagingen en kansen in relatie tot de gestelde ambities per locatie. Voor de locatie Gnephoek is aanvullend onderzoek gedaan naar verschillende varianten voor aanpassingen in het watersysteem. Op basis van de resultaten per omgevingsaspect en ingebrachte kennis is een advies gegeven over de meest haalbare ambities én over de ontwikkellocaties die de meeste potentie hebben om maatschappelijke opgaven te integreren. Denk aan klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw en biodiversiteit. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de beoogde ontwikkellocatie bijdraagt aan waardecreatie voor de stad, om zo een aangenaam leefmilieu aan de bestaande infrastructuur toe te voegen. 
Lees hier: Ontwikkelstrategie voor Landschap en Stad


Vragen over dit project

Nicolaas Sikkens

Adviseur Gebiedsontwikkeling +31 (0)6 2706 2365 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.