• Services: Landschapsarchitectuur, Watermanagement, Programma- en projectmanagement, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Architectuur, Water Oplossingen
  • Sectoren: Publieke Sector, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Transport, Havens en Waterwegen

Ruimte voor de Lek - Ruimtelijke visie en ontwikkelingsstrategie

Utrecht - Een typisch ruimte voor de rivierproject: hoogwaterbescherming in combinatie met natuurontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Impuls

kwaliteit rivierengebied Hoogwaterveiligheid

KRW

Beoogde waterstanddaling behaald
Ruimte voor de rivier de Lek

Ruimte voor de rivier

Zoetwatergetijdennatuur

Nationaal en internationaal zijn zoetwatergetijdenmilieus, schaarse maar waardevolle biotopen. Er is daarom in het Ruimte voor Rivier project langs de Lek gestreefd naar behoud, herstel en ontwikkeling van zoetwatergetijdenmilieus. Hiermee wordt recht gedaan aan de natuurlijke kenmerken van het plaatselijke riviersysteem en neemt de waarde van het gebied door flora- en faunadiversiteit toe. 

Zo is er bijvoorbeeld benedenstrooms van de stuw van Hagestein de potentie voor een dynamische riviernatuur benut. De rivier- en getijdendynamiek is opnieuw in het gebied geïntroduceerd door de zomerkaden af te graven, het maaiveld te verlagen en getijden- en meestromende nevengeulen aan te leggen. Deze natuurherstel- en ontwikkelingsmaatregelen zijn uitgewerkt conform de Smart Rivers-concepten (zie ook www.smartrivers.nl). 

Ruimtelijke visie en ontwikkelingsstrategie 

In dit project heeft Arcadis de rivier-dynamische processen in de uiterwaarden ten noorden van de Lek teruggebracht. Daarnaast is er een open verbinding met het Merwedekanaal gemaakt via een meestromende nevenguel ter plaatse van de verlande Oude Lek in de Pontwaard. Ook is een aanzet gemaakt voor de ontwikkeling van een ooibos en struweel, in de luwte van de bruggen van de A2 en de A27 en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Vianen. Aan de Kromme IJssel ligt nu een groot rietmoeras, met het herstel van de voormalige rivierloop ontstond hier ruimte voor. Na alle maatregelen kan weer goed gerecreëerd worden langs de Lek, om dit te faciliteren zijn er: wandelpaden, een rollator-pad, een speelbos en een honden-uitlaatplaats aangelegd.  

Onze opdrachtgever heeft op basis van de inrichtingsvisie in de uitvoering een complete metamorfose van het landschap en een vergaande verbetering van bescherming tijdens hoogwater kunnen verwezenlijken.

Resultaten

Impuls

kwaliteit rivierengebied Hoogwaterveiligheid

KRW

Beoogde waterstanddaling behaald

Metamorfose

Recreatief medegebruik voor deze dicht bevolkte regio

Vragen over dit project

Eric Schellekens

Senior adviseur klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 1605 Stel mij een vraag

Gerjan Verhoeff

Senior projectleider Water +31 (0)6 2706 0786 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.