• Services: Master Planning, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Aannemers, Productie en Industrie, Natuurlijke Hulpbronnen, Publieke Sector, Transport

Inzicht in impact Omgevingswet bij provincies gemeenten RUDs en initiatiefnemers

Nederland - Onder de vlag van de Eenvoudig Beter Campus* is Arcadis in 2015 één van de initiatiefnemers die met smaakmakers, koplopers en experts investeren in de bewustwording bij publieke en private partijen van de impact van de Omgevingswet. Kernboodschap: begin vandaag met voorsorteren! Een samenvatting van de workshops...,

Samenwerken aan Provinciale Omgevingsvisies

Om provinciale professionals en portefeuillehouders in staat te stellen hún receptuur voor de  provinciale omgevingsvisie te verbeteren en de samenhang te ontdekken met gemeentelijke omgevingsvisies, de eerste nationale omgevingsvisie en andere kerninstrumenten,  schotelden de Provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht hun ervaringen voor.
Generiek blijkt het streven naar samenhang en afstemming van sectoraal beleid. De route daarnaartoe verschilt. Terwijl de één inzet op inspiratie gebaseerd op een samenhangende visie, verkiezen anderen een “beleid neutrale omzetting van sectoraal beleid”.

Leren van gemeentelijke ervaringen bij drie decentralisaties in sociale domein

Wat kunnen gemeenten, bij hun voorbereidingen op de Omgevingswet, leren van ervaringen die zijn opgedaan bij de drie grote decentralisaties in het sociale domein? Veel vergelijkingen gaan mank. Toch blijken er waardevolle parallellen en lessen te zijn op thema’s als flexibiliteit, maatwerk en systeemsturing. De kunst wordt om die ervaringen te betrekken bij en te vertalen naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van de Omgevingswet.

RUD’s en de Omgevingswet

In de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) krijgen RUD’s een fikse efficiencytaakstelling mee. Die heeft grote impact op de uitgangspunten en kwaliteitscriteria waarmee de RUD’s van start gegaan zijn. “Is dit de flexibiliteit die past bij moderne wetgeving, zoals de Omgevingswet?” was de vraag aan Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Paul Schuurmans, voorzitter van Omgevingsdienst Nederland en directeur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Conclusie: het is zaak gezamenlijk te blijven zoeken naar het optimum van flexibiliteit en detaillering in de wetgeving.

Wat verandert er in de vergunningaanvraag voor aanvrager en bevoegd gezag?

Wat is de impact van de Omgevingswet op een complexe vergunningaanvraag, voor initiatiefnemer, bevoegd gezag en hun interactie? In een ‘living lab’ experimenteerden aanvrager – een industriële relatie – en de betreffende gemeente. Inzoomend op de behandeling van die aanvraag, identificeerden zij de verschillen, veranderingen en knelpunten en de gevolgen van de Omgevingswet voor hun organisaties en werkwijze. Conclusies: de impact doet zich gelden op tal van vlakken: benodigde kennis, capaciteit, gedrag en flexibiliteit. Waar ‘oude’ knelpunten worden opgelost, ontstaan nieuwe vraagstukken en knelpunten.

De impact van Omgevingswet is groot en raakt inhoudelijke activiteiten, organisatie, de rol van professionals en de informatievoorziening. Meer dan ooit wordt samenwerking en werken in de keten belangrijk. Een soepele, effectieve implementatie is gebaat bij:
- tijdige voorbereiding
- tijd en ruimte om te experimenteren en kennis te delen
- organisatie en mensen mee te krijgen
- in- en externe samenwerkingen aan te gaan
Dit generieke advies is toepasselijk op alle hier genoemde werkvelden. Arcadis begeleidt publieke en private organisaties met onder meer company workshops, experimenten, business cases bij het uitstippelen van hun maatwerk routekaart naar de Omgevingswet.


*) De Eenvoudig Beter Campus is een gezamenlijk initiatief van Arcadis, Berenschot, RHDHV, Platform 31 en Twijnstra Gudde. Dit collectief organiseerde in 2015 een serie “Kookstudio’s” waarin ingrediënten van de nieuwe Omgevingswet aan de orde kwamen.

Vragen over dit project

Katja Portegies

oud collega
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.