• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Stedelijke Planning en Ontwerp, Programmamanagement, Projectmanagement, Geschillen voorkomen, Transformatie en Veerkracht, Investeringen en Financiering, Technologie en Informatie, Duurzame Gebiedsontwikkeling, Advanced Analytics, Master Planning, Programma- en projectmanagement, Contractoplossingen, Strategie Advies, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Digital Innovation
  • Sectoren: Financiële Instellingen, Projectontwikkelaars, Publieke Sector, Havens en Waterwegen, Water, Transport

Innoveren, verbinden en versterken in Amsterdam

Amsterdam - De wijken Geuzenveld-Slotermeer en stadsdeel Nieuw-West hebben te kampen met hoge werkloosheidscijfers. Onderzocht is hoe de economische ontwikkeling en potentie van industrieterrein Westpoort hierin een positieve rol kan vervullen door het industrieterrein te verbinden met de stad Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West.

45.100

inwoners

1.500

bedrijven in Westpoort

Verbeteren maatschappelijke en economisch positie bewoners Geuzenveld-Slotermeer en Nieuw-West

Hiervoor zijn eerst de dominante vraagstukken (problemen) en achterliggende oorzaken in beeld gebracht. Vervolgens is op basis van verwachte marktontwikkelingen een toekomstbeeld geschetst. Het verschil tussen het ‘nu’ en de ‘toekomst’ laat de noodzakelijke transitie en op te lossen vraagstukken voor beide gebieden zien.

Gesprekken en sessies met overheden, kennisinstellingen, maatschappelijk middenveld, werkgeversverenigingen en bedrijfsleven hebben vervolgens geleid tot toetsing en verfijning. Op basis hiervan zijn nieuwe kansen en perspectieven benoemd om de werkgelegenheid te vergroten en de maatschappelijke en economische positie van de bewoners in Geuzenveld-Slotermeer te versterken.

Naar aanleiding van de integrale analyse en perspectieven zijn doelen, transitiepaden en projecten 'Westpoort' en 'Nieuw-West doelstellingen' en bijbehorende thema’s gedefinieerd. De insteek om Nieuw-West sterker te verbinden met Westpoort op basis van het waardestromenmodel heeft, naast de voorstellen voor een aantal concrete uitvoeringsprojecten, ook geleid tot de instelling van een masterclass om de verschillende domeinen binnen het stadsdeel sterker aan elkaar te koppelen.

Doelen-Inspanningen

Netwerk afstemming van de projecten uit de verschillende domeinen bij de uitwerking van het zogeheten Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) is essentieel. In eerste instantie worden de DIN’s uit de sociale-economische en welzijnshoek aan elkaar gekoppeld. In een werksessie met betrokken medewerkers wordt gezocht naar de meest dominante vraagstukken en naar de meest efficiënte en effectieve maatregelen. Dit kan betekenen dat bepaalde projecten mogelijk te weinig toegevoegde waarde opleveren en daardoor op een laag pitje worden gezet. Het stadsdeel laat met deze voorzet op een integrale aanpak zien, dat het anticipeert op ontwikkelingen.Bedrijvigheid in Westpoort
Verbeteren maatschappelijke...
en economisch positie bewoners...
Geuzenveld-Slotermeer en Nieuw-West

Resultaten

45.100

inwoners

1.500

bedrijven in Westpoort

Vragen over dit project

Arie Voorburg

Innovatie & Business Development +31 (0)6 2706 0749 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.