• Services: Watermanagement, Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Water Oplossingen, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Waterschappen, Provincies, Rijksoverheid, Publieke Sector

Iedere dijk een Rijke Dijk als onderdeel van Hoogwaterbeschermingsprogramma

Waddenzee - Veel dijken langs de Waddenzee hebben aan de waterkant een asfalt- of steenbekleding. Door deze harde en gladde overgang tussen dijk en water kunnen er geen planten groeien. Met andere materialen of een andere vorm van de dijk is dit wel mogelijk. Met de handreiking Rijke Dijk kunnen we dijken mooier maken waarbij de waterveiligheid gegarandeerd blijft.

Een veilige dijk mag ook mooi zijn

Een dijk is meer dan een waterkering alleen. Met het basisprincipe van de Rijke Dijk ontstaat een mooie en natuurlijke overgang tussen dijk en water. De dijk is veilig, maar biedt ook mogelijkheden voor natuur, recreatie, cultuurhistorie en/of duurzame economische activiteiten. De innovatie is zowel regionaal als lokaal toe te passen, sluit naadloos in het landschap aan en voegt maatschappelijke waarde toe voor de gebruikers. 

Ervaring bij de Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken (onderdeel van het HWBP) leert dat deze aanpak werkt. Er staan de komende jaren heel wat dijkverbeteringen op het programma. Allemaal in een drukke omgeving met een grote opgave. Om deze projecten uitvoerbaar en betaalbaar te houden, is een slimme aanpak nodig. De Rijke Dijk biedt hiervoor een methode, door breder te kijken dan alleen naar waterveiligheid.
Het onderzoek Rijke Dijk is een van de twaalf onderzoeken van de POV-Waddenzeedijken.

Naar een Rijke Dijk in 3 stappen

De handreiking Rijke Dijk is het resultaat van een themamiddag georganiseerd door het waterschap. Samen met de noordelijke waterschappen, Deltares en studenten van de Groningse Hanzehogeschool en de Hogeschool Zeeland  heeft Arcadis gebrainstormd hoe de Rijke Dijk op de kaart te zetten voor de noordelijke waterschappen en het HWBP. Bij een Rijke Dijk gaan we in op de organisatie van het (gebieds-)proces, de inhoud (concepten, maatregelen, materialen) de levenscycluskosten, de beheer- en vergunbaarheid en de maatschappelijke meerwaarde. De beoordeling om van een dijk een Rijke Dijk te maken gebeurt in drie stappen. Eerst wordt gekeken om de Rijke Dijk als gebiedsproces op te pakken. Blijkt dit lastig te realiseren dan kan de geometrie (vorm) van de dijk worden aangepast. Als dit ook niet mogelijk is dan biedt het toevoegen van Rijke Dijk elementen een oplossing. Als dijkbeheerder betekent dit samenwerken met de omgeving en werken van grof naar fijn: dus beginnen met conceptueel denken om vervolgens toe te werken naar concrete maatregelen.
De procesinnovatie Rijke Dijk verbindt partijen en sluit prima aan bij de Dijk 3.0 van het HWBP die bescherming biedt tegen overstroming. Het past naadloos in het landschap en voegt maatschappelijke waarde toe voor gebruikers. Voor het waterschap biedt deze manier van werken een verhoogd draagvlak in de omgeving. Dat zorgt voor een soepelere procedure en een snellere doorlooptijd.

Meer informatie

Meer informatie over de Rijke dijk en de POV Waddenzeedijken: https://pov-waddenzeedijken.nl/rijke-dijk/

In drie stappen naar een Rijke Dijk
Een mooie én veilige dijk
Soepeler proces
Stap 1: Wat kan de omgeving betekenen voor de dijk?
Stap 2: Wat kunnen dijk en omgeving voor elkaar betekenen?
Stap 3: Welke extra’s kunnen we bedenken?

Vragen over dit project

Marco Veendorp

Senior adviseur Waterveiligheid +31 (0)6 2706 2450 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.