• Services: Bodemonderzoek en sanering, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Rijksoverheid, Publieke Sector

Handelingskader PFAS voor overheden

Nederland - PFAS (poly en perfluoralkyl verbindingen) zijn opkomende verontreinigingen van persistente, giftige fluorverbindingen. Samen met het Expertisecentrum PFAS is een handelingskader ontwikkeld voor hoe met deze probleemstoffen kan worden omgegaan.

PFAS

Een handelingsperspectief voor PFAS

Voordeel

Opheffen stagnatie en onrust

Met een Handelingskader weet u hoe om te gaan met het voorkomen van PFAS

PFAS

De stoffen van de PFAS-groep zoals PFOA en PFOS breken niet af en stapelen zich op in het milieu. Daardoor zijn de risicogrenzen in grond en water bijzonder laag. Deze stoffen zijn in heel veel producten gebruikt zoals brandblusschuim, teflon en vlekkenbescherming. 

Probleem

Door de aanwezigheid van chemische industrie kampt vooral de gemeente Dordrecht met een probleem met PFOA. Samen met het ministerie van I&W laat de gemeente Dordrecht een Handelingskader door het Expertisecentrum PFAS opstellen. Hierbij is ook een klankbordgroep betrokken van 10-15 overheden en probleembezitters. In het project is nagegaan of PFAS een probleem vormen, en hoe vervolgens met het probleem kan worden omgegaan. 

Aanpak

Bij het begin van het onderzoek hebben we een technisch Kennis document opgesteld. Hierin zijn stofeigenschappen, toxiciteit, onderzoek- en saneringstechnieken opgenomen. In het onderzoeksprogramma zijn vervolgens 25 locaties onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Hierbij hebben we het door ons ontwikkelde en beproefde bemonsteringsprotocol gebruikt. We hebben een studie van het RIVM begeleid waarin gekeken is naar de relatieve toxiciteit van de veelheid van PFAS verbindingen. Dit is nodig voor de effectieve risico-beoordelingen. Daarnaast is een notitie opgesteld over de juridische en beleidsmatige aspecten aspecten van hergebruik.

Resultaat

Het eindresultaat is een bondig handelingskader, waarmee de overheden weten hoe ze om kunnen gaan met PFAS in grond en grondwater.  Bij dit projecten werken we samen met het Expertisecentrum PFAS en maken we daarnaast gebruik van het wereldwijde netwerk van specialisten van Arcadis.

Documenten

Bent u benieuwd naar de achtergronddocumenten m.b.t. het handelingskader PFAS? 


 

Resultaten

PFAS

Een handelingsperspectief voor PFAS

Voordeel

Opheffen stagnatie en onrust

Vragen over dit project

Hans Slenders

Adviseur bodem en grondwater +31 (0)6 2706 1491 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.