• Services: Kwaliteit milieu en leefomgeving, Bodemonderzoek en sanering

GenX in afvalwater minimaliseren

Zuid-Nederland - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van I&W onderzocht de verwerking van afvalstromen bij chemiebedrijf Chemours in Dordrecht, producent van de stof GenX. Hieruit bleek dat afvallocaties ook verontreinigd waren met PFAO/PFAS. Een afvalverwerker in het zuiden des lands anticipeerde hierop door de problematiek in beeld te brengen, het innamebeleid te verbeteren en corrigerende maatregelen te nemen.

Veilig verwerken van PFAS houdend afval

Het door het ILT uitgevoerde onderzoek naar de verwerking van afvalstromen bracht aan het licht dat in het recente verleden zeer weinig zicht was op de aanwezigheid van PFAO/PFAS-componenten in afvalstromen van de GenX producent. Hierdoor raakten verwerkingslocaties van dit afval ook verontreinigd.

Minimaliseren PFAS

Bij de afvalverwerker bevatte het gezuiverde afvalwater uit de lokale waterzuivering nog steeds PFAS. Om de concentraties te minimaliseren, begeleidde Arcadis het proces voor de afvalverwerker en onderhield contacten met verschillende overheden. Daarbij werd aandacht besteed aan het terugbrengen van concentraties, analysemethoden, toetsingswaarden en vergelijkbaarheid van de analyses. Hierbij werkten verschillende organisaties samen, waarbij naast het terugbrengen van concentraties, óók kritisch werd gekeken naar het onderliggende proces van bepaling van de concentraties.  

Onderzoek ILT

Het ILT deed onderzoek naar de verwerking van afvalstromen van Chemours en de emissies van GenX-stoffen naar de leefomgeving bij de afvalverwerking. Uit het onderzoek kwam het beeld naar voren dat in de hele keten weinig tot geen aandacht was voor de schadelijke FRD-stoffen in het afval, waardoor op verschillende plekken in de keten emissies van FRD-stoffen naar de leefomgeving plaatsvonden.

Wat is GenX?

GenX is een technologie om coatings te maken, waarbij fluorhoudende stoffen (FRD) een rol spelen. De schadelijke effecten van FRD-stoffen zijn deels vergelijkbaar met die van de zeer zorgwekkende stof (ZZS) perfluoroctaanzuur (PFOA). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft twee FRD-stoffen (902 en 903) tot potentieel zeer zorgwekkende stoffen aangemerkt.

Zorgplicht

Ten tijde van het onderzoek was een wettelijk kader (grotendeels) afwezig en geen normenkader voor de FRD-stoffen (GenX). Op basis van het feit dat de FRD-stoffen recentelijk op de lijst van potentiële ZZS staan en dus mogelijke impact op mens en milieu heeft, mag van alle partijen in de keten worden verwacht dat zij maatregelen nemen om emissies naar de leefomgeving te beperken. Dit vloeit voort uit de zorgplichtbepaling van de Wet milieubeheer en staat daarmee los van de afwezigheid van een normstelling. De afvalverwerker heeft hiermee voldaan aan zijn zorgplicht.

Bekijk ook ons global perspective: The emerging issue pfass.


Vragen over dit project

Wim Plaisier

Manager PFAS Oplossingen Europa +31 (0)6 4664 7255 Stel mij een vraag

Tessa Pancras

In-situ remediation specialist +31 (0)6 1103 2744 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.