• Services: Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Water, Gemeenten, Provincies, Water, Publieke Sector

Behoud en herstel kwelnatuur langs de Maas

Limburg - De kwelnatuur in het terrassengebied van de Maas staat onder druk. Arcadis onderzoekt de mogelijkheden voor het behoud en herstel van de kwelnatuur. Specifiek het bepalen van kansen die deze speciale natuurvorm faciliteren maakt deze opdracht bijzonder. De beheerders en beleidsmakers kunnen met de door ons ontwikkelde methode op een handzame manier aan de slag.

Kansen

in één oogopslag zien waar kansen liggen.
Kwelwater terassenmaas

Kwelverschijnselen zijn eenvoudig waar te nemen. Daar waar een moeras of beek rood kleurt is de invloed van ijzerhoudend kwel onmiskenbaar.

Voor kwelnatuur bestaan nog geen referentiegebieden vandaar de noodzaak om kwelnatuur te definiëren. Bovendien moet deze natuur eerst worden begrepen, voordat we deze kunnen beschermen. Hoewel er veel bekend is over het terrassenmaas gebied, bestaat er over de exacte ligging van de terrassen en de oude geulstructuren in de bodem nog steeds onduidelijkheid. Terwijl hiervan juist wordt verwacht dat het grote invloed heeft. Verder lijdt in Nederland ongeveer 80% van de natuurgebieden aan verdroging. Kwelnatuur wordt door grondwater gevoed en is hier zeer gevoelig voor. De kwaliteit van dit grondwater speelt dus een belangrijke rol. Schoon grondwater is van essentieel belang.

Door het hele gebied te beoordelen op systeemniveau worden de wisselwerkingen tussen bodem, water en vegetatie duidelijk. Een beschouwing van de ontstaansgeschiedenis van het landschap leert ons waar kansen liggen. De combinatie met de gegevens van grondwaterkwaliteit en -kwantiteit bevestigt deze kansen. Met de toevoeging van vegetatiegegevens van toen en nu zien we waar kwaliteiten liggen en hebben gelegen.

Het samenbrengen van oude en nieuwe informatie resulteert in een opsomming van relevante kennis getoetst aan de nieuwe situatie. Door deze kennis op te hangen aan de landschappelijke gegevens ontstaat een beeld waarmee iedereen in één oogopslag kan zien waar de kansen liggen en hoe het systeem in elkaar zit.


Resultaten

Kansen

in één oogopslag zien waar kansen liggen.

Vragen over dit project

Gerjan Verhoeff

Senior projectleider Water +31 (0)6 2706 0786 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.