• Kwaliteit milieu en leefomgeving

Planvorming, milieueffectstudies en natuur

Bouwprojecten hebben een grote invloed op de leefomgeving van de mens, als bewoner, weggebruiker of recreant. Maar ook op de leefomgeving van de flora en fauna. Het is van cruciaal belang dat organisaties de volledige impact van hun initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, bedrijvigheid of infrastructuur goed beoordelen en begrijpen. Voor de juridische borging, maar zeker ook voor het verkrijgen van voldoende draagvlak.

Zeker nu het milieu- en duurzaamheidsbewustzijn én de mondigheid van burgers toeneemt, is het essentieel dat al deze aspecten zwaar meewegen in de planvorming. Door effecten op mens, milieu en natuurlijke omgeving serieus te onderzoeken en een rol te laten spelen in de besluitvorming, kunt u risico’s beheersen en zelfs vermijden.  
Nieuwe initiatieven moeten goed worden ingepast en duurzaam gerealiseerd. De daadwerkelijke impact van uw investeringsproject inzichtelijk maken, is van cruciaal belang voor het krijgen van juridische borging en voldoende draagvlak. De aanleg van een weg of de realisatie van een nieuwe productielocatie lukt niet zonder de benodigde impact analyse in de planvorming. Dit resulteert in een goed onderbouwde beslissing van bevoegd gezag en voor de initiatiefnemer daarmee een gedragen, ‘License to Operate’. Onze studies zorgen voor de wettelijke en maatschappelijke borging van de realisatie van uw plannen. 

De maatschappelijke, economische en milieukundige componenten van een plan of bouwproject moeten voldoen aan de lokaal geldende wet- en regelgeving, ook op het vlak van ruimtelijke ordening. Dat vergt een afweging op tal van aspecten: van vegetatiekunde en dierecologie tot water, bodem, lucht, geluid en natuurwetgeving. Met onze multidisciplinaire aanpak en effectief proces-  en omgevingsmanagement kunnen initiatiefnemers tijdens alle projectfasen verdedigbare en verantwoorde investeringsbeslissingen nemen met aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. Zij zijn er van verzekerd dat in onze nota reikwijdte en detail niveau, milieueffectrapportages, passende beoordelingen Natura 2000, maar ook in tracébesluit, projectbesluit of provinciaal inpassingsplan het effect op ecologie, gezondheid (geluidoverlast, luchtkwaliteit en externe veiligheid) en maatschappij (omgevingsplan, archeologie en landschappelijke inpassing) zijn onderbouwd op basis van internationale standaarden en de lokale wetgeving. Met het inzetten van de juiste beheer- en inrichtingsplannen (Rijks- of Provinciaals inpassingsplannen en bestemmingsplannen), maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA), haalbaarheids- en locatiestudies, soortmanagementplannen, mitigatie- en compensatieplannen, monitoring en ecologische begeleiding, kunnen initiatiefnemers hun projecten realiseren met behoud of verbetering van natuurwaarden. 

Vragen over deze competentie

Hannes Sanders

Hoofd adviesgroep Planvorming & Strategie +31 (0)6 2706 0365 Stel mij een vraag

Eric Schouwenberg

hoofd Natuur & Biodiversiteit Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.