• Kwaliteit milieu en leefomgeving

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Onze economie draait weer op volle toeren. Bedrijvigheid, mobiliteit en de behoefte aan betaalbare woningen nemen in hoog tempo toe, vooral in stedelijke regio’s. Dat zorgt op tal van terreinen voor nieuwe investeringsprogramma’s. Simultaan daaraan zoeken overheden en private initiatiefnemers naar strategieën en oplossingen die ervoor zorgen dat hun investeringen in vestigingsklimaat en werkgelegenheid, woon- en leefruimte en in bereikbaarheid duurzaam en toekomstbestendig zijn. De kunst is om samen(hangend) te investeren in potentie én urgentie en daarbij tot nu toe onbenutte kansen optimaal te benutten.

Samen investeren in potentie én urgentie

Door in te zetten op een gezonde, groene leefomgeving en een klimaatbestendige inrichting van onze kostbare ruimte kunt u er voor zorgen dat uw stad, dorp of regio concurrerend én leefbaar blijft. Dat klinkt logisch, maar hoe organiseert u dat? Hoe kunt u maatregelen en oplossingen die bijdragen aan klimaatadaptatie, energietransitie, nieuwe mobiliteit en circulaire economie efficiënt en effectief inbedden in de (her)ontwikkeling van uw (binnen)stedelijke of landelijke gebied(en)? En zo stap voor stap bouwen aan een evenwichtige, duurzame, klimaat- en toekomstbestendige invulling van kostbare ruimte?

Ambities en opgaven samen slim verweven 

Het vergt de nodige ervaring en behendigheid om strategische gebiedsambities en genoemde ‘grote’ opgaven slim met elkaar te verweven. Om verzekerd te zijn van uitgebalanceerde aandacht voor zowel functies, partijen, belangen en geldstromen én de gewenste verbindingen te kunnen organiseren, kiezen steeds meer initiatiefnemers Arcadis als hun strategisch partner. Publieke en private opdrachtgevers zorgen er zo voor dat ze de meest actuele kennis en ervaring en innovaties kunnen inzetten voor hun specifieke rode, grijze, groene en blauwe gebiedsontwikkelingsvraagstukken. Naast duurzaamheid is nu meer dan ooit  samenwerking een voorwaarde voor succes. Ons brede lokale en internationale netwerk werkt in uw  voordeel. Evenals onze samenwerking met complementaire partners. Beide zijn waardevol, bijvoorbeeld bij het vormen van consortia. 

Beheersbaar en integraal 

U bepaalt als opdrachtgever zelf welke rol u ons toedeelt. Deze kan per situatie verschillen en loopt uiteen van specialist, adviseur, proces-, project-, omgevingsmanager of gebiedsregisseur. In elk van die rollen dragen we bij aan een beheersbaar en integraal ontwikkelproces. Onze inbreng is multidisciplinair en kan gecombineerd of standalone worden ingezet. Denk aan juridisch, financieel en milieukundig adviesmasterplanning, stedenbouw en (landschaps)architectuur, engineering, haalbaarheidsonderzoeken, begeleiding bij ruimtelijke procedures en Omgevingswet, vroegtijdige participatie, (grond)exploitatieplannen, planschades, onteigening, taxaties en beheer.  

Meer met minder 

Met onze opdrachtgevers sturen we op (behoud van) draagvlak bij burgers, relevante overheden, maatschappelijke partners en bij partijen die risicodragend participeren. Onze relaties en ervaring met alle bij gebiedsontwikkeling betrokken partijen komen de kwaliteit, snelheid en het eindresultaat van projecten en programma’s ten goede. U krijgt hierdoor de mogelijkheid te anticiperen op (voorspelbare) belangen en gedragingen van betrokken partijen. Zo krijgt u meer grip op de risico’s en kansen in uw project. Door samen te investeren in potentie én urgentie, bereikt u aantoonbaar meer met minder. Vragen over deze competentie

Rémi Adriaansens

Senior adviseur gebiedsontwikkeling / urban developer +31 (0)6 5230 3594 Stel mij een vraag

Wim von der Heide

Hoofd stedelijk gebied en gebiedsontwikkeling +31 (0)6 2706 0529 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.