• Kwaliteit milieu en leefomgeving

Bodemonderzoek en sanering

Een gezonde bodem is de basis om op te leven, wonen en werken. We moeten daarom zuinig zijn op de kwaliteit van de bodem, deze beschermen en waar nodig verbeteren. Voor een duurzaam gebruik van de ondergrond en het vergroten van de vitaliteit van de bodem, is de milieukundige kwaliteit van belang. Daarbij kan een verontreinigde locatie een probleem en soms ook een risico zijn voor verdere ontwikkeling.

Onze natuurlijke omgeving schoon houden

Wij helpen eigenaren, gebruikers en ontwikkelaars van verontreinigde terreinen om te komen tot een veilige, duurzame en kosteneffectieve aanpak van deze locaties. Ons (inter)nationale team van experts in bodemonderzoek en -sanering helpt publieke en private opdrachtgevers met de meest innovatieve strategiëen, methodieken en oplossingen voor bodemonderzoek, bodemsanering en herstel van verontreinigde (water)bodems. Het gaat hierbij van strategische advisering, vooronderzoek, inventarisaties en monitoring, raming van saneringskosten, bepaling van risico’s, contractvorming, het maken van bestekken, kosten- en projectmanagement tot het uitvoeren en/of (milieukundig) begeleiden van een bodem- of asbestsanering op locatie- of gebiedsgericht niveau.  Voor het daadwerkelijk herstel van locaties voeren wij veilig en verantwoord met eigen mensen en materiaal  (in situ) bodemsaneringen uit of verwijderen de vervuilde grond, grondwater en afvalstoffen. Hiervoor werken we binnen de lokaal geldende eisen, op een veilig wijze, op tijd en binnen het gestelde budget of afkoopsom. Daarnaast zetten wij onze technieken ook in voor andere doeleinden, zoals het verwijderen van blauwalgen uit oppervlaktewater.  Onze ervaring is waardevol bij het voorkomen van blootstelling aan schadelijke stoffen die vrij kunnen komen bij de herontwikkeling van stortplaatsen of het opslaan van chemisch afval. Ook kunnen andere schadelijke stoffen zoals asbest, chroom en lood bij het slopen en ontmantelen van gebouwen en installaties vrijkomen.  

Asbest in gebouwen en installaties 

Ons eigen, gespecialiseerde Asbest Centrum is volledig  gecertificeerd voor het inventariseren van asbest in gebouwen, objecten en installaties. Naast het opstellen van een Asbest Inventarisatie Rapport (AIR) volgens de Arbeidsomstandighedenregeling leveren wij advies en onderzoek, zoals second opinions bij onderbouwingen van investeringsbeslissingen met kostenramingen (due dilligence) en het berichten van deskundigen voor de advocatuur en rechtbanken. Naast asbestonderzoek kunnen wij ook de aanwezigheid van andere verontreinigingen in gebouwen meenemen, zoals schadelijke conserveringslagen  (chroom en lood in verfcoatings). 

PFAS

Stoffen zoals PFOA en PFOS zijn zeer schadelijk voor  mens en natuur. Het Expertisecentrum PFAS is opgericht om technische, toxicologische, juridische en beleidsmatige kennis en informatie over deze stoffen en saneringstechnieken te delen. Het expertisecentrum PFAS is een initiatief van Witteveen+Bos, TTE Consultants en Arcadis.  


Voor een duurzaam gebruik van de ondergrond leveren wij complexe, omvangrijke en innovatieve milieutechnische oplossingen. We ontwikkelen daarvoor herstelstrategieën en -ontwerpen en voeren bodemonderzoek en sanering uit op locatie.

Vragen over deze competentie

Ab-Jan Jacobse

Hoofd Bodem & Ondergrond +31 6 2706 1631 Stel mij een vraag

Geert Wijn

Specialist in-situ bodemsanering +31 (0)6 4664 7260 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.