• Viewpoint

Samen werken aan vitale, klimaatbestendige steden

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2017) spoort overheden aan haast te maken met de voorbereidingen op klimaatverandering. Er gebeurt al veel, alleen is het niet genoeg. Extreem weer wordt steeds normaler. Gebouwen en andere elementen in steden moeten robuust zijn en lang meegaan. Daarom is het zaak de juiste investeringen te doen. Overheden moeten uiterlijk in 2020 ‘klimaat-robuust handelen’ verankeren in beleid en daarvoor moeten ze zaken die daarmee samenhangen op orde hebben. Dat geldt vanaf strategie tot en met uitvoeringsagenda, maar ook rondom stresstesten en risicodialogen. Hiervoor is maatwerk en samenwerking nodig. En natuurlijk loont het om klimaatinvesteringen te combineren. Zo wordt de stad veiliger en meer leefbaar, ook in de toekomst. Wij helpen graag met het zetten van nuttige vervolgstappen.

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag

Welk risico op waterschade loopt een pand bij extreem weer?

Extreem weer wordt steeds normaler, met meer risico op waterschade. Schade is natuurlijk vervelend. Maar met de wetenschap welke mogelijke omvang dit in de omgeving heeft, kunnen partijen zich voorbereiden en waar nodig maatregelen treffen.

Benieuwd naar de verwachte waterschade bij een extreme regenbui aan een pand? Klik dan hier voor een kaart die per gebouw aangeeft welke waterschade een extreme regenbui aanricht. Deze inschatting is gebaseerd op een bui die statistisch gezien eens in de 100 jaar voorkomt. Inzichten voor de verwachte schade aan een gebouw of gebied: Voer dan linksboven op de kaart een adres in of klik op 'mijn locatie' symbool.

Deze interactieve kaart is een initiatief van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en past in advisering rondom klimaatadaptatie. 

Deze informatie is relevant voor partijen die inzicht willen in risico’s op waterschade. Dat inzicht is te gebruiken bij het afwegen van maatregelen om schade te beperken.

De getoonde potentiële schade aan gebouwen na een extreme regenbui op de kaart is een indicatie.

Klimaatbestendige stad:  noodzaak en kans

Het stappenplan in het Deltaplan geeft aan welke acties overheden de komende jaren achtereenvolgens dienen op te pakken. Als eerste stap een klimaatstresstest, om uiterlijk 2019 hun kwetsbaarheid voor hitte, droogte, extreme neerslag en eventueel overstroming in beeld te hebben. Na de stresstest begint het werk pas echt. Een risicodialoog met alle stakeholders en bestuurders, dient als opmaat naar de ontwikkeling van een breed gedragen adaptatiestrategie en een concrete uitvoeringsagenda. De kunst is om gedurende het gehele proces mee-koppelkansen te benutten.

Bij dit hele proces is actieve samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en andere overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers noodzakelijk. Immers, het grootste deel van onze gebouwde omgeving is in bezit van particulieren en bedrijven. Ook voor hen - eigenaren en beheerders van openbare ruimtes, infrastructuur en particulier onroerend goed – is het van belang zich voor te bereiden op een toekomst met heviger regenval, meer droogte en hittestress. 

Ervaring loont

Het loont om gebruik te maken van relevante ervaring die Arcadis in en buiten Nederland heeft opgebouwd bij zowel overheden als private partijen, onder meer m.b.t.:

  • Onderzoek naar risico’s en kwetsbaarheid van gebieden, assets en vastgoedportefeuilles en investeringen, onder meer met klimaat stresstesten
  • Vernieuwing van riolering en (hemel)watersysteem gecombineerd met maatregelen om ze beter bestand te maken tegen klimaatverandering 
  • Ontwikkeling van groene ruimten en waterpartijen in steden en dorpen en voor private partijen
  • Revitalisering en versterking van waterfronten, kades en waterkeringen in stedelijk gebied
  • Kustversterking, riviermanagement, hoogwaterbescherming en regionaal waterbeheer
  • Integrale gebieds- en vastgoedontwikkeling waarbij bij (her)ontwikkeling of (re)vitalisering direct ook wordt geïnvesteerd in de klimaatbestendigheid van gebieden, gebouwen  en infrastructuur
  • Stimuleren medewerking van private eigenaren en beheerders van terreinen en gebouwen 
  • Verbinden van klimaatadaptatie met assetmanagement, zodat investeringen in vernieuwing, renovatie en onderhoud worden getoetst op klimaatbestendigheid
  • Voorbereiding op calamiteiten en rampen
  • Wet- en regelgeving, zoals de inzet van Omgevingswet voor de klimaatopgaven 

Integrale aanpak, samen met stakeholders

Samen met u en uw stakeholders ontwikkelen we passende, integrale strategieën en haalbare oplossingen voor water- en klimaatopgaven en energiedoelen. We zoeken actief naar koppelkansen in uw stedelijke programma’s en projecten, zodat meerdere belangen en ambities in het gebied gediend zijn. Uiteraard gaan we stapsgewijs en adaptief te werk, zodat u kunt bijsturen bij veranderende omstandigheden. U profiteert daarbij van actuele en (inter)nationale kennis en praktijkervaring van Arcadis en van kennispartners met wie we samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, waaronder Deltares, KNMI en universiteiten zoals WER. Het resultaat van dit alles ziet u terug in onze projecten, onderaan deze pagina.

Ontmoet Arcadis

Met grote regelmaat delen we onze kennis en ervaring over het water-robuust en klimaatbestendig inrichten van steden en regio’s tijdens congressen en events. Kijk voor meer informatie op: https://www.arcadis.com/nl/nederland/nieuws/evenementen/ 

In de media

Lees hier het artikel ‘Hoe houden we de stad koel en leefbaar’ in tijdschrift Milieu uitgegeven door VVM (Vereniging van milieuprofessionals).

Partner van: 


 Vragen over dit artikel

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.