You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

44

Polskie miasta

100 000

Mieszkańców w każdym z miast

Currently Viewing

The challenge

Firma Arcadis na zlecenie Ministerstwa Środowiska realizowała unikalny projekt – nasi eksperci brali udział w opracowaniu Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu dla 44 największych polskich miast o populacji przekraczającej 100 tys. mieszkańców. Celem projektu było stworzenie długoterminowych strategii chroniących miasta i ich mieszkańców przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Przygotowane przez Arcadis rekomendacje mają charakter zindywidualizowany, uwzględniają lokalną specyfikę każdego z miast czy aglomeracji. To praktyczne, osadzone w realiach ekonomicznych, środowiskowych i gospodarczych mapy drogowe kreślące harmonogram działań wyprzedzających, adekwatnych do stwierdzonych zagrożeń. Ta innowacyjna inicjatywa jest odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie stoją przed państwami i miastami.   

The solution

MPA to projekt o unikalnej skali. Realizowany był przez szerokie konsorcjum z udziałem instytutów badawczych, m.in. Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (Lider Projektu), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Arcadis był odpowiedzialny za opracowanie 17 z 44 planów. Realizacja projektu wymagała zaangażowania licznych ekspertów z wielu branż. Nadrzędnym celem inicjatywy było stworzenie realistycznych, możliwych do wdrożenia opracowań uwzględniających indywidualną specyfikę miast, warunki naturalne, a także lokalne doświadczenia i możliwości każdego z miast-partnerów. Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi i konsultowany z lokalnymi interesariuszami. Każdy z nich jest spójny ze strategią inwestycyjną miast i osadzony w realiach budżetowych. Plany działań zostały poddane gruntownej analizie obejmującej m.in. metodologię S.M.A.R.T. Oprócz skali projektu kluczowym wyzwaniem była wieloaspektowość prowadzonych prac, wymagająca zaangażowania ekspertów z kilkudziesięciu branż – od zdrowia, przez transport i przemysł po ochronę środowiska. Niezwykle skomplikowana była odpowiednia koordynacja pracy specjalistów oraz synteza wniosków, które stały się podstawą przyjętych rekomendacji.

The impact

Właściwa reakcja na zmiany klimatu to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stanęły państwa, miasta, społeczności czy biznes. Mieszkańcy miast coraz częściej mierzą się z problemami niedoboru wody czy zanieczyszczenia powietrza, które w konsekwencji prowadzą do zakłóceń gospodarczych i zagrażają stabilności społecznej. Muszą stawiać czoła z jednej strony skutkom nawalnych opadów a z drugiej zjawisku długotrwałej suszy.

Dzięki opracowaniu planów adaptacji powstał konkretny, precyzyjny harmonogram uwzględniający działania rekomendowane przez ekspertów. Ich zastosowanie znacząco ograniczy negatywny wpływ czynników klimatycznych na funkcjonowanie miast w najważniejszych obszarach, takich jak zdrowie publiczne, transport, energetyka, gospodarka wodna, turystyka, przemysł, usługi publiczne, rolnictwo, różnorodność biologiczna, dziedzictwo kulturowe, gospodarka przestrzenna, zabudowa mieszkaniowa, tereny przemysłowe i handlowe, tereny niezabudowane i strefa wybrzeża. Wdrożone działania zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców miast, poprawią również komfort i jakość życia. W zakres planowanych działań wchodzą m.in. modernizacja systemów ochrony przeciwpowodziowej, opracowanie efektywnych schematów gospodarowania zasobami wodnymi, stworzenie i rozwój systemów ostrzegania przed zagrożeniami, zmiany w infrastrukturze miejskiej i obszarach zielonych, podjęcie działań na rzecz obniżenia ryzyka termicznego i stworzenie planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej, a w konsekwencji – poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych.

  • READ MORE

    Projekt ma również istotny komponent edukacyjny – podnosi świadomość zmian klimatycznych zarówno przedstawicieli administracji samorządowej, jak i mieszkańców miast.


Used capabilities

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska cyfrowego

CZYTAJ WIĘCEJ

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności