You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

O 60–90%

mniejszy potencjał emisji gazów cieplarnianych zidentyfikowany u kilkunastu klientów

100%

energii ze źródeł odnawialnych jako cel strategiczny

Ponad 100

dostępnych zaleceń dotyczących dekarbonizacji

Aktualnie przeglądane

Wyzwanie

Organizacje na całym świecie podejmują śmiałe zobowiązania dotyczące łagodzenia skutków zmian klimatycznych w odpowiedzi na rosnącą presję ze strony inwestorów, analityków, społeczeństwa i klientów. Nie wystarczy jednak jedynie zobowiązać się do osiągnięcia zerowego poziomu netto emisji dwutlenku węgla — potrzebna jest fundamentalna zmiana sposobu działania organizacji. W ślad za tym musi iść praktyczny, wykonalny, przejrzysty i wiarygodny plan transformacji klimatycznej. Jednak mniej niż 1% z ponad 18 600 firm ujawniających dane na niekomercyjnej platformie CDP służącej organizacjom do ujawniania informacji o oddziaływaniu na środowisko i zarządzania nim, w zadowalający sposób odpowiedziało na pytania dotyczące ich wiarygodnego planu transformacji, pomimo mnożenia się korporacyjnych celów zerowego poziomu emisji netto.

Rozwiązanie

Nasi doradcy ds. zrównoważonego rozwoju z USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i Indii łączą swe siły, aby opracować Katalizator Net Zero — model dekarbonizacji, który jest w stanie przełożyć cele klimatyczne naszych klientów na konkretne, wykonalne plany działania, aby mogli dotrzymać zobowiązań klimatycznych.

Oprogramowanie wykorzystuje analizę kosztów i korzyści oraz interaktywną wizualizację danych do wyświetlania map drogowych dekarbonizacji w różnej skali. Najpierw użytkownicy wprowadzają szczegółowe informacje o swojej organizacji, w tym wyjściowe poziomy emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz harmonogram i ambicje dotyczące ich redukcji. Następnie mogą wprowadzić koszty, oszczędności i potencjalny poziom redukcji emisji dwutlenku węgla przy zastosowaniu działań, które już ocenili, albo we współpracy z ekspertami Arcadis zidentyfikować i ocenić właściwe działania. Na kolejnym etapie użytkownicy oceniają każde działanie na podstawie różnych jakościowych wskaźników efektów z zastosowaniem niestandardowych wartości uwzględniających np. bioróżnorodność, zdrowie i bezpieczeństwo oraz wykonalność techniczną. Dla każdego działania obliczane są różne wskaźniki karbonizacyjne i finansowe, w tym koszt krańcowy redukcji emisji, wraz z jakościową oceną efektów. Wskaźniki te są wizualizowane na interaktywnym pulpicie nawigacyjnym, który można wykorzystać do uszeregowania działań dekarbonizacji według priorytetu i utworzenia mapy drogowej do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto.

Model leżący u podstaw naszego narzędzia Katalizator Net Zero został stworzony w drodze szeroko zakrojonych konsultacji z klientami, z wykorzystaniem naszego doświadczenia we współpracy z organizacjami podążającymi drogą zrównoważonego rozwoju. Nasza współpraca z HB Reavis jest jednym z przykładów doświadczeń wykorzystanych przy tworzeniu platformy. Firma HB Reavis chciała pokazać swoje zaangażowanie w działania na rzecz klimatu poprzez wyznaczenie celu osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto dla swojego portfela do 2050 r., za którym poszedł wykonalny plan dekarbonizacji. Pomogliśmy HB Reavis opracować program osiągania zerowego poziomu emisji netto, w tym strategię dekarbonizacji, plany realizacyjne, obliczenia emisji wyjściowych i raporty, zapewniając integrację działań na rzecz klimatu w całej działalności HB Reavis.

  • Więcej informacji

    Innym przykładem jest nasza współpraca z amerykańskim operatorem kolejowym, któremu pomagamy opracować kompleksowy plan transformacji klimatycznej. Przeprowadziliśmy dogłębną ocenę ryzyka fizycznego i transformacji klimatycznej, oceniliśmy integrację działań na rzecz klimatu z procedurami zarządzania ryzykiem korporacyjnym i opracowaliśmy ilościowe kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) do pomiaru stopnia dotrzymywania publicznych zobowiązań klimatycznych.


    W ramach tego projektu nasz zespół zgromadził ponad 20 interesariuszy klienta na interdyscyplinarnych warsztatach, aby zidentyfikować ilościowe, gotowe do weryfikacji wskaźniki KPI i wyznaczyć priorytety. Warsztaty te pomogły interesariuszom podnieść własne ambicje i docenić rolę poszczególnych działów przedsiębiorstwa w osiągnięciu jego celu klimatycznego.


    Oba przykłady dostarczyły informacji na potrzeby wyznaczenia wskaźników podawanych w raportach i ocen stopnia zrównoważonego rozwoju, które będą dostępne w narzędziu Katalizator Net Zero, aby ostateczny model dokładnie przedstawiał koszty i potencjalną redukcję emisji dwutlenku węgla przy zastosowaniu środków dekarbonizacji z perspektywy całego przedsiębiorstwa.


    Uwzględniając różne punkty widzenia, byliśmy w stanie dostosować nasz model do celów klimatycznych klientów i stworzyć mapy drogowe z wymiernymi rezultatami, aby organizacje mogły spełnić swoje obietnice, wykorzystując Katalizator Net Zero.

Wpływ

Dzięki narzędziu Katalizator Net Zero nasi klienci uzyskują dostęp do pełnej gamy oprogramowania, które ułatwia planowanie osiągania zerowego poziomu emisji netto i przyspiesza realizację takich planów. We współpracy z klientami identyfikujemy, oceniamy i szeregujemy według istotności możliwe do realizacji działania dekarbonizacyjne, a nasze wyniki pokazują, że przez dokładne planowanie można osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 60–90%. Narzędzie to pomaga również klientom w opracowywaniu strategii pozyskiwania energii elektrycznej w 100% ze źródeł odnawialnych. Otrzymane mapy drogowe do zerowego poziomu emisji netto, opracowywane we współpracy z klientami przy użyciu narzędzia Katalizator Net Zero, spełniają dobrowolne i wymagane regulacjami oczekiwania i wymagania dotyczące ujawniania informacji klimatycznych, torując drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości.


Wykorzystane możliwości

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska cyfrowego

CZYTAJ WIĘCEJ

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności