20 000 rzek

Zakres opracowania

Currently Viewing

The challenge

Arcadis będąc partnerem Konsorcjum zrealizował na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (Wody Polskie) projekt, którego celem jest przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla obszaru Polski. Nasza firma była odpowiedzialna za Region Wodny Górnej Wisły. Opracowania stanowią kluczowy wkład dla zarządzania ryzykiem powodziowym i ograniczania wynikających z wystąpienia powodzi.

 • READ MORE

  Wyniki prac Arcadis można zobaczyć tutaj. Dzięki ogólnemu dostępowi do map każdy (mieszkańcy, samorządy, inwestorzy) może sprawdzić czy znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego.

The solution

Skala projektu jest imponująca – obejmuje obszar całego kraju. Realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład oprócz Arcadis wchodzą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej(Lider konsorcjum) oraz MGGP S.A. Region Wodny Górnej Wisły, który był realizowany przez Arcadis, jest jednym z najbardziej narażonych na powodzie obszarów w Polsce – straty po powodziach z roku 1997, 2001 i 2010 szacuje się na ponad 14 mld PLN. Analizowane rzeki na tym obszarz to ok. 30% długości wszystkich rzek, dla których powstały zaktualizowane mapy.

Metodyka prac zakładała stworzenie czterech scenariuszy zasięgu powodzi – z niskim (raz na 500 lat), średnim (raz na 100 lat), wysokim ryzykiem wystąpienia powodzi (raz na 10 lat), a także tam gdzie rzeki są obwałowane, został opracowany scenariusz uszkodzenia lub zniszczenia wałów. Drugim komponentem projektu jest opracowanie map ryzyka powodziowego, które wskazują na liczbę ludności zagrożonej powodzią i potencjalne straty materialne będące jej skutkiem.

 • READ MORE

  Duży zakres prowadzonych prac (>20 tys. km rzek) wymagał zaangażowania znacznej liczby ekspertów – Arcadis dysponował odpowiednim zasobem ekspertów oraz zapleczem kompetencyjnym, który był niezbędnym do realizacji projektu.

  Mapy są opracowywane i aktualizowane z związku z realizacją Unijnej Dyrektywy Powodziowej. Proces ten jest cykliczny – odbywa się co 6 lat. W obecnym cyklu planistycznym zastosowaną udoskonaloną metodykę prowadzenia prac. Opracowanie obejmuje również odcinki rzek nie ujęte w pierwszym cyklu planistycznym.

The impact

Opracowanie i aktualizacja map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz zasobów materialnych na terenach objętych opracowaniami. Są one podstawą planowania dalszych działań – opracowywania planów zagospodarowania terenu przez samorządy czy planowania inwestycji.

 • READ MORE

  Mają również kluczowy wpływ na określenie specyfiki zabudowy możliwej do realizacji na danym terenie - odpowiadają zarówno na pytanie „czy budować”, jak i „jak budować”, by ograniczyć ryzyko strat wynikających z powodzi i równocześnie nie zwiększając tego ryzyka. Są również podstawą planowania działań w zakresie ochrony  przeciwpowodziowej – budowy wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych i realizacji innych związanych z tym inwestycji.


Used capabilities

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy