You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

20 000 rzek

Zakres opracowania

Currently Viewing

The challenge

Arcadis będąc partnerem Konsorcjum zrealizował na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (Wody Polskie) projekt, którego celem jest przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla obszaru Polski. Nasza firma była odpowiedzialna za Region Wodny Górnej Wisły. Opracowania stanowią kluczowy wkład dla zarządzania ryzykiem powodziowym i ograniczania wynikających z wystąpienia powodzi.

 • READ MORE

  Wyniki prac Arcadis można zobaczyć tutaj. Dzięki ogólnemu dostępowi do map każdy (mieszkańcy, samorządy, inwestorzy) może sprawdzić czy znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego.

The solution

Skala projektu jest imponująca – obejmuje obszar całego kraju. Realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład oprócz Arcadis wchodzą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej(Lider konsorcjum) oraz MGGP S.A. Region Wodny Górnej Wisły, który był realizowany przez Arcadis, jest jednym z najbardziej narażonych na powodzie obszarów w Polsce – straty po powodziach z roku 1997, 2001 i 2010 szacuje się na ponad 14 mld PLN. Analizowane rzeki na tym obszarz to ok. 30% długości wszystkich rzek, dla których powstały zaktualizowane mapy.

Metodyka prac zakładała stworzenie czterech scenariuszy zasięgu powodzi – z niskim (raz na 500 lat), średnim (raz na 100 lat), wysokim ryzykiem wystąpienia powodzi (raz na 10 lat), a także tam gdzie rzeki są obwałowane, został opracowany scenariusz uszkodzenia lub zniszczenia wałów. Drugim komponentem projektu jest opracowanie map ryzyka powodziowego, które wskazują na liczbę ludności zagrożonej powodzią i potencjalne straty materialne będące jej skutkiem.

 • READ MORE

  Duży zakres prowadzonych prac (>20 tys. km rzek) wymagał zaangażowania znacznej liczby ekspertów – Arcadis dysponował odpowiednim zasobem ekspertów oraz zapleczem kompetencyjnym, który był niezbędnym do realizacji projektu.

  Mapy są opracowywane i aktualizowane z związku z realizacją Unijnej Dyrektywy Powodziowej. Proces ten jest cykliczny – odbywa się co 6 lat. W obecnym cyklu planistycznym zastosowaną udoskonaloną metodykę prowadzenia prac. Opracowanie obejmuje również odcinki rzek nie ujęte w pierwszym cyklu planistycznym.

The impact

Opracowanie i aktualizacja map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz zasobów materialnych na terenach objętych opracowaniami. Są one podstawą planowania dalszych działań – opracowywania planów zagospodarowania terenu przez samorządy czy planowania inwestycji.

 • READ MORE

  Mają również kluczowy wpływ na określenie specyfiki zabudowy możliwej do realizacji na danym terenie - odpowiadają zarówno na pytanie „czy budować”, jak i „jak budować”, by ograniczyć ryzyko strat wynikających z powodzi i równocześnie nie zwiększając tego ryzyka. Są również podstawą planowania działań w zakresie ochrony  przeciwpowodziowej – budowy wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych i realizacji innych związanych z tym inwestycji.


Used capabilities

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności