• Publieke Sector

Waterschappen

Het werk van waterschappen is van groot belang voor ons leven in de delta. Zij zorgen voor hoogwaterbescherming (HWBP), voor voldoende water van goede kwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en voor de afvalwaterketen. Daarbij nemen waterschappen hun verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie, energietransitie en circulair gebruik van grondstoffen en materialen. De ambities en belangen zijn groot, de opgaven complex en dynamisch. Bij organisaties die daar adequaat aan tegemoet willen komen, staat intensivering van samenwerking en verdere professionalisering hoog op de agenda. Het slim inzetten van assetmanagement, integraal projectmanagement en werken in de geest van de aankomende Omgevingswet biedt daarbij kansen. Onze mensen adviseren, begeleiden en ondersteunen waterschappen bij het verbinden van de reguliere waterschapstaken met de vele nieuwe opgaven.

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag
Waterschappen water in gebouwde omgeving

Wat worden uw volgende stappen? En welke samenwerkingspartners heeft u daarbij nodig? Bijvoorbeeld op het vlak van  

  • Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie daagt waterschappen, gemeenten en provincies uit om voor 2020 ‘klimaatadaptatie’ in beleid én investeringsprogramma’s in te bedden. Door gebiedsgericht en integraal te werk te gaan kunt u de effectiviteit van uw klimaatbeleid vergroten. Wij helpen u versnellen, bij voorkeur samen met andere stakeholders. En dat is gewenst, nu extreem weer, steeds normaler wordt. 
  • Energietransitie en circulaire economie. Waterschappen voeren een actief duurzaamheidsbeleid. Om de doelen voor 2020 - minstens 40% van het energieverbruik zelf duurzaam produceren – en 2025 - energieneutraal - te halen, sturen we samen met u op kansen en oplossingen om energie te besparen, terug te winnen en op een duurzame manier te produceren. Daarnaast loont het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen en materialen, bijvoorbeeld uit afvalwater.
  • Assetmanagement is een effectief instrument voor waterschappen met een uitgebreide asset portefeuille om hun prestaties te verbeteren, ook op het vlak van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Onze ervaring in asset management consultancy, technisch advies en operate & maintain in combinatie met slim informatiemanagement stelt u in staat om meer waarde te creëren voor uw organisatie en stakeholders. 
  • De nieuwe Omgevingswet daagt waterschappen, gemeenten en provincies uit tot verbinding van hun ambities en gebiedsgerichte samenwerking. Omgevingsvisies en -plannen en verdergaande digitalisering bieden nieuwe kansen. Onze mensen helpen u slim en actief te anticiperen op de nieuwe wetgeving. Zodat uw werkwijze en informatievoorziening effectiever en straks ook Omgevingswet proof zijn.

Integrale aanpak, samen met stakeholders

Samen met u en uw stakeholders ontwikkelen we passende, integrale strategieën en haalbare oplossingen voor water- en klimaatopgaven en energiedoelen. We zoeken actief naar koppelkansen in uw programma’s en projecten, zodat meerdere belangen en ambities in het gebied gediend zijn. U profiteert daarbij van de meest actuele en (inter)nationale kennis en praktijkervaring van Arcadis en kennispartners, waaronder Deltares, KNMI en universiteiten zoals WUR. Het resultaat van dit alles ziet u terug in onze projecten.


Vragen over deze sector

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.