• Publieke Sector

Rijksoverheid

Het rijksbeleid zet in op de duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn in Nederland. Op een innovatief, concurrerend en leefbaar land met krachtige steden en regio’s, dat tot de wereldtop blijft behoren.

Fennet van de Wetering

Sectorleider Rijksoverheid & ZBO’s +31 (0)6 4630 1170 Stel mij een vraag
Exekutive

Versterken van de concurrentiekracht en leefbaarheid van Nederland

Doorgaan op de bestaande weg is niet langer voldoende. Integraal en sector overstijgend beleid en instrumenten zijn nodig als antwoord op ontwikkelingen in samenleving, economie, technologie en klimaat. Er staat veel op het spel. Een groot tekort aan woningen, de integratie van migranten, de transformatie van complete bedrijfstakken, overlast en risico’s door klimaatverandering en knelpunten in bereikbaarheid enz. Het zijn opgaven die de hele samenleving raken. Daarom werken rijk en andere overheden en stakeholders steeds intensiever samen aan het realiseren van de doelstellingen in Klimaatagenda en Energieakkoord, van Agenda Stad en Woonakkoord en van Spooragenda en Omgevingswet.


Algemeen belang en individuele ambities, investeringen en handelen op elkaar afstemmen en zo efficiënt mogelijk resultaat te boeken. Dat is wat onze mensen drijft, als ze de rijksoverheid en haar partners begeleiden en ondersteunen. Bij strategievorming, beleidsvoorbereiding en het ontwikkelen van passende, vernieuwende oplossingen die inspelen op behoeften van nu en straks. 

Het resultaat? Opdrachtgevers krijgen vroegtijdig inzicht in potentiële risico’s en handvatten om deze te beheersen. Ze kunnen ons veelzijdige, (inter)nationale netwerk betrekken bij te vormen allianties tussen publieke en private stakeholders. En ze bereiken het beoogde resultaat binnen de tijd en budget, onder meer bij: 

  • het realiseren van kwalitatieve groei, een meer circulaire economie en klimaatbestendige steden en regio’s 
  • het verbeteren van bereikbaarheid en de inzet van slimme, schone mobiliteit
  • het verbeteren van leefbaarheid, veiligheid, flexibiliteit, kwaliteit en multifunctionaliteit in onze steden 
  • het verantwoord omgaan met onze natuurlijke omgeving, zoals water, lucht en bodem
  • professioneel asset management van de gebouwde omgeving

Vragen over deze sector

Fennet van de Wetering

Sectorleider Rijksoverheid & ZBO’s +31 (0)6 4630 1170 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.