• Publieke Sector

Provincies

De Nederlandse provincies vormen de regionale bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten. De provincie is er voor de regio en heeft het overzicht wat er in de regio nodig is. In haar rol van ‘gebiedsregisseur’ maakt de provincie beleid voor haar zeven kerntaken: duurzame ruimtelijke ontwikkeling (waaronder waterbeheer), milieu, energie en klimaat, vitaal platteland, regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, regionale economie, culturele infrastructuur en monumentenzorg en kwaliteit van het openbaar bestuur.

Joris Stroobach

Sectorleider Rijkswaterstaat en Provincies +31 (0)6 2706 0264 Stel mij een vraag

De regio aan zet

Een sterke regierol 

Krimpende en veranderende organisaties en ontwikkelingen in de samenleving, economie en klimaat stellen de provincies voor de uitdaging om de taakstelling overeind te houden. Provincies groeien daarom steeds meer in hun regierol, waarbij optimalisatie van beheertaken, efficiënter besteden van de beschikbare middelen, duurzaamheid, controle op de informatievoorziening en behoud en ontwikkeling van imago belangrijke prestatiedoelen zijn. 

Van mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie tot de nieuwe omgevingswet en assetmanagement, de integraliteit van onze kennis en aanpak maakt van Arcadis een waardevolle partner voor het behalen van betere resultaten door projecten zo efficiënt mogelijk te realiseren. Zo voeren we integraal projecten uit en borgen dat kwaliteit wordt geleverd binnen het budget.  

Slim verbinden 

Digitale innovatie en duurzaamheid hebben een spilfunctie in ons aanbod.  Digitale ontwikkelingen stellen ons in staat een sneller en beter resultaat voor de klant te bereiken. We kunnen bestaande technologieën opschalen en nieuwe innovatieve oplossingen helpen uitrollen. De nieuwe Omgevingswet daagt bijvoorbeeld overheden uit tot verbinding met hun ambities en gebiedsgerichte samenwerking. Omgevingsvisies en -plannen en verdergaande digitalisering bieden nieuwe kansen. De adviseurs van Arcadis  helpen u slim en actief te anticiperen op de nieuwe wetgeving. Zodat uw werkwijze en informatievoorziening effectiever en straks ook Omgevingswet proof zijn. 

Duurzame ambities 

Provincies voeren, net als Arcadis, een actief duurzaamheidsbeleid. We vertalen het duurzaamheidsbeleid van onze klanten in concrete maatregelen zowel in projecten als in de bedrijfsvoering. Arcadis helpt de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector (GWW) actief bij het realiseren van de doelstellingen van de Green Deal. Dit doen we door het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW in onze projecten en door onze klanten te helpen bij het maken van duurzame keuzes en komen tot duurzame oplossingen. Denk hierbij aan minder energieverbruik en het hergebruik van grondstoffen en materialen. 

Klimaatbestendig

Klimaatadaptatie staat hoog in de agenda. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2017) spoort overheden op lokaal en regionaal niveau aan meer tempo te maken met de voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering. Uiterlijk in 2020 moeten overheden ‘klimaat-robuust handelen verankerd hebben in beleid’. Alle provincies, gemeenten en waterschappen gaan uiterlijk in 2019 in 

hun eigen regio een stresstest uitvoeren. Dit om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden van weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kunnen nemen.  

Integrale aanpak, heldere taken en rollen 

Arcadis ontwikkelt samen met provincies en haar partners passende, integrale strategieën en haalbare oplossingen voor water- en klimaatopgaven en energiedoelen. We zoeken actief naar koppelkansen in regionale programma’s en projecten, zodat meerdere belangen en ambities in het gebied gediend zijn. 

Onze klanten behalen betere resultaten door zo efficiënt mogelijke projecten te realiseren. We voeren bijvoorbeeld beheertaken uit voor onze opdrachtgevers en hebben een duidelijke visie en plannen voor een assetmanagement organisatie met heldere taken en rollen. We passen risico-gestuurde onderhoudsconcepten toe voor een optimaal beheer waarbij informatievoorziening een essentieel rol speelt. De informatievoorziening van onze klanten wordt verbonden en verbreed met onbetwistbare en specifieke informatie dat 24/7 te raadplegen is. Van aanbesteding tot contractering tot en met uitvoering wordt tijd bespaard, minder fouten gemaakt en effectief gecommuniceerd. 

Vragen over deze sector

Joris Stroobach

Sectorleider Rijkswaterstaat en Provincies +31 (0)6 2706 0264 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.