Samen werken aan betrouwbare, futureproof assets

Vijf uitdagingen voor succesvol assetmanagement

Een groot deel van onze gebouwde omgeving en infrastructuur is ‘op leeftijd’. Daardoor neemt de kans op gebreken en uitval toe. Om risico’s voor te zijn en er ‘grip’ op te houden, investeren Nederlandse overheden, bedrijven en hun partners de komende decennia veel extra tijd en geld in onderhoud, beheer, modernisering en verduurzaming van de naoorlogse assets: infrastructuur, woningen en gebouwen, water, energie- en communicatiesystemen. Gebruikers, eigenaren en beheerders moeten erop kunnen vertrouwen dat deze assets ongestoord hun werk (blijven) doen. Dat voorkomt ongewenste hinder, risico’s en schade voor mens, omgeving én economie. Extra uitdagend is het om assets bij instandhouding, modernisering en vervanging meteen ook fit for the future te maken. 

Wat zijn de vijf grootste uitdagingen? Hoe gaan we daarmee om in onze projecten? En voor welke assetmanagement vacatures kun jij het verschil maken? Lees het hieronder.

OPTIMALISEREN

Wat is er nodig om de ‘grootste vervangingsopgave ooit’ te laten slagen?

De kunst is om aandacht, tijd en geld vooral te richten op het ongestoord laten functioneren van de voor onze maatschappij belangrijkste assets.  Assetmanagement zorgt ervoor dat elke euro  besteed aan het in bedrijf houden en ‘futureproof’ maken van assets optimaal rendeert. Voor gebruikers, maatschappij en economie.  Het is belangrijk gebruikers en stakeholders vroeg in dit proces te betrekken en belangen integraal af te wegen. Op (big) data gebaseerd assetmanagement zorgt voor scherper inzicht in risico’s, oplossingen en investerings- en onderhoudsscenario’s. Het maakt ‘het waarom’ achter van keuzes, uitgaven en maatregelen transparant en verklaarbaar.  En zorgt voor optimalisatie van onderhouds- en vervangingsprogramma’s en betere prestaties voor eindgebruikers. Dat is nodig om de grootste instandhoudings- en vervangingsopgave ooit succesvol, efficiënt en op tijd uit te kunnen uitvoeren.
FUTUREPROOF

Kunnen we assets bij groot onderhoud en renovatie direct ook ‘fit for the future’ maken?

Dat kan. Allereerst door gericht te zoeken naar haalbare kansen voor meer duurzaam energiegebruik, circulariteit, klimaatbestendigheid en kwaliteit van de leefomgeving. De gebiedsambities die zijn geformuleerd in de Omgevingsvisie kunnen daarbij als kompas dienen. Omdat assets vaak decennia mee moeten, helpt het om scenarioplanning toe te passen en te zorgen dat assets op termijn aanpasbaar zijn aan nu nog onzekere, toekomstige ontwikkelingen. Denk aan slimme, zelfrijdende voertuigen, duurzame energiebronnen, digitale technologieën en verdergaande verstedelijking. Voor het verweven van deze onzekerheden in instandhoudings- en vervangingsprogramma’s zijn geen pasklare strategieën voorhanden. Het loont op zoek te gaan naar ‘no regret’ maatregelen en investeringen die bij alle scenario’s werken.SAMEN

Hoe voorkomen we dat steden en regio’s ‘vastlopen’?

Mobiliteits-, water-, energie- en communicatie-systemen en bebouwde omgeving zijn sterk met elkaar verbonden. De gevolgen van groot onderhoud en vervanging zijn vaak voelbaar in een groot gebied.  Daarom is het belangrijk dat overheden, bedrijven en beheerders hun projecten goed op elkaar afstemmen. Projecten zijn eerder in te plannen nu noodzakelijk onderhoud en vervanging steeds beter te voorspellen zijn. Dat geeft extra tijd om gezamenlijk maatregelen te treffen die hinder, overlast en onveiligheid tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld maatregelen voor een soepele doorstroming van verkeer. Of door de logistiek rondom grotere (ver)bouwprojecten slimmer te organiseren.  En door de communicatie met omwonenden, ondernemers, instellingen en hulpdiensten tijdig op te starten.SLIMMER

Hoe kunnen we risico’s voorspellen en zo de bedrijfszekerheid van assets verbeteren?

Het is steeds beter mogelijk de vinger aan de pols te houden en de conditie en veerkracht van assets continu te monitoren. Bijvoorbeeld met ingebouwde sensoren en de inzet van nieuwe technologie, zoals drones, robotica, digitale scans en slimme analytics. Hierdoor zijn de risico’s op uitval van de asset beter voorspelbaar en kun je eerder bepalen welke maatregelen nodig zijn om storingen, hinder, schade en onveiligheid tot een minimum te beperken. Asset informatiemanagement zorgt voor toegankelijke en betrouwbare data. Die zijn nodig om op big data en slimme analytics gebaseerd assetmanagement succesvol in te voeren.ONTZORGEN

Welke nieuwe kansen biedt samenwerking met marktpartijen bij de instandhouding van assets?

Professioneel aanbesteden voorkomt discussies over rollen en verantwoordelijkheden, kwaliteit en kosten tijdens de uitvoering van contracten. Welke samenwerkingsvorm ‘past’, hangt onder meer af van de risico’s van een project.  Eigenaren en assetmanagers kiezen bij de instandhouding van hun assets steeds vaker voor samenwerking op basis van prestatiegerichte contracten. Marktpartijen garanderen daarbij dat de assets volgens vooraf gestelde eisen blijven functioneren. Vaak leidt dit tot een meer proactieve, innovatieve en programmatische aanpak van de werkzaamheden. En zo tot betere prestaties, minder risico’s en kosten.  Het loont voor zowel opdrachtgevers als marktpartijen om slimme innovaties in te zetten die zorgen voor een meer effectieve en efficiënte instandhouding van assets. En om bij nieuwbouw rekening te houden met de bij de instandhouding van assets geleerde lessen. Filmpjes

Bekijk ook onderstaande filmpjes.

Kies jij voor een loopbaan in assetmanagement?

Waar je ook werkt, wat je ook doet, bij Arcadis draag je bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. “Improving quality of life” is wat ons verbindt en inspireert. Onze mensen kijken vanuit verschillende perspectieven, bouwen duurzame relaties op en geven de toekomst vorm. Samen gaan we de uitdaging aan om onze wereld te verbeteren. Met vijf kernwaarden bouwen we aan een unieke bedrijfscultuur: people first, integriteit, klantsucces, samenwerking en duurzaamheid. 

Bij Arcadis kun je werken aan: 

– uitdagende projecten –
– vraagstukken die er maatschappelijk gezien toe doen –
– integrale oplossingen met multidisciplinaire teams –
– innovatieve toepassingen van nieuwe, digitale technologie –
– kennisuitwisseling met (inter-)nationale collega’s –

Kijk of je een ‘klik’ hebt met het vakgebied en onze vacatures

Voor vragen kun je contact opnemen met Jeroen Galama (recruiter).


Kennispartnerships


Frank Heezen

Programmamanager Assetmanagement +31 (0)6 5073 6834 Stel mij een vraag

Lieke Arts

Hoofd Assetmanagement Rail en Data-analyse +31 (0)6 2706 1209 Stel mij een vraag

Robert van de Krol

Hoofd Assetmanagement Wegen +31 (0)6 2706 0241 Stel mij een vraag

Jos van Kerckhoven

Hoofd Havens en Waterbouw +31 (0)6 2706 2455 Stel mij een vraag

Hermien Wielders

Teamleider Assetmanagement Gebouwen +31 (0)6 5110 6932 Stel mij een vraag

Paul Copier

Hoofd Assetmanagement Infraobjecten en Installaties +31 (0)6 5074 1069 Stel mij een vraag

Alex Kraeima

Hoofd Realisatie en Saneringen +31 (0)6 2706 0802 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.