You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

3 stappen

In maar 3 stappen naar een Rijke Dijk

Currently Viewing

De uitdaging

Veel dijken langs de Waddenzee hebben aan de waterkant een asfalt- of steenbekleding. Dit zorgt uiteraard voor een uitstekende waterkering, maar op deze harde en gladde ondergrond kunnen geen planten groeien. Toch moet het mogelijk zijn om een mooie en natuurlijke overgang tussen dijk en water te creëren. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onderzocht het Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-Waddenzeedijken) hoe we dijken mooier kunnen maken, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid. De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de POV-Waddenzeedijken uit.

Marco Veendorp

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Marco Veendorp , Senior Adviseur Waterveiligheid

Contact Marco

De oplossing

De procesinnovatie Rijke Dijk is een van de twaalf onderzoeken van de POV-Waddenzeedijken. De bevindingen zijn samengevat in de handreiking Rijke Dijk, die het resultaat was van een themamiddag van het waterschap. Samen met de noordelijke waterschappen, Deltares en studenten van de Groningse Hanzehogeschool en de Hogeschool Zeeland brainstormde ook Arcadis mee over de verrijking van de dijken voor de noordelijke waterschappen en het HWBP. De conclusie luidde dat een dijk met andere materialen of een andere vorm allerlei mogelijkheden biedt voor natuur, recreatie, cultuurhistorie en duurzame economische activiteiten. Bovendien voorziet de Rijke Dijk in een methode om dijkverbeteringen uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Daarbij wordt gekeken naar de organisatie van het (gebieds-)proces, de inhoud (concepten, maatregelen, materialen) de levenscycluskosten, de beheer- en vergunbaarheid en de maatschappelijke meerwaarde.

  • LEES MEER

    De POV-Waddenzeedijken beoordeeld in drie stappen of een dijk geschikt is om een Rijke Dijk te worden. Eerst kijkt men of het mogelijk is om de dijk als gebiedsproces aan te pakken. Anders kan ook de vorm van de dijk worden aangepast of is het toevoegen van Rijke Dijk-elementen wellicht een oplossing. Dijkbeheerders werken daarbij van grof naar fijn: ze bedenken dus eerst een concept, om dit vervolgens in te vullen met concrete maatregelen.

De impact

De ervaring leert dat deze aanpak werkt. De procesinnovatie Rijke Dijk verbindt partijen en sluit prima aan bij andere onderdelen van het HWBP, dat een betere bescherming biedt tegen overstromingen. Het op een natuurlijke wijze verfraaien van dijken past naadloos in het landschap en voegt maatschappelijke waarde toe voor gebruikers. Voor het waterschap zorgt het bovendien voor een groter draagvlak in de omgeving, wat de procedures en de doorlooptijd versnelt. De innovatie is zowel daarnaast zowel regionaal als lokaal toe te passen.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Marco Veendorp

Connect with Marco Veendorp for more information & questions.

Senior Adviseur Waterveiligheid

Contact Marco

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.