You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

o 40%

redukcja obszaru wymagającego remediacji

16 000 ton

ilość zanieczyszczonego gruntu poddanego remediacji

ponad 20 mln zł

oszczędności dla klienta

Currently Viewing

Wyzwanie

Nasz klient, duży zakład branży chemicznej, stanął przed problemem związanym ze znaczącym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wynikającym z długoletniego nieprawidłowego postępowania z substancjami niebezpiecznymi i brakiem odpowiedniego podejścia do kwestii środowiskowych w drugiej połowie XX. wieku, stanowiących zagrożenie dla pracowników zakładu, jak i mieszkańców okolicznych terenów.

Kluczowym wyzwaniem było dostosowanie metodyki badań do mieszaniny kilkudziesięciu substancji chemicznych rozproszonych w bardzo zróżnicowanym profilu geologicznym. Dodatkowo zarówno prace badawcze jak i remediacyjne musiały być przeprowadzone na terenie o gęstej infrastrukturze, w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz w sposób nie wpływający na codzienne funkcjonowanie zakładu.

Rozwiązanie

Podczas badań środowiskowych połączyliśmy zalety tradycyjnych i nowoczesnych metod badawczych, takich jak profilowanie geofizyczne, badania z wykorzystaniem ręcznego spektrometru XRF, sondowania w wysokiej rozdzielczości typu Cone Penetration Test-Membrane Interface Probe (CPT-MIP), czy badania migracji powietrza gruntowego.

Przeprowadziliśmy ocenę zagrożeń opartą na modelowaniu numerycznym w ramach metodyki Risk Based Corrective Action (RBCA), stosowanej  w wielu krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. W wyniku przeprowadzonego modelowania numerycznego określiliśmy mniej konserwatywne, specyficzne dla danego terenu stężenia zanieczyszczeń, niestwarzające znaczącego zagrożenia dla pracowników zakładu i jak i pobliskich wrażliwych elementów środowiska.

Zdefiniowane obszary wymagające remediacji zostały uzgodnione z lokalną jednostką RDOŚ i w konsekwencji przeprowadziliśmy remediację ponad 16 000 ton zanieczyszczonej gleby i ziemi. Podczas prac ziemnych wykorzystaliśmy ręczny spektrometr XRF, co pozwoliło na lepszą kontrolę materiału wymagającego usunięcia, szybsze tempo prac i znaczne ograniczenie liczby kontrolnych analiz laboratoryjnych.

Wpływ

Udało się nam szczegółowo scharakteryzować zasięg poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. Na podstawie uzyskanych wyników, stworzyliśmy kompleksowy model koncepcyjny obejmujący model 3D, pozwalający na identyfikację ryzyk środowiskowych i nadanie im pierwszeństwa, który wspomógł wewnętrzny proces podejmowania decyzji Klienta.

Dzięki zastosowanemu podejściu do oceny zagrożeń, udało nam się ograniczyć zasięg obszaru wymagającego przeprowadzenia remediacji o blisko 40 procent, co skutkowało znaczącymi oszczędnościami dla naszego Klienta. Dzięki efektywnemu zarządzaniu, prace remediacyjne przeprowadziliśmy w krótkim terminie (6 tygodni), w trudnych warunkach atmosferycznych (okres zimowy) przy zachowaniu wysokich oczekiwań Klienta do BHP i czystości na terenie zakładu.

Przeprowadzone prace przyczyniły się do poprawy warunków środowiskowych i bezpieczeństwa pracowników zakładu i okolicznych mieszkańców.


Nasze usługi

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności