You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

129

Ekspertów z różnych branż

Currently Viewing

The challenge

Firma Arcadis jest liderem konsorcjum, które na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie realizuje projekt dotyczący przeglądu i aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy w Polsce. Arcadis po raz kolejny uczestniczy w opracowywaniu planów – w pierwszym cyklu planistycznym byliśmy odpowiedzialni za plany dla obszarów dorzecza Wisły oraz Pregoły, które obecnie są aktualizowane. W ramach projektu opracowywane są obecnie również nowe plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Dunaju, Łaby i Niemna.

  • READ MORE

    Podstawowy cel opracowania planów oraz ich aktualizacji to ograniczenie ewentualnych skutków powodzi w wielu kluczowych kontekstach: życia i zdrowia ludzi, działalności gospodarczej, środowiska i dziedzictwa kulturowego. Inicjatywa jest realizowana w ramach wdrażania zapisów Dyrektywy Powodziowej.

The solution

Projekt ma unikalną skalę i wymaga zaangażowania łącznie 129 ekspertów z różnych branż (m.in. gospodarki wodnej, hydrologii, hydrotechniki, ochrony środowiska, ekonomii). Kluczowym wyzwaniem, biorąc pod uwagę skalę projektu, był reżim czasowy opracowania projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym.   Projekty planów drugiego cyklu planistycznego realizowane były w okresie od marca do grudnia 2020 r. Zawarte w planach  działania zostały poddane analizie S.M.A.R.T, a następnie zbadaliśmy ich skuteczność, oddziaływanie na środowisko oraz efektywność ekonomiczną (oszacowanie potencjalnych nakładów inwestycyjnych i porównanie ich do kosztów likwidacji ewentualnych strat powodziowych).

  • READ MORE

    W ramach nowych planów oraz aktualizacji dotychczasowych przygotowywane są różne warianty działań dla zidentyfikowanych obszarów problemowych wraz z rekomendacją dotyczącą wariantów optymalnych. Sugerowane działania mają charakter techniczny (m.in. budowa wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych) oraz nietechniczny (m.in. edukacja, akcje informacyjne, systemy prognozowania). W ramach planów powstaje sześcioletni harmonogram działań, któremu towarzyszą konsultacje społeczne i kampanie informacyjno–promocyjne na terenach objętych opracowaniem. Rolą Arcadis była również ocena zgodności przyjętych rozwiązań z wymogami prawnymi i środowiskowymi, w tym z Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Powodziową oraz Dyrektywą Ptasią i Siedliskową.

The impact

Celem projektu jest ograniczenie ryzyka powodziowego oraz skutków wystąpienia ewentualnej powodzi w regionach objętych opracowaniem, co ma kluczowy wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Plany są podstawą realizacji długoterminowej strategii przeciwpowodziowej na wielu poziomach zarządzania ryzykiem powodziowym. Przygotowywane są z uwzględnieniem wszystkich etapów powodzi – od zapobiegania po ochronę i stan należytego przygotowania, w tym prognozowanie i wdrożenie systemów wczesnego ostrzegania. 

  • READ MORE

    Zastosowanie rekomendowanych działań ma kluczowy wpływ zarówno na zdrowie i życie ludzi zamieszkujących problemowe regiony, jak i na warunki prowadzenia na tych terenach działalności gospodarczej. Sprzyjają one również ochronie dorobku kulturowego regionów objętych pracami. Szczegółowo analizowany jest indywidualny wpływ każdego z zaleceń na środowisko naturalne, w razie potrzeby rekomendowane są zindywidualizowane działania kompensacyjne.


Used capabilities

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności