• Bedrijfsvoering

De algemene bedrijfsprincipes van Arcadis

De Algemene Bedrijfsprincipes van Arcadis geven richting aan onze handelingen en besluiten overal ter wereld.

Bedrijfsethiek

De huidige complexe bedrijfsomgeving vereist dat we integriteit stevig verankeren in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Integriteit betekent dat we werken volgens de hoogste professionele en ethische normen en dat we vertrouwen creëren door open, eerlijk en verantwoord te handelen. Door integriteit geven we invulling aan het hoge verantwoordelijkheidsniveau dat we hebben richting klant, aandeelhouders, zakenpartners en medewerkers, het publiek en de overheden, wetten en cultuur van de landen waarin we actief zijn.

De Arcadis General Business Principles (AGBP) geven een verdere invulling aan onze opvatting over bedrijfsethiek. De AGBP geeft wereldwijd en op alle niveaus richting aan onze zakelijke beslissingen en handelswijzen en is van toepassing op zowel het optreden van Arcadis als het individuele gedrag van al onze werknemers in de uitvoering van hun activiteiten voor Arcadis.

Governance

De Corporate Compliance Committee bestaat uit de General Counsel & Company Secretary, de Chief People Officer (lid van het Executive Leadership Team) en de Chief Compliance Officer. Op regionaal niveau bestaat de Compliance-functie uit een Compliance Officer en een Compliance Commissie. In elke Compliance Commissie is kennis aanwezig vanuit de Compliance Officer plus Legal en Human Resource/People.

Anti-corruptie

De Specific Anti-Corruption Standards (SACS) bevatten duidelijke richtlijnen voor geschenken, uitnodigingen en betalingen aan derden. Arcadis geeft er blijk van de UN Global Compact principes inzake corruptiebestrijding te onderschrijven door de SACS te verankeren in de Arcadis General Business Principles (AGBP). In de loop van het jaar zijn in verschillende regio's gerichte anticorruptietrainingen gehouden door leidinggevenden en Compliance Officers.

Omgaan met dilemma's

De AGBP kan niet voorzien met welke dilemma's we in onze dagelijkse activiteiten te maken kunnen krijgen. Een actief beleid op dit gebied betekent dan ook dat we dilemma's herkennen en de verantwoordelijkheid nemen om die op te lossen. We moedigen medewerkers aan om zakelijke dilemma's met elkaar en met het management te bespreken, zodat integriteit een vaste plek krijgt binnen onze cultuur.

Waarde voor klanten

Wij zijn een betrouwbare partner voor onze klanten en streven ernaar onze diensten te leveren zonder de belangen van de stakeholders in gevaar te brengen. Wij bieden onze diensten zodanig aan dat ze geen afbreuk doen aan ons onafhankelijke professionele oordeel en ons streven naar het creëren van optimale waarde voor de klant. Naar onze klanten zijn wij transparant over belangenverstrengelingen die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van onze diensten.

Goed werkgeverschap

Onze mensen zijn bepalend voor ons succes. Daarom respecteren we mensenrechten en arbeidsrechten, zodat zij in een veilige, gezonde, professionele en ondersteunende omgeving kunnen werken. Wij moedigen betrokkenheid aan en ondersteunen persoonlijke ontwikkeling met uitgebreid beleid en veel initiatieven.

Elke Arcadis-medewerker heeft een gelijke kans op persoonlijke erkenning, promotie, loopbaanontwikkeling en beloning, ongeacht achtergrond of overtuiging. Hetzelfde geldt bij de werving van nieuwe medewerkers. Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie.

Toezicht en verantwoordelijkheid

Wij eisen van al onze mensen dat zij de AGBP ondertekenen en zich aan de richtlijnen houden. Daarnaast volgen Arcadis-medewerkers om het jaar een online training om het bewustzijn rond de AGBP en onze waarden te stimuleren. Deze training schenkt specifiek aandacht aan zaken als corruptie, samenzwering, omkoping en andere risico's waaraan onze medewerkers kunnen worden blootgesteld. De training werd in oktober 2018 uitgerold. In 2019 slaagde in totaal 97% van alle medewerkers voor de AGBP-training of de Anti-Corruptie Trainingsmodule. De eerstvolgende ronde van integriteitstrainingen voor al onze medewerkers vindt plaats in 2020.

Arcadis controleert ieder kwartaal in alle werkmaatschappijen of de AGBP wordt nageleefd. Het management van elke werkmaatschappij certificeert de naleving jaarlijks door ondertekening van een nalevingsverklaring (Document of Representation). Arcadis stelt de werknemers niet aansprakelijk voor enig zakelijk verlies als gevolg van naleving van de AGBP.

Integrity Line

Arcadis heeft een meldprocedure met onder andere een anonieme wereldwijde Integrity Phone Line. Deze wordt beheerd door een externe partij voor het geval mensen zich ongemakkelijk voelen bij het doen van een melding via de lijn of aan Compliance. Voor onze medewerkers zijn 24 uur/7 dagen per week rapportagetools beschikbaar. Meldingen van mogelijk of vermoedelijk wangedrag kunnen in de moedertaal worden gedaan.

In 2019 werden 77 vermeende overtredingen of bijna-overtredingen van de Arcadis General Business Principles gerapporteerd aan het Arcadis Corporate Compliance Committee. Deze werden allemaal onderzocht of besproken (2018: 77).

Ook 24 verwijzingen van vóór 2019 werden in de loop van het jaar nog onderzocht. Ongepast gedrag (werkgerelateerd) was de categorie met de meeste meldingen. Overtreding van de AGBP kan leiden tot sancties, waaronder ontslag. Bedrijfsbreed was er sprake van zeven maal ontslag vanwege overtreding van de General Business Principles.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.