• Services: Programma- en projectmanagement, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Water Oplossingen
  • Sectoren: Publieke Sector, Waterschappen

Waterschappen zetten samen belangrijke nieuwe stappen naar Omgevingswet

Nederland - De invoering van de Omgevingswet is verschoven naar 2021, de voorbereidingen lopen. Zo heeft de Unie van Waterschappen, samen met het Waterschapshuis en het Informatiehuis Water verder uitgewerkt tot welke veranderingen de Omgevingswet leidt, zowel in de processen als in de informatievoorziening. De resultaten zijn in het voorjaar van 2018 in vijf regionale bijeenkomsten met een grotere groep betrokkenen gedeeld.

Start

Kunnen starten met de uitgewerkte en samenhangende aanpak voor Regelgeving.

200

Ruim 200 begrippen geharmoniseerd en willen inzetten op bestuurlijke verankering en het gebruik van één taal voor de burger in Regelgeving.

Waar gaat het om?

Voor de uitvoering van de Omgevingswet is het belangrijk dat de informatie over een bepaald gebied via één loket beschikbaar is voor gebruikers. Daarom wordt er de komende jaren gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In het voorjaar van 2016 rondde de Unie van Waterschappen de Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) af. Deze heeft inzicht gegeven in de gewenste en noodzakelijke veranderingen als gevolg van de Omgevingswet. Als vervolg op deze eerste Verkenning hebben experts van nagenoeg alle waterschappen eind 2017 verder en ook breder uitgewerkt tot welke veranderingen de Omgevingswet leidt.

Welke stappen zijn gezet?

In het project Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO-W) hebben de waterschappen gekozen voor een integrale aanpak waar mensen vanuit verschillende disciplines binnen een waterschap bij elkaar zijn gebracht. In een reeks werksessies hebben specialisten van de waterschappen de bouwstenen die nodig zijn voor de voorbereiding op de Omgevingswet uitgewerkt. Ieder vanuit zijn of haar eigen aandachtveld: beleidsontwikkeling en planvorming, juridisch beleidsadvies, vergunningverlening, toezicht en handhaving en informatievoorziening. Zo werd in zeer korte tijd in beeld gebracht tot welke veranderingen in de bedrijfsprocessen de Omgevingswet zal leiden. Ook de aansluiting van die processen op het Digitale Stelsel is uitgewerkt. 

Resultaat

De  winst van dit project is dat waterschappen:
  • Kunnen starten met de uitgewerkte en samenhangende aanpak voor Regelgeving. Dit om te komen tot doelgerichte en risico gestuurde regels.
  • Een grote stap hebben gezet door ruim 200 begrippen te harmoniseren en willen inzetten op bestuurlijke verankering en het gebruik van één taal voor de burger in Regelgeving.
  • De samenwerking hoog op de agenda willen zetten en de ambitieverkenning laat zien op welke onderdelen men meerwaarde in de samenwerking ziet.
  • Met de hulpmiddelen in de UIVO-W gereedschapskist – energie kunnen zetten op de afronding van de transitiefase uiterlijk in 2022.
  • Een aanpak om te komen tot transparante en doelgerichte regels. Daarbij koppelen we waterschapdoelen, -activiteiten, thema’s zoals voldoende water, gezond water, waterveiligheid, etc. aan het proces van de Omgevingswet. Om gevoel te krijgen op de impact van de wet is dit concreet uitgewerkt voor twee praktijkcases: de aanleg van een brug en een steiger bij het Fort Honswijk. De procesaanpak, die die daaruit volgt is ook bruikbaar voor andere doeleinden en thema’s. Door deze aanpak te volgen, leggen waterschappen een solide basis onder hun waterschapverordening.

Reactie opdrachtgevers

Bart Pottuijt, voorzitter van de stuurgroep UIVO-W:

Ik ben trots op het resultaat dat onder grote tijdsdruk in dit project is bereikt. Het zorgt er niet alleen voor dat de waterschappen concrete houvast hebben bij het ontwikkelen van transparante regelgeving, maar opent ook de mogelijkheid om op een aantal terreinen met elkaar te gaan samenwerken. Zodat niet ieder waterschap het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.


Eugène Meuleman, programmamanager Omgevingswet vult aan:

De Omgevingswet zet de burger centraal en stimuleert overheden te denken vanuit de dienstverlening aan gebruikers. Dat betekent een revolutie in bestuurlijk denken en doen. De in UIVO-W ontwikkelde aanpak voor transparante regelgeving biedt handvatten die waterschappen daarbij concreet verder kunnen helpen. Om  de inzichten die verworven zijn te delen met een grotere groep collega’s vonden er in het  voorjaar van 2018 regionale werksessies plaats.”

Resultaten

Start

Kunnen starten met de uitgewerkte en samenhangende aanpak voor Regelgeving.

200

Ruim 200 begrippen geharmoniseerd en willen inzetten op bestuurlijke verankering en het gebruik van één taal voor de burger in Regelgeving.

Vragen over dit project

Monique Pruijs

Adviseur Informatiemanagement +31 (0)6 2706 1867 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.