• Services: Master Planning, Programma- en projectmanagement, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Water Oplossingen, Strategie Advies, Watermanagement
  • Sectoren: Provincies, Waterschappen, Rijksoverheid, Publieke Sector

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, de Deltawerken van de Veluwe

Nederland, Overijssel - Hoogwater in de Nederlandse rivieren is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Sommige risicogebieden stromen zonder ingrijpen al vrij snel over. Om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid langs de rivieren nu en in de toekomst te waarborgen anticiperen we in studies en daaruit volgende maatregelen op voorspelbare hogere waterstanden en het minimaliseren van de maatschappelijke impact. Voor de IJsseldelta zijn de in 2017 in dienst genomen waterkering en hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld hierin een onmisbare schakel.

71

cm daling waterstand IJssel bij Veessen

800

meter brede inlaat inclusief brug

Eén van de grotere projectgebieden van het nationale "Ruimte voor de Rivier" programma

Om in het lager gelegen gebied langs de IJssel het risico op overstroming af te wenden is het gebied tussen de dorpen Veessen en Wapenveld aangewezen als één van de grotere projectgebieden van het nationale "Ruimte voor de Rivier" programma. Op basis van onze ontwerpstudie zijn een bypass in combinatie met een waterkering gerealiseerd die bij relatief normaal hoogwater overstroming van het aangrenzende gebied afwenden. Bij extremer hoogwater kan door gebruik van de hoogwatergeul de waterstand in de rivier dusdanig worden verlaagd dat de lager gelegen risicogebieden worden ontzien.

In een multidisciplinair team zijn verschillende rapportages, die zich onder meer richten op: hydrologie, waterbouw, ecologie, archeologie, bodemkunde, cultuurtechniek, MER en het Rijksinpassingsplan opgesteld. Deze rapporten waren de basis voor samenwerking met stakeholders en het uiteindelijk aangenomen voorkeursontwerp. 

Door een geïntegreerde aanpak die zich richt op: omgeving, techniek en ruimtelijke vormgeving, is er naast verhoogde overstromingsveiligheid ook meer ruimtelijke kwaliteit gecreëerd. Zo is er "nieuwe" natuur gerealiseerd en zijn de wegen, fietspaden en landbouwgebieden verbeterd. 

Meer informatie over de Hoogwatergeul op de website ruimte voor de rivier

Resultaten

71

cm daling waterstand IJssel bij Veessen

800

meter brede inlaat inclusief brug

8

km lange geul tussen twee dijken

Vragen over dit project

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.