• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Watermanagement, Water Oplossingen, Master Planning
  • Sectoren: Gemeenten, Waterschappen, Water, Publieke Sector

Handreiking Klimaatbestendigere Stad

Nederland - De gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen zijn in veel van onze steden en dorpen voelbaar. De ‘Handreiking Klimaatbestendigere Stad’ is er op gericht om klimaatadaptie op lokaal niveau te versnellen en meer samenhang en structuur in visie, beleid en uitvoering te brengen.

Klimaatadaptatie op lokaal niveau versnellen en structuur in visie, beleid en uitvoering

In veel gebieden zijn er al initiatieven die de veerkracht vergroten. Dat is goed nieuws. Maar er valt nog veel winst te behalen: met meer samenhang, meer (kosten)effectief beleid en het vasthouden van urgentiebesef. Uitgedaagd door de aangescherpte ambities in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ondersteunden Arcadis en Saxion hogescholen, STOWA en Rioned met de ontwikkeling van de ‘Handreiking Klimaatbestendigere stad’. De Handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met een begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van waterschappen en gemeenten.

Klimaatadaptatieprogramma

De handreiking geeft aan volgens welke stappen gemeenten, waterschappen en derden gezamenlijk onderzoek doen, met elkaar in gesprek gaan, samen beleid vormen, maatregelen treffen en het onderwerp op de agenda kunnen houden. Dit om stap voor stap invulling te geven aan een breed gedragen, doorlopend klimaatadaptatieprogramma. De handreiking geeft op begrijpelijke wijze het adaptatieproces weer en sluit hierbij aan op de aanpak van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de stappen ‘weten-willen-werken’ van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.
 
Om meer samenhang tussen klimaatactiviteiten te krijgen, is een lange-termijnperspectief nodig, waardoor meer afstemming komt tussen activiteiten op operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau. Om daarna de klimaatmaatregelen succesvol te implementeren is een gezamenlijke, integrale aanpak van gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen en andere betrokkenen nodig. Dit is te bereiken met het doorbreken van sectorale organisatiestructuren en -culturen (incl. budgetten).

De handreiking biedt handvatten voor een gestructureerde manier van werken en geeft inzicht in de dilemma’s en valkuilen die u kunt tegenkomen. Het legt ook een basis voor haalbaar en financierbaar klimaatadaptatiebeleid.

Vragen over dit project

Bas Bierens

Hoofd Stedelijk Water en Senior adviseur Klimaatadaptatie +31 (0)6 5073 6783 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.