• Services: Strategie Advies
  • Sectoren: Aannemers, Natuurlijke Hulpbronnen, Productie en Industrie, Publieke Sector, Transport

Ervaringen crisis en herstelwet waardevol bij voorbereiding op Omgevingswet

Nederland - De ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met de Crisis- en Herstelwet zijn bijzonder waardevol voor wie zich voorbereidt op de nieuwe Omgevingswet. Een selectie uit onze projecten.

Gebiedsaanpak fijn stof uit veehouderij Nederweert in de geest van Omgevingswet 

Fijn stof, veroorzaakt door onder meer verkeer, industrie en landbouw, is één van de meest schadelijke bestanddelen van luchtverontreiniging. Om overschrijdingen van normen in de directe omgeving van veehouderijen aan te pakken ontwikkelde Arcadis een plan van aanpak om het probleem met betrokkenen - sector, ondernemers en overheid - aan te pakken. De gemeente Nederweert vervulde als pilot een voorbeeld voor deze gebiedsgerichte aanpak voor de fijn stof problematiek. Deze ervaring is waardevol voor wie zich voorbereidt op de Omgevingswet, omdat in de concept uitvoeringsregels (juli 2016) een dergelijke bevoegdheid is opgenomen.

Veehouderijen in Brabant klaar voor de Omgevingswet

De provincie Noord-Brabant koos er in 2015 al voor om – samen met Arcadis - in haar veehouderijbeleid via de Crisis- en herstelwet voor te sorteren op de Omgevingswet. Onderzocht is hoe ze de ontwikkeling van veehouderijen gepaard kan laten gaan met minder overlast. Met nieuwe wettelijke instrumenten voor de provincie wordt overlast tegen gegaan. Op 60 plaatsen is de overlast aangepakt via bestaande en nieuwe instrumenten. De inzichten en ervaring die daarbij zijn opgedaan zijn waardevol voor provincies, gemeenten, rijk, landbouw en industrie wanneer ze met de Omgevingswet aan de slag gaan.

Omzetting geurbeleid voor de landbouw in uitvoeringsregels Omgevingswet

Het Ministerie van I&M heeft zich intensief door Arcadis laten ondersteunen bij de ontwikkeling, herziening en aanpassing van de wet- en regelgeving op het gebied van geurhinder en veehouderijen. Dit met als doel om de regelgeving te laten aansluiten bij de Omgevingswet en tegemoet te komen aan de wensen van betrokken partijen m.b.t. verbetering van die regelgeving. Dit resulteerde in evaluatie van wet- en regelgeving, advies over hoofdlijnen van de gewenste aanpassingen, omzetting van de Wet geurhinder en veehouderij in concept uitvoeringsregels Omgevingswet en in een eindadvies namens betrokken partijen aan staatssecretaris I&M (eind oktober 2016). Dit alles als opmaat naar de begin 2017 door I&M op te stellen beleidsreactie van staatssecretaris Dijksma naar de Tweede Kamer.

Pilot binnen een pilot: postzegel bestemmingsplan annex omgevingsplan voor Boekel

In het kader van de Crisis- en Herstelwet heeft de gemeente Boekel de mogelijkheid gekregen om -vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet - voor het buitengebied een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. Bij de voorbereiding daarvan wil de gemeente gebruik maken van die extra bevoegdheden. Vooruitlopend op dat nieuw bestemmingsplan buitengebied, stelt Arcadis voor de gemeente een postzegel bestemmingsplan en MER op, gericht op de nieuwe vestiging van een intensieve veehouderij. Daarin wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de crisis en herstelwet voor het buitengebied van Boekel biedt.


Vragen over dit project

Jessica van der Giessen

Projectleider vergunningen, omgevingsmanagement en milieuadvies +31 (0)6 2706 0570 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.