• Services: Digital Innovation, Strategie Advies
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Publieke Sector

Digitale ‘samenwerkingsruimte’ voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Nederland - De ‘samenwerkingsruimte’ binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is bekend. Voor de Uitwerking Informatie Voorziening Omgevingswet-Interbestuurlijk (UIVO-I) zijn eerder opgestelde uitgangspunten en kaders, strategische issues en visie getoetst aan bestaande en nieuwe gezichtspunten.

Een team van vertegenwoordigers uit alle overheidslagen heeft met Arcadis nut en noodzaak van de ontwikkeling van een digitale ‘samenwerkingsruimte’ geanalyseerd en uitgewerkt. Deze digitale ‘samenwerkingsruimte’ is noodzakelijk om het gedachtengoed van de Omgevingswet te kunnen realiseren, zoals:

  • Het bieden van een gelijk informatieniveau voor alle gebruikers.
  • De klant centraal, met transparantie en gebruiksgemak voor iedereen.
  • Bestuursorganen en uitvoeringsorganisaties opereren samen als één overheid. 

Op basis van eerdere Verkenningen Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO’s) van de verschillende overheidslagen en in workshops is geïnventariseerd welke functionele eisen en wensen de verschillende bevoegde gezagen hebben t.a.v.  de ’samenwerkingsruimte’ binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarbij stond ook het gemak voor initiatiefnemers en belanghebbenden centraal. Met het oog op het gemak zijn de resultaten uit uitgevoerde klantreizen nadrukkelijk bij de uitwerking betrokken. 

De eisen en wensen zijn vertaald naar basisfunctionaliteiten. Deze zijn geclusterd in vijf hoofdfuncties in de ’samenwerkingsruimte’: rechten en rollen van gebruikers, samenbrengen van gebruikers, delen van informatie, samen processen uitvoeren en samen werken aan resultaat.

Dit was het eerste project dat binnen UIVO-I is uitgevoerd en afgerond. De conclusies en aanbevelingen zijn in februari 2017 gepresenteerd aan en overgenomen door het programma DSO. Daarna zijn de resultaten ook gepresenteerd op de ateliersessie van KING-VNG.


Vragen over dit project

Wim van Pijkeren

Senior adviseur +31 (0)6 2706 0098 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.