• Water Oplossingen

Watermanagement

Samen investeren in een veilige en vitale delta. Klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende druk op schaarse ruimte dagen ons uit anders om te gaan met water. Het Deltaprogramma spoort overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen aan om samen te investeren in waterveiligheid op alle niveaus. Ter bescherming van mens en economie. De zwakke schakels in onze Noordzeekust en die van de Waddenzee zijn inmiddels versterkt. Nu zijn er ook nieuwe, duurzame en slimme oplossingen nodig voor de bescherming tegen hoog water in onze rivieren, onder meer door dijkversterking en ruimte voor de rivier. Daarnaast is meer tempo nodig bij het klimaatbestendig (her)ontwikkelen van bebouwd gebied. Zodat steden en dorpen beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering: wateroverlast, droogte, hitte en overstroming.

Harm Albert Zanting

Directeur Water & Milieu +31 (0)6 2706 0374 Stel mij een vraag
Hochwasserschutz

Investeringen in waterveiligheid inzetten voor versterken van vitaliteit en veerkracht van het gebied

Professioneel watermanagement gaat verder dan waterveiligheid en klimaatadaptatie. Het dient veel meer belangen. We zien interessante, vaak nog onbenutte mogelijkheden in de combinatie van investeringen in genoemde opgaven met maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren. Daarnaast loont het koppelkansen te zoeken en het investeringsmoment te benutten voor de duurzame versterking van het gebied als geheel. Wat daarvoor nodig is? Een integrale benadering die focust op wat noodzakelijk is, met aandacht voor technische oplossingen, omgeving én ruimtelijke kwaliteit. Oog voor daaraan te koppelen nieuwe kansen. En samenwerking tussen publieke en private stakeholders in het gebied. Het Deltaprogramma en de nieuwe Omgevingswet bieden u handvatten om dit proces op gang te brengen.

Waterveiligheid en klimaatadaptatie combineren met verbeteren waterkwaliteit 

Zo’n 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen 9 miljoen mensen en wordt het grootste deel van ons bruto nationaal product verdiend. Blijven werken aan de bescherming tegen overstromingen is dan ook van groot belang. Technische maatregelen zijn al lang niet meer voldoende. Daarom zoeken onze mensen samen met opdrachtgevers, gebieds- en complementaire kennispartners naar slimme oplossingen en combinaties van initiatieven. Deze richten zich naast de versterking van dijken, dammen en duinen en rivierverruiming ook op de integrale ontwikkeling van het gebied. Ook zoeken we gericht naar mogelijkheden om investeringen in waterveiligheid te koppelen aan maatregelen die de ecologische kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater verbeteren, inspelend op de Kaderrichtlijn Water. Bijvoorbeeld door: 
  
  • meer natuurvriendelijke oevers en natuur in de uiterwaarden;
  • herinrichting van beekdalen;
  • maatregelen die de ecologische kwaliteit van water, vegetatie en fauna in het gebied verbeteren, zoals poelen voor kikkers en vispassages.

Waterveiligheid en klimaatadaptatie: noodzaak én kans

Het loont om investeringen in hoogwaterbescherming, waterveiligheid en klimaatadaptatie aan te grijpen als natuurlijk moment om ook andere strategische gebiedsambities op te pakken. Dat kan door gericht te zoeken naar koppelkansen en naar draagvlak bij gebiedspartners voor aanvullende investeringen. Door deze slim te combineren met uw initiatieven in watermanagement kunt u samen een boost geven aan de aantrekkingskracht en ontwikkeling van uw stad, dorp of regio. Enkele voorbeelden:

  • Groene, waterrijke gebieden zijn in trek bij bewoners, bedrijven, investeerders en bezoekers. Investeringen in groen en water in de openbare ruimte hebben dan ook aantoonbaar een gunstig effect op gezondheid en welzijn, de waardeontwikkeling van vastgoed en de economische ontwikkeling van het gebied.
  • Multifunctionele waterkeringen en -bergingen kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Zo zijn er voorbeelden waarbij deze ruimte bieden voor parkeren, recreatie en nieuwe bedrijvigheid. En dat zorgt voor een waardevolle impuls in de lokale werkgelegenheid en economie. 
  • Door investeringen in waterveiligheid te koppelen aan maatregelen die onze rivieren beter bevaarbaar maken, ontstaan er nieuwe kansen voor duurzaam vervoer van personen en goederen of voor recreatie op en rond het water. 

Omgevingsvisie en risicodialoog benutten om bruggen te slaan

Bij de hier bedoelde integrale benadering van watermanagement is samenwerking tussen publieke en private stakeholders in regio of stroomgebied een belangrijke sleutel voor succes. Er is winst te behalen door:
  • individuele en collectieve ambities en investeringen in het betreffende gebied beter op elkaar af te stemmen;
  • inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden, risico’s en veerkracht van het gebied;
  • afspraken te maken over de gewenste samenwerking in het gebied.

Gebiedsgerichte risicodialogen (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) en de nieuwe Omgevingswet bieden hiervoor bruikbare handvatten en instrumenten.

Integrale aanpak samen met stakeholders en complementair partners  

Samen met u en uw stakeholders ontwikkelen we passende, integrale strategieën en haalbare oplossingen voor water- en klimaatopgaven. We zoeken actief naar koppelkansen in programma’s en projecten, zodat meerdere belangen en ambities in het gebied gediend zijn. Uiteraard gaan we stapsgewijs en adaptief te werk, zodat u kunt bijsturen bij veranderende omstandigheden. U profiteert daarbij van actuele en (inter)nationale kennis en praktijkervaring van Arcadis - onder meer in watermanagement, stedenbouw, landschapsarchitectuur, gebiedsontwikkeling, infra-ontwikkelingen, omgevingsmanagement, milieua en ecologie - en van onze complementaire kennispartners*) met wie we samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe, slimme oplossingen. Het resultaat van dit alles ziet u terug in onze projecten, onderaan deze pagina.

*) onder meer Deltares, KNMI en universiteiten zoals WER.
Vragen over deze competentie

Harm Albert Zanting

Directeur Water & Milieu +31 (0)6 2706 0374 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.