• Praktyki biznesowe

Ogólne zasady prowadzenia działalności

Ogólne zasady prowadzenia działalności Arcadis kierują zachowaniami i decyzjami naszych pracowników na całym świecie.

Etyka biznesu

Dzisiejsze złożone środowisko biznesowe wymaga, abyśmy mocno osadzili uczciwość w codziennych praktykach biznesowych. Uczciwość oznacza, że ​​zawsze działamy zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i etycznymi i budujemy zaufanie poprzez otwartość, uczciwość i odpowiedzialność. Uczciwość jest spełnieniem naszych wysokich standardów odpowiedzialności wobec klienta, akcjonariuszy, partnerów biznesowych i pracowników, społeczeństwa, rządów oraz prawa i kultury krajów, w których działamy.

Ogólne zasady biznesowe Arcadis (AGBP) dodatkowo definiują naszą interpretację etyki biznesowej. AGBP określa wytyczne dotyczące naszych decyzji biznesowych i działań na całym świecie na wszystkich poziomach i stosuje się w równym stopniu do działań firmy oraz indywidualnych zachowań wszystkich naszych pracowników w prowadzeniu działalności Arcadis.

Zarządzanie

Komitet ds. Zgodności korporacyjnej składa się z radcy prawnego i sekretarza spółki, dyrektora naczelnego (członka zespołu kierowniczego), a także dyrektora ds. Zgodności. Na poziomie regionalnym funkcja zgodności składa się z inspektora do spraw zgodności i komitetu do spraw zgodności. Każdy komitet ds. Zgodności obejmuje specjalistę ds. Zgodności, a także ekspertyzę prawną i zasobów ludzkich / ludzi.

Przeciwdziałanie korupcji

Szczegółowe standardy antykorupcyjne (SACS) zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące prezentów, gościnności i płatności na rzecz osób trzecich. Arcadis włączył swoje zobowiązanie do przestrzegania zasady Global Compact ONZ w zakresie przeciwdziałania korupcji, odwołując się do SACS do ogólnych zasad biznesowych Arcadis (AGBP). Przez cały rok w różnych regionach odbywały się ukierunkowane szkolenia antykorupcyjne prowadzone przez członków kierownictwa i urzędników ds. Zgodności.

Rozwiązywanie dylematów

AGBP nie jest w stanie przewidzieć szeregu dylematów, z którymi możemy się zmierzyć w codziennej działalności. Aktywna polityka w tym obszarze oznacza rozpoznawanie dylematów i branie odpowiedzialności za ich rozwiązywanie. Zachęcamy pracowników do omawiania dylematów biznesowych między sobą i kierownictwem, aby integralność była częścią naszej kultury.

Wartość dla klientów

Jesteśmy wiarygodnym partnerem dla naszych klientów i dążymy do świadczenia naszych usług bez narażania interesów kontrahentów. Oferujemy usługi na warunkach, które nie naruszają naszego niezależnego profesjonalnego osądu i mają na celu stworzenie optymalnej wartości dla klientów. Zachowujemy przejrzystość wobec klientów w sprawie konfliktów interesów, które mogą wystąpić podczas wykonywania naszych usług.

Odpowiedzialne praktyki zatrudnienia

Nasi ludzie są kluczem do naszego sukcesu i szanujemy prawa człowieka i prawa pracownicze, aby nasi ludzie mogli pracować w bezpiecznym, zdrowym, profesjonalnym i wspierającym środowisku. Zachęcamy do zaangażowania i wspieramy rozwój osobisty poprzez kompleksowe zasady i inicjatywy.

Każdy pracownik Arcadis ma równe szanse na osobiste uznanie, awans, rozwój kariery i wynagrodzenie, niezależnie od pochodzenia i przekonań. Ta sama polityka dotyczy rekrutacji. Żadna forma dyskryminacji lub molestowania nie jest tolerowana.

Monitoring i odpowiedzialność

Wymagamy, aby wszyscy nasi ludzie znali i przestrzegali zasady AGBP. Ponadto co drugi rok pracownicy Arcadis przechodzą szkolenia online mające na celu zwiększenie świadomości na temat naszej AGBP i wartości. Szkolenie, które wprowadzono w październiku 2018, dotyczy w szczególności takich zagadnień, jak korupcja, zmowa, przekupstwo i inne zagrożenia, na które narażeni są nasi pracownicy. W 2019 r. 97% wszystkich pracowników przeszło szkolenie AGBP lub moduł szkoleniowy dotyczący zapobiegania korupcji. Kolejna runda szkolenia integracyjnego dla wszystkich naszych pracowników zostanie zorganizowana w 2020 roku.

Arcadis co kwartał monitoruje zgodność z AGBP we wszystkich działających spółkach. Kierownictwo firm operacyjnych potwierdza zgodność poprzez coroczny dokument reprezentacji. Arcadis nie będzie pociągać pracowników do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe wynikające z przestrzegania AGBP.

Integralna Linia Telefoniczna

Arcadis posiada procedurę zgłaszania, która obejmuje anonimową Integralną Linię Telefoniczną, zarządzaną przez stronę trzecią w przypadku, jeżeli pracownicy czują się nieswojo raportując do swoich przełożonych lub do działu Compliance. Narzędzia do raportowania są dostępne dla naszych pracowników 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia potencjalnego lub podejrzewanego niewłaściwego postępowania można składać w językach ojczystych.

W 2019 r. Komitetowi ds. Zgodności Korporacyjnej Arcadis zgłoszono szereg 77 domniemanych naruszeń lub bliskich uchybień ogólnych zasad prowadzenia działalności Arcadis, z których wszystkie zostały zbadane lub rozwiązane (2018: 77).

W ciągu roku nadal badano 24 zgłoszenia sprzed 2019 r. Niewłaściwe zachowanie (związane z zatrudnieniem) było kategorią najczęściej zgłaszanych problemów. Naruszenie AGBP może prowadzić do sankcji, włącznie ze zwolnieniem. W całej firmie mieliśmy siedem zwolnień z przyczyn związanych z naruszeniem Ogólnych zasad prowadzenia działalności.


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.