Nasza działalność w zakresie współpracy z zainteresowanymi stronami jest przejrzysta i sprzyja włączeniu społecznemu. Zasady te stanowią podstawę naszej sprawozdawczości niefinansowej, która jest zgodna z dyrektywą UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności.


UN Global Compact


W ramach zaangażowania w UN Global Compact każdego roku Arcadis publikuje komunikat w sprawie postępów, który przedstawia nasze wysiłki na rzecz odpowiedzialnej działalności zgodnej z Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact. Nasze coroczne komunikaty w sprawie postępu dotyczące UN Global Compact są dostępne poniżej.


Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2020

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2019

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2018

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2017

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2016

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2015


Standardy GRI


Global Reporting Initiative (GRI) jest twórcą najbardziej powszechnie stosowanych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Stosujemy standardy GRI do ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju, aby zwiększyć przejrzystość dla wszystkich zainteresowanych stron. Informacje te są częścią naszego rocznego zintegrowanego raportu. Możesz przejrzeć nasze indeksy treści GRI poniżej.


Indeks treści GRI 2020

Indeks treści GRI 2019

Indeks treści GRI 2018

Indeks treści GRI 2017

Indeks treści GRI 2016

Indeks treści GRI 2015


CDP


CDP to międzynarodowa organizacja (dawniej znana jako Carbon Disclosure Project), która gromadzi dane i opracowuje wytyczne dla inwestorów, firm i miast w zakresie zmian klimatu, gospodarki wodnej i leśnictwa. Misją CDP jest umożliwić rozwój gospodarek, które w dłuższej perspektywie działają na korzyść ludzi i planety. Arcadis ujawnia CDP swoje wyniki w zakresie zapobiegania zmianom klimatu oraz gospodarki leśnej.


Kwestionariusz CDP dotyczący zmian klimatu z roku 2020

Kwestionariusz CDP dotyczący zmian klimatu z roku 2019

Kwestionariusz CDP dotyczący zmian klimatu z roku 2018


Sustainalytics


Sustainalytics prowadzi klasyfikację przedsiębiorstw pod kątem środowiskowym, społecznym oraz w obszarze ładu korporacyjnego, która pomaga inwestorom w identyfikacji i zrozumieniu ryzyk wystąpienia istotnych skutków finansowych wynikających z czynników ESG zarówno na poziomie bezpieczeństwa, jak i z poziomu całego portfolio.


Arcadis ma najniższe ryzyko ESG spośród 264 firm uwzględnionych w rankingu.


ISO 14001


ISO 14001 to zbiór międzynarodowych norm dotyczących systemów zarządzania środowiskiem. Dzięki zgodności z tymi normami możemy w sposób całościowy identyfikować, monitorować i kontrolować kwestie związane z ochroną środowiska i nimi zarządzać, minimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz stale poprawiać nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska. Aby wyświetlić nasze certyfikaty ISO 14001, kliknij poniższe łącza.


Europa, Bliski Wschód i Wielka Brytania

Ameryka Północna i Południowa

Azja i Pacyfik


ISO 9001


ISO 9001 to zbiór międzynarodowych norm dotyczących podstaw systemów zarządzania jakością, w tym siedmiu zasad zarządzania jakością, które leżą u podstaw tej grupy norm. Prawie wszystkie firmy operacyjne Arcadis posiadają certyfikat ISO 9001. Aby wyświetlić nasze certyfikaty ISO 9001, kliknij poniższe łącza.


Europa, Bliski Wschód i Wielka Brytania

Ameryka Północna i Południowa

Azja i Pacyfik


Bezpieczeństwo i higiena pracy


W naszej działalności zobowiązujemy się do ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy, co znajduje odzwierciedlenie w systemie zarządzania, który ma na celu standaryzację praktyk BHP w całej firmie, przy jednoczesnym uwzględnieniu niuansów związanych z lokalną kulturą, oczekiwaniami klientów i regulacjami. Ze względu na te niuanse certyfikujemy nasze systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na poziomie lokalnym. Aby wyświetlić nasze certyfikaty BHP, kliknij poniższe łącza.


Europa, Bliski Wschód i Wielka Brytania

Ameryka Północna i Południowa

Azja i Pacyfik

/Column Layout/Three Columns Small-12 Medium-6 Medium-6 Medium 12/Columns(12,4) : error : Unexpected exception when calling sc_placeholder column3_ + dynamicId

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office