You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Nasza działalność w zakresie współpracy z zainteresowanymi stronami jest przejrzysta i sprzyja włączeniu społecznemu. Zasady te stanowią podstawę naszej sprawozdawczości niefinansowej, która jest zgodna z dyrektywą UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności.


Our Non-Financial Reporting


UN Global Compact


W ramach zaangażowania w UN Global Compact każdego roku Arcadis publikuje komunikat w sprawie postępów, który przedstawia nasze wysiłki na rzecz odpowiedzialnej działalności zgodnej z Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact. Nasze coroczne komunikaty w sprawie postępu dotyczące UN Global Compact są dostępne poniżej.


Standardy GRI

Global Reporting Initiative (GRI) jest twórcą najbardziej powszechnie stosowanych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Stosujemy standardy GRI do ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju, aby zwiększyć przejrzystość dla wszystkich zainteresowanych stron. Informacje te są częścią naszego rocznego zintegrowanego raportu. Możesz przejrzeć nasze indeksy treści GRI poniżej.

CDP

CDP to międzynarodowa organizacja (dawniej znana jako Carbon Disclosure Project), która gromadzi dane i opracowuje wytyczne dla inwestorów, firm i miast w zakresie zmian klimatu, gospodarki wodnej i leśnictwa. Misją CDP jest umożliwić rozwój gospodarek, które w dłuższej perspektywie działają na korzyść ludzi i planety. Arcadis ujawnia CDP swoje wyniki w zakresie zapobiegania zmianom klimatu oraz gospodarki leśnej.

Sustainalytics

Sustainalytics prowadzi klasyfikację przedsiębiorstw pod kątem środowiskowym, społecznym oraz w obszarze ładu korporacyjnego, która pomaga inwestorom w identyfikacji i zrozumieniu ryzyk wystąpienia istotnych skutków finansowych wynikających z czynników ESG zarówno na poziomie bezpieczeństwa, jak i z poziomu całego portfolio.

Arcadis ma najniższe ryzyko ESG spośród 264 firm uwzględnionych w rankingu.

EcoVadis

EcoVadis, founded in 2007, is one of the world’s largest providers of business sustainability ratings, creating a global network of more than 75,000 rated companies. The methodology is built on international sustainability standards and the Sustainability Scorecard illustrates performance across 21 indicators in four themes: environment, labor & human rights, ethics and sustainable procurement.

ISO 14001

ISO 14001 to zbiór międzynarodowych norm dotyczących systemów zarządzania środowiskiem. Dzięki zgodności z tymi normami możemy w sposób całościowy identyfikować, monitorować i kontrolować kwestie związane z ochroną środowiska i nimi zarządzać, minimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz stale poprawiać nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska. Aby wyświetlić nasze certyfikaty ISO 14001, kliknij poniższe łącza.

ISO 9001

ISO 9001 to zbiór międzynarodowych norm dotyczących podstaw systemów zarządzania jakością, w tym siedmiu zasad zarządzania jakością, które leżą u podstaw tej grupy norm. Prawie wszystkie firmy operacyjne Arcadis posiadają certyfikat ISO 9001. Aby wyświetlić nasze certyfikaty ISO 9001, kliknij poniższe łącza.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W naszej działalności zobowiązujemy się do ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy, co znajduje odzwierciedlenie w systemie zarządzania, który ma na celu standaryzację praktyk BHP w całej firmie, przy jednoczesnym uwzględnieniu niuansów związanych z lokalną kulturą, oczekiwaniami klientów i regulacjami. Ze względu na te niuanse certyfikujemy nasze systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na poziomie lokalnym. Aby wyświetlić nasze certyfikaty BHP, kliknij poniższe łącza.

Other Certificates

Arcadis Annual Integrated Reports

Other non-financial and sustainability reporting can be found in our Annual Integrated Reports, please click here to download the latest report. Our latest carbon footprint data can be found here.

Dowiedz się więcej o projekcie

Mamy nadzieję, że spodobała Ci się ta historia. Z przyjemnością skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o tym, jak możemy polepszyć jakość życia w Twoim biznesie.

Alexis Haass

Connect with Alexis Haass for more information & questions.

Chief Sustainability Officer

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności