You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

LUT 16, 2023 | Press Release

Wyniki Arcadis z czwartego kwartału i z całego roku 2022

Strategiczna zmiana pozycji z mocnymi wynikami

 • Stały, silny popyt ze strony klientów
 • Rekordowy backlog zamówień, organiczny wzrost backlogu na poziomie 8,9%4)
 • Mocne wyniki finansowe: poprawa marży operacyjnej i wysoki finansowy cykl operacyjny
 • Pomyślnie wdrożono model globalnych obszarów biznesowych (GBA)
 • Trwa integracja firm IBI Group i DPS Group

Wyniki z czwartego kwartału:

 • Przychody netto na poziomie 861 mln €; wzrost organiczny na poziomie 11,2%1)
 • Marża operacyjna EBITA na poziomie 10,0% (2021: 10,7%)
 • Silne wolne przepływy pieniężne w wysokości 146 mln € (2021: 129 mln €)

Wyniki z całego roku:

 • Rekordowy przychód netto na poziomie 3 019 mln €; wzrost organiczny na poziomie 8,9%1)
 • Rekordowe rezerwy zamówień na poziomie 3 119 mln €; wzrost organiczny rezerw zamówień pro forma rok do roku na poziomie 8.9%4)
 • Marża operacyjna EBITA wzrosła do poziomu 9,8% (2021: 9,6%)
 • Kapitał obrotowy netto i DSO utrzymywały się na wysokim poziomie 10,7% i 63 dni
 • Generowanie wolnych przepływów pieniężnych na solidnym poziomie 173 mln € (2021: 234 mln €)
 • Wzrost proponowanej dywidendy o 6% do poziomu 0,74 € na akcję (2021: 0,70 €)

Amsterdam, 16 lutego 2023 r. – Arcadis (EURONEXT: ARCAD) notuje mocne wyniki, rekordowy dochód netto w wysokości 3 019 mln € za cały rok 2022 oraz wzrost organiczny na poziomie 8,9%. Marża operacyjna EBITA wzrosła do poziomu 9,8%. Arcadis notuje stały, silny popyt ze strony klientów, skutkujący rekordową rezerwą zamówień w wysokości 3 119 mln €. Arcadis proponuje zwiększenie dywidendy o 6% do 0,74 € na akcję.

OŚWIADCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO
Peter Oosterveer, Dyrektor Generalny Arcadis: „Miło mi ogłosić, że rok 2022 był dla Arcadis kolejnym udanym rokiem, który stworzył fundamenty pod przyszłe sukcesy naszej firmy. Zajmujemy silną pozycję, notując rentowny wzrost organiczny i rekordowe przychody netto oraz rezerwy zamówień. Poczyniliśmy znaczne postępy w realizacji strategicznych priorytetów poprzez pełne wdrożenie struktury globalnych obszarów biznesowych (GBA) i istotną zmianę naszej strategicznej pozycji, w szczególności poprzez dodanie do naszej działalności atrakcyjnych firm i zatrudnienie zdolnych pracowników. Dostarczanie klientom zrównoważonych rozwiązań pozostaje nieodłącznym elementem udanej realizacji projektów, a wraz z wprowadzeniem nowego GBA, Intelligence, jesteśmy gotowi stać się cyfrowym liderem naszej branży.

Osiągnęliśmy te dobre wyniki podczas turbulencji geopolitycznych i zwiększonej niepewności gospodarczej – pomimo tych wyzwań rządy krajowe, agencje publiczne i przedstawiciele sektora prywatnego kontynuowali swoje inwestycje. Podmioty te dostrzegają potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatycznym i utracie bioróżnorodności, aby umożliwić zdrowsze życie, dobrostan środowiska, bezproblemowy transport i tworzyć bardziej przyjazną przestrzeń. Niedawno uchwalona amerykańska ustawa o redukcji inflacji, amerykańskie i europejskie ustawy o chipach oraz plan energetyczny REPowerEU w Europie to przykłady pakietów inwestycyjnych, które zapewniają Arcadis szerokie możliwości w zakresie oferowania specjalistycznej wiedzy i generowania zrównoważonych wyników dla naszych klientów i społeczności, w których działamy.

W toku integracji przejętych przez nas firm dążymy do uzyskania dodatkowych możliwości, aby jeszcze lepiej służyć klientom. Dotyczy to naszej rozszerzonej oferty w zakresie architektury i urbanistyki, wynikającej z przejęcia IBI, a także doradztwa w zakresie nowych technologii procesowych i możliwości zapewnienia sterylnego środowiska za sprawą przejęcia DPS (jedno i drugie w ramach GBA Places), jak i innowacyjnych i zorientowanych na klienta produktów cyfrowych w ramach czwartego GBA, Intelligence. Postęp, jaki poczyniliśmy w zakresie integracji, pozwoli nam wkrótce osiągnąć oczekiwany efekt synergii związany z przejęciami.

Dzięki stale rosnącemu popytowi ze strony klientów w połączeniu z rekordowymi rezerwami zamówień oraz stabilnymi wynikami i dyscypliną finansową możemy mieć pewność, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszych celów strategicznych na rok 2023”.

KLUCZOWE DANE
Arcadis z powodzeniem sfinalizował przejęcie IBI Group w dniu 27 września 2022 r. oraz DPS Group w dniu 1 grudnia 2022 r. W związku z tym, w bilansie zysków i strat Arcadis w czwartym kwartale, uwzględniono jeden kwartał wyników IBI Group i jeden miesiąc wyników DPS Group.

PRZEGLĄD CZWARTEGO KWARTAŁU 2022 r.
Przychody netto wyniosły 861 mln € i wzrosły organicznie o 11,2% za sprawą wszystkich GBA, przy wpływie walutowym na poziomie 4,7%. Nasze ostatnie przejęcia dodały 128 mln € przychodów netto do kwartalnych wyników w zakresie przychodów netto. Wzrost ten był szczególnie widoczny w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii i Australii, a także w Europie kontynentalnej i Brazylii. Przedłużający się lockdown w Chinach kontynentalnych spowodował nieznaczne spowolnienie wzrostu.

Wskaźnik operacyjny EBITA wyniósł 10,0% (w IV kw. 2021 roku było to 10,7%), przy czym lepsze wyniki rok do roku nie zrekompensowały w pełni wpływu mniejszej liczby dni roboczych w kwartale.

PRZEGLĄD CAŁEGO ROKU 2022
Przychody netto wyniosły łącznie 3 019 mln € i wzrosły organicznie o 8,9% za sprawą wszystkich GBA, przy wpływie walutowym na poziomie 6,3%. Wskaźnik operacyjny EBITA wzrósł o 20% do 295 mln € (2021: 246 mln €). Marża operacyjna EBITA wzrosła do 9,8% (2021: 9,6%), co wynika z poprawy rok do roku w Places, głównie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Koszty nieoperacyjne wyniosły 62 mln € (2021: 9 mln €) i obejmują koszty transakcji w związku z przejęciami, straty niepieniężne netto z tytułu zbycia działalności w Singapurze, Malezji, Hongkongu (w zakresie projektowania i inżynierii), Wietnamie, Tajlandii, Szwajcarii, Czechach, i Słowacji oraz naszej działalności w zakresie rewitalizacji środowiska we Francji, a także koszty restrukturyzacji. Podstawowa stawka podatku dochodowego wynosiła 31,3% (2021: 25,1%), a wpłynęły na nią m.in. niepodlegające odliczeniu koszty w związku z przejęciami oraz niepodlegające odliczeniu straty z tytułu zbycia działalności. Wydatki finansowe netto wzrosły do 24 mln € (2021: 19 mln €). Koszty odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 14 mln € (2021: 11 mln €) wzrosły z powodu wyższego średniego zadłużenia brutto w celu sfinansowania przejęcia IBI Group i DPS Group oraz wyższych stóp procentowych. Przychody ze spółek stowarzyszonych wyniosły 1,6 mln € (2021: 11 mln €). W 2021 uwzględniony został nadzwyczajny dochód w związku z korzystnym wynikiem arbitrażu handlowego. Przychody netto z działalności operacyjnej wzrosły o 15% do 202 mln € (2021: 175 mln €) lub 2,26 € na akcję (2021: 1,96 €).

Warunki rynkowe nadal są stabilne, zwłaszcza w Ameryce Północnej i Europie, gdzie jednymi z najważniejszych kwestii są transformacja energetyczna, popyt na zrównoważone rozwiązania i adaptacja do zmian klimatu. Klienci z branży wodnej przerzucają swoją uwagę z inwestycji kapitałowych na efektywność operacyjną, zwiększając atrakcyjność naszej oferty produktów cyfrowych. Usługi w zakresie odbudowy środowiska, w tym usługi PFAS, cieszą się dużym popytem, zwłaszcza w obliczu poszerzania otoczenia regulacyjnego na więcej sektorów.

Kluczowi klienci coraz częściej wymagają strategicznego doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju w połączeniu z rozwiązaniami inżynieryjnymi. Na zapotrzebowanie to odpowiada działalność Arcadis Sustainability Advisory, która od momentu założenia w 2021 roku odnotowała wzrost do ponad 200 FTE. Ponadto starzejąca się baza zasobów energetycznych w Europie i przechodzenie na odnawialne źródła energii daje naszym zespołom możliwość wykazania pełnego zakresu ich możliwości – od likwidacji po planowanie i zatwierdzanie nowych inwestycji.

Zainwestowaliśmy w obszary wzrostu, takie jak cyfrowe rozwiązania do optymalizacji wody i transformacji energetyki, poprzez przejęcie HydroNET, dostawcy cyfrowych rozwiązań wodnych, oraz Giftge Consulting, czołowego gracza na niemieckim rynku transformacji energetycznej. Ponadto Arcadis zainwestował w rozwiązania oparte na środowisku i różnorodności biologicznej, wzmacniając swoją wiodącą pozycję na tym szybko rozwijającym się rynku. Marża operacyjna EBITA wyniosła 10,8%, podobnie jak w 2021 roku, głównie za sprawą działalności w Ameryce Północnej i Europie.

Działalność Resilience zamknęła kwartał z rezerwami zamówień na poziomie 895 mln € i wzrostem organicznym rok do roku na poziomie 7,6%, odpowiadając za 29% łącznych rezerw zamówień Arcadis.

Działalność Places w 2022 r. została poddana istotnej zmianie strategicznej. Strategiczny cel w postaci zwiększenia ekspozycji na rynki o wysokim wzroście, w połączeniu z zaspokojeniem wysokiego popytu klientów na zintegrowaną ofertę, dał efekt w postaci dodatkowych przejęć IBI Group i DPS Group . Większa koncentracja na działalności przynoszącej zyski i skalowalnych regionach pozwoliła na zbycie działalności głównie w Azji Południowo-Wschodniej. Na Chiny wpływ miało zamrożenie nieruchomości powodujące opóźnienia w projektach, co jeszcze bardziej skłoniło nas do ostrożnego wyboru ofert i nowych zamówień. Ponadto w Places ustanowiono jednostkę biznesową ds. architektury i urbanistyki, aby połączyć specjalistyczną wiedzę IBI Group i CallisonRTKL – posunięcie to przyniosło już korzyści projektowe przy zastosowaniu kluczowych czynników, takich jak zrównoważone drewno masowe. Dodanie DPS do portfela zaowocowało już wspólną ofertą dla zakładu produkcji mikroelektroniki w Europie; z kolei dawny IBI Group wraz Arcadis z powodzeniem współpracowały nad zleceniami dotyczącymi rozbudowy zakładów farmaceutycznych.

Wzrost przychodów był stymulowany wysokim popytem na zrównoważone i inteligentne budynki, włącznie z rozwojem centrów danych i gigafabryk na potrzeby produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Napływ i wzrost liczby zamówień ze strony klientów europejskich i amerykańskich, zwłaszcza w ramach inwestycji w zakłady przemysłowe, utrzymywał się na wysokim poziomie. Z drugiej strony doszło do opóźnień w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych po stronie wielu klientów z sektora nieruchomości i inwestycji w Azji, co potwierdziło słuszność naszej decyzji o poddaniu portfela strategicznemu repozycjonowaniu.

Marża operacyjna EBITA wzrosła do 9,1%, w miarę jak wydajność operacyjna poprawiła się rok do roku, a GBA Places zaczął w czwartym kwartale odnosić realne korzyści z geograficznej zmiany pozycji.

Łączne rezerwy zamówień Places wzrosły o 67% rok do roku do 1,573 mln €, co stanowi 50% łącznych rezerw zamówień Arcadis, w tym 308 mln € rezerw zamówień IBI Group i 460 mln € rezerw zamówień DPS Group . IBI Group i DPS Group odnotowały bardzo silny napływ zamówień w 2022 roku, a poziom organicznych rezerw zamówień pro forma wzrósł o 10,7%. Rok 2022 był dla Places rokiem o zasadniczym znaczeniu – doszło do zmian pozycji w rezerwach zamówień, w tym w 30% projektów z obszaru produkcji przemysłowej.

Warunki rynkowe pozostają stabilne w sektorze mobilności i infrastruktury, a programy i pakiety motywacyjne pozostają czynnikiem stymulującym szybki wzrost przychodów i rezerw zamówień. Dekarbonizacja i zmiany klimatyczne nadal mają wysoki priorytet. Inwestycje w portach lotniczych nabierają tempa, w miarę jak operatorzy inwestują w cele zerowej emisji netto, a deweloperzy w porty lotnicze typu greenfield w Europie. Zaangażowane finansowanie w Stanach Zjednoczonych, starzejąca się infrastruktura w Australii oraz brytyjskie inwestycje w modernizację kolei i dróg zaowocowały istotnym napływem zamówień na duże projekty. Dostrzegamy kolejne możliwości w branży kolejowej w Kanadzie, gdzie możemy teraz zaprezentować klientom kompleksową ofertę obejmującą projektowanie stacji i zarządzanie programem.

Stały, silny wzrost przychodów jest stymulowany głównie przez dużych klientów z branży transportu publicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Przejęcie portfela IBI Digital Mobility umożliwia obsługę dużych kluczowych klientów, takich jak stanowe departamenty ds. transportu w USA; zmniejszenie zatorów dzięki wykorzystaniu cyfrowych produktów SaaS, takich jak CurbIQ; mapowanie danych dotyczących krawężników, które pomagają miastom takim jak Los Angeles kontrolować przestrzenie wokół krawężników.

Marża operacyjna EBITA była nieco niższa niż w ubiegłym roku za sprawą zwiększonych inwestycji w rozwiązania cyfrowe oraz przyciąganie i rozwój talentów.

W Mobility rezerwy zamówień były na poziomie 538 mln €, co stanowi 17% wszystkich rezerw zamówień Arcadis.

Pod koniec 2022 roku założono GBA Intelligence, aby przyspieszyć rozwój cyfrowych propozycji wartości Arcadis i zasygnalizować kolejny krok transformacyjny w rozwoju nowych usług cyfrowych, produktów i rozwiązań Arcadis. GBA Intelligence został stworzony w październiku 2022 roku – dział ten łączy w sobie funkcje Arcadis Gen, działalność Intelligence IBI Group oraz inne obszary cyfrowej działalności Arcadis. W swojej skonsolidowanej postaci GBA Intelligence będzie wspomagać rozwój pozostałych GBA – Resilience, Places i Mobility – a także zapewni nowe możliwości w zakresie świadczenia wydajnych i ulepszonych usług klientom.

Wyniki GBA Intelligence w czwartym kwartale cechują się nieco rozwadniającym wpływem na grupę Arcadis, co odzwierciedla łączną organizację przed utworzeniem optymalizacji kosztów.

Rezerwy i napływ zamówień utrzymywały się na solidnym poziomie dzięki stałemu, dużemu napływowi zamówień na rozwiązania do pobierania opłat za przejazd oraz wybraniu przez większe miasta naszej platformy „smart city”. Grupa zdobyła również kluczowe zamówienie od amerykańskiego klienta z branży transportu na modernizację jego systemów zarządzania aktywami. Łączne rezerwy zamówień na koniec roku kształtowały się na poziomie 113 mln €, co stanowi 4% wszystkich rezerw zamówień Arcadis. Silny napływ zamówień w IV kwartale na poziomie 31 mln € odzwierciedla możliwości, jakie zapewnia ten nowo utworzony GBA.

BILANS i PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Kapitał obrotowy netto jako odsetek rocznych przychodów brutto i wskaźnika rotacji należności (DSO) był silny i odpowiadał poziomowi z roku ubiegłego (odpowiednio 10,7% i 63 dni), co świadczy o dyscyplinie Arcadis w zarządzaniu kapitałem obrotowym.

Generowanie wolnych przepływów pieniężnych w tym kwartale było silne i wyniosło 146 mln €, co dało całoroczny wynik wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 173 mln € (2021: 234 mln €), zgodnie ze standardowymi zmianami sezonowymi. Wyższe nakłady inwestycyjne, koszty finansowania i normalizacja poziomu kapitału obrotowego przyczyniły się do obniżenia wolnych przepływów pieniężnych za cały rok.

Ponieważ 27 września 2022 r. pomyślnie sfinalizowano przejęcie IBI Group, a 1 grudnia tak samo zakończyło się przejęcie DPS Group, bilans Arcadis na koniec roku 2022 w pełni uwzględnia aktywa i pasywa obu tych grup. Zaciągnięta została pożyczka pomostowa w wysokości 600 mln € i zrealizowana została opcja z możliwością zwiększenia limitu w wysokości 150 mln €, co na koniec roku daje wskaźnik zadłużenia netto w wysokości 1,005 mln € (2021: 168 mln €). W rezultacie stosunek wskaźnika zadłużenia netto do wskaźnika operacyjnego EBITDA pro forma na koniec roku wynosi 2,2 (2021: 0,5), co mieści się w granicach naszego celu strategicznego – od 1,5 do 2,5.

NAPŁYW I REZERWY ZAMÓWIEŃ
Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. rezerwy zamówień, wyrażone w oczekiwanych przychodach netto, osiągnęły rekordowo wysoki poziom 3,1 mld € (2021: 2,2 mld €), odzwierciedlający wskaźnik księgowo-rozliczeniowy w wysokości 1,03. W ciągu roku grupa zabezpieczyła napływ 3,0 mld € zamówień i dodała 494 mln € rezerw zamówień IBI Group i 460 mln € DPS Group . Wzrost organiczny rezerw zamówień wyniósł 4,2% i 8,9% pro forma, w miarę jak rezerwy zamówień IBI Group wzrosły o 10% w 2022 roku, a DPS Group – o 34%.

PROPONOWANA DYWIDENDA
Arcadis zaproponuje dywidendę pieniężną w wysokości 0,74 € na akcję (2021: 0,70 €) dla swoich akcjonariuszy, co stanowi wzrost o 6% rok do roku – przy stosunku wypłaty 33% jest to zgodne z naszą polityką dywidendową 30-40% dochodu netto z działalności.

POSTĘP STRATEGICZNY
Rok 2022 był rokiem o kluczowym znaczeniu dla przyszłości Arcadis. Osiągnęliśmy znaczące postępy w realizacji naszych celów strategicznych w zakresie „maksymalizacji wpływu”.

Globalne obszary biznesowe
Resilience, Places i Mobility działają od 12 miesięcy. Nowy model umożliwia nam dzielenie się wiedzą i możliwościami na całym świecie, aby lepiej służyć klientom, zdobywać nowe projekty i zapewniać naszym pracownikom ekscytujące możliwości.

Grupa zaczęła również wykazywać lepszą współpracę między GBA. Na przykład Places i Mobility prowadzą ścisłą współpracę na rzecz poszerzania wiedzy w zakresie produkcji przemysłowej, zwłaszcza budowy gigafabryk wspierających produkcję akumulatorów i wdrażanie pojazdów elektrycznych. Ta nowa struktura organizacyjna pozwoliła Arcadis przyspieszyć wzrost organiczny i osiągnąć 8,9% wzrostu organicznego przychodów netto.

Strategiczna zmiana pozycji portfela
W ramach strategicznego filaru „Focus and Scale” Arcadis udało się osiągnąć ugruntowaną pozycję geograficzną, zmniejszając swój ślad w Azji i Europie kontynentalnej, w krajach, w których odznaczaliśmy się stosunkowo niewielką obecnością, i koncentrując się na regionach, w których mamy wystarczającą skalę, oraz na odpowiednim portfelu projektów i możliwości.

W międzyczasie firma z powodzeniem zrealizowała przejęcie HydroNET, dostawcy cyfrowych rozwiązań wodnych, oraz Giftge Consulting, czołowego gracza na niemieckim rynku transformacji energetyki. Przejęcia te wzmacniają ofertę i rozwiązania w ramach działalności Resilience. Arcadis pomyślnie zrealizował przejęcie IBI Group i DPS Group. Przyspieszyło to przesunięcie portfela Places poprzez zwiększenie śladu Arcadis w Ameryce Północnej i zwiększenie udziału w produkcji przemysłowej, zwłaszcza w obszarze nauk przyrodniczych i półprzewodników. Utworzenie czwartego GBA, Intelligence, pomoże w rozwoju cyfrowych propozycji wartości i zasygnalizuje przełomowy krok w tworzeniu nowych cyfrowych usług, produktów i rozwiązań Arcadis.

Te strategiczne przejęcia pomogły zwiększyć globalną pulę talentów Arcadis do prawie 36 000 osób, wzmacniając pozycję firmy w Ameryce Północnej i Europie, pobudzając rozwój jej połączonych rozwiązań i przyspieszając realizację jej strategii.

KALENDARZ FINANSOWY

 • 4 maja 2023 r. – aktualizacja obrotu w I kwartale 2023 roku
 • 12 maja 2023 r. – doroczne Walne Zgromadzenie
 • 27 lipca 2023 r. – wyniki z II kwartału i pierwszej połowy 2023 roku
 • 26 października 2023 – aktualizacja obrotu w III kwartale 2023 roku
Christine Disch

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Christine Disch.

Christine Disch, Global Investor Relations Director

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności