Man die op een brug naar de stad fietst.


Grote en vaak complexe vraagstukken vragen een programmatische aanpak

Managen van samenhangende activiteiten binnen een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur

Vanuit hun strategie richten zij zich op het behalen van doelen voor duurzaamheid, innovatie, veiligheid en mobiliteit terwijl de focus meer dan ooit ligt op garanties op het gebied van tijd, bereikbaarheid, betaalbaarheid en de wensen van stakeholders. Hierbij zijn data en informatie steeds belangrijker. Uiteindelijk gaat het om het best haalbare resultaat voor de burger. Een fijne wijk om te wonen, een veilige stad, rijden zonder files of een toegankelijk bedrijventerrein. Improving quality of life. Het managen van alle samenhangende activiteiten, zeker wanneer de kaders bij aanvang niet helemaal helder zijn, helpen deze doelen te bereiken.

Wat is programmamanagement?

Het managen van die samenhangende projecten en activiteiten binnen een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur noemen we programmamanagement. 

Kenmerken hierbij zijn:

  • een gestandaardiseerde aanpak
  • het werken met templates
  • digitalisering
  • het continu borgen met de bovenliggende strategie

Een programmatische aanpak vraagt een breed blikveld. Het jaagt op korte termijn zaken aan om snel op stoom te komen. De aanpak op lange termijn volgt de lijn van de strategie, maakt helder wie intern verantwoordelijk is (governance), borgt kennis, zorgt voor continuïteit en organiseert nieuwe werkwijzen.

Van individuele projecten naar integraal programma

Grote, complexe projecten en opgaves met maatschappelijke raakvlakken zoals verduurzaming, circulair bouwen en energietransitie lenen zich voor een programmatische aanpak. Veel opdrachtgevers staan voor die overstap van een zogenaamde ‘project-by-project’ aanpak waarin ieder project als een individuele activiteit wordt benaderd, naar een programmatische, integrale aanpak. Op verschillende manieren kunnen wij hen helpen. 

Opzetten programma, doelgerichte organisatie

Bij het opzetten van bijvoorbeeld een duurzaamheidsprogramma helpen we stap voor stap bij het neerzetten van een sterk programma en het inrichten van een doelgerichte organisatie. Wij streven ernaar dat iedereen in de organisatie hiervoor enthousiast wordt. En dat het helder is wat de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. We bieden maatwerk, sluiten het aan op en verankeren het in de bestaande organisatie. Voor deze organisaties kunnen we ook de programmamanager begeleiden en coachen.

Eén gemeenschappelijke doel

Grote, complexe projecten bestaan uit heel veel kleine deelprojecten. Denk aan bijvoorbeeld het verbreden van een snelwegtraject of een hoogwaterbeschermingsprogramma waarin de opdrachtgever met veel en verschillende activiteiten en stakeholders te maken krijgt. Ze werken daarbij naar één gemeenschappelijk doel toe waarbij onze experts helpen dit doel te bereiken. Dit kan door de samenwerking tussen mensen van de eigen organisatie en andere organisaties te managen, het leveren van een inspirerende programmamanager en het inzetten van betrouwbare specialisten die het programmateam versterken. 

Cultuurverandering

De overstap naar een programmatische aanpak daagt ook de houding en het gedrag in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uit. Een gevoelig proces dat een cultuurverandering teweegbrengt. Door de belangen van alle betrokkenen in het proces te verbinden en ons sterk te maken om samen te ontwikkelen en innoveren, zorgen we voor transparantie en vertrouwen. Wij zijn pas tevreden als de automobilist niet meer in de file staat of een bewoner zich veilig voelt achter een dijk. 

Opzetten van een Program Management Office

Naast het leveren van capaciteit, ondersteunen we de programmamanager met het inrichten en verrijken van een geïntegreerd, professioneel supportsysteem: een Programma Management Office (PMO). Het PMO vormt het operationele hart van het programma en zorgt voor het optimaliseren, standaardiseren en digitaliseren van de werkprocessen. Alle diensten komen samen om een programma te besturen en de informatie hiervoor te ontsluiten. Denk aan Projectbeheersing, Financieel Management, Contractmanagement, Omgevingsmanagement en Systems Engineering. Uiteindelijk leidt dit tot een (kosten)efficiënte, duidelijke en snelle aanpak. Hierbij zoeken we samen met de opdrachtgever naar een juiste balans tussen technische knowhow, procesoptimalisatie en bemensing.

Stip op de horizon

Met programmamanagement werk je toe naar de stip op de horizon. Wij ondersteunen organisaties graag bij het bouwen aan vertrouwen, inspireren en koers houden om samen die stip te bereiken.

Hoe scoort u op programmamanagement?

Weet u wat uw prestaties zijn op het gebied van programmanagement? Onze opdrachtgevers kunnen dit meten met een self-assessment tool. Met 15 vragen over visie, governance, kwaliteitsborging, projectbeheersing, stakeholdermanagement en andere kernonderdelen maakt de tool inzichtelijk hoe een organisatie, programma of team presteert ten opzichte van de gestelde doelen. Ook wordt inzichtelijk waar zij die in de toekomst kan verbeteren. Na het invullen van de self-assessment organiseren wij met de klant en stakeholders inhoudelijke sessies om het programma verder te optimaliseren. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Stel mij een vraag


Jorrit Nieuwenhuis

Programma’s & Grote Projecten +31 (0)6 2706 1546 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.