• Viewpoint

Omgevingswet

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2021 van kracht. Deze wet stemt de verschillende plannen voor ruimtelijke ontwikkeling, milieu en natuur beter op elkaar af en stelt de leefomgeving centraal. Duurzame ontwikkeling en samenwerking tussen overheden en de stakeholders in een gebied wordt het nieuwe normaal. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen meer ruimte om hun omgevingsbeleid af te stemmen op de behoeften en opgaven in een gebied. Er komen meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Dit alles in het belang van een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. Arcadis adviseert, begeleidt en ondersteunt overheden en private partijen bij hun voorbereidingen op de naderende Omgevingswet en werkt in projecten nu al aan een Omgevingswet-proof resultaat.

Samen werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

Wat is de ambitie voor uw gebied?

Gemeenten en provincies zijn aan zet voor omgevingsvisies en plannen maar ook waterschappen maken waterschapsvisies om richting te geven aan hun ambities. Met een omgevingsvisie zetten gemeenten en provincies samen met de omgeving de koers uit voor ontwikkelingen in een gebied. Ze formuleren daarin de omgevingswaarden en ambities voor het gebied . De omgevingsvisie geeft de ambities aan op het vlak van o.m. klimaatadaptatie, energietransitie , duurzame mobiliteit, circulaire economie, gezondheid en biodiversiteit. En koppelt de ruimtelijke ontwikkelingsagenda aan de beoogde sociaal-economische ontwikkeling van het gebied. Een waardevolle basis voor omgevingsplannen en projecten en voor de partijen die in het gebied opereren. Zij worden uitgedaagd om samen te werken aan een gezonde en veilige leefomgeving. En daarbij nieuwe verbanden te ontdekken, opgaven, kansen en belanghebbende partijen te identificeren en deze te koppelen en  te vertalen naar toekomstbestendige oplossingen. De (mede) door Arcadis ontwikkelde aanpak van Duurzaam GWW (met Omgevingswijzer en Ambitieweb) geven daarvoor waardevolle handvatten. 

Onze ervaren procesmanagers begeleiden opdrachtgevers en omgeving. Van verkenning tot concretisering en realisatie van zowel omgevingsvisie, -plannen als in  projecten. Om kansen voor integraliteit maximaal te ontdekken en te benutten werken we met multidisciplinaire teams en passen we Design Thinking toe. Met dit alles helpen we opdrachtgevers en hun omgeving bij het vertalen van lange termijn ambities naar maatregelen en oplossingen waarmee ze vandaag en morgen al aan de slag kunnen. Voor de beoogde gebiedsgerichte samenwerking blijkt het waardevol dat we – vanuit onze vele projecten verspreid over Nederland – goed inzicht hebben in de ambities, uitdagingen en spelers in het  gebied. 

Met participatie en samenwerking het verschil maken

De Omgevingswet stuurt aan op participatie en co-creatie. Stakeholdermanagement en omgevingsmanagement zijn belangrijker dan ooit. We bieden partijen die daarin nieuwe stappen willen zetten de mogelijkheid te leren van ervaringen die we met opdrachtgevers en partners hebben opgedaan bij o.m. Ruimte voor de Rivier en Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarbij zijn integraliteit, ontwerpend onderzoek en participatie sleutelwoorden. De bijbehorende werkwijzen en geleerde lessen zijn zeer goed toepasbaar voor de door de Omgevingswet beoogde, integrale gebiedsontwikkeling. Onze omgevingsmanagers en strategisch adviseurs begeleiden opdrachtgevers en stakeholders op basis van de ‘mutual gains approach’ en zetten digitale platforms zoals I Engage en Crowd creation in om het participatieproces te ondersteunen.

Afweging en besluitvorming

Het afwegings- en besluitvormingsproces bij overheden verloopt straks anders dan tot nu. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. Dit vraagt om een nieuwe manier van (samen) werken binnen overheden, maar vooral ook tussen overheden en private organisaties. Om de kwaliteit en snelheid van besluitvorming te vergroten komt er één loket - ook digitaal - waar de overheid voorgestelde ontwikkelingen in samenhang toetst en afweegt in de zogenaamde digitale samenwerkingsruimte van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wie kan aantonen dat een initiatief voldoet aan geldende regels én aantoonbaar kan rekenen op draagvlak van andere partijen in het gebied maakt meer kans. Arcadis heeft een actieve rol bij de voorbereiding van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Welke ontwikkelstrategie past bij uw ambities? 

De strategie die overheden kiezen kan zeer verschillend zijn. Overheden die zelf beperkte ambities hebben of geen initiatiefnemer willen zijn, kunnen veel ruimte laten aan de markt. Sommigen kiezen zelfs voor uitdagingsplanologie en moedigen marktpartijen aan te komen met ‘unsollicited proposals’. Voor overheden die zelf meer regie willen hebben op ruimtelijke ontwikkelingen, biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om kaders en normen daarop aan te passen. Omdat het ambitieniveau en de strategie die een overheid kiest de speelruimte bepaalt is het belangrijk dit scherp te krijgen zodat richting en kaders naar de omgeving en alle stakeholders kan worden gegeven. Onze (strategisch) adviseurs helpen opdrachtgevers scenario’s en ambitieniveau op elkaar af te stemmen en - samen met betrokken partijen - te vertalen naar een omgevingsvisie of omgevingsplan.

Ervaring loont 

Samen met opdrachtgevers zoeken onze adviseurs, proces- en projectmanagers naar de kansen die de Omgevingswet biedt voor een duurzame, circulaire en gezonde leefomgeving. Kenmerkend voor onze aanpak: actief stakeholder- en omgevingsmanagement, procesbenadering met inzet van tools (waaronder Duurzaam GWW, Value Engineering etc ). Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze aanpak en projecten en we focussen op duurzaam en toekomstbestendig resultaat. Zowel publieke als private partijen kunnen gebruik maken van de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd in onder meer:Vragen over dit artikel

Bettinka Rakic

divisie Infrastructuur +31 (0)6 2706 0314 Stel mij een vraag

Charlotte von der Heide

divisie Water & Milieu +31 (0)6 5073 6653 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.