Sustainable Cities Water Index

Dit onderzoek is een aanvulling op onze jaarlijkse Sustainable Cities Index en richt zich uitsluitend op water. Het beoogt stedelijke autoriteiten en hun stakeholders handvatten te bieden, waarmee zij hun waterbeleid (nog) beter kunnen laten bijdragen aan de strategische ambities van hun stad en regio.

Harm Albert Zanting

Directeur Water & Milieu +31 (0)6 2706 0374 Stel mij een vraag

De Water Index onderzoekt de mate waarin 50 steden uit 31 landen, verspreid over alle continenten van de wereld, duurzaam omgaan met hun water. Elk van deze steden heeft een bijzondere relatie met water. Een relatie die het karakter van die stad mede heeft gevormd en die bovendien vaak haar commerciële identiteit en concurrentiekracht bepaalt. De ranglijst geeft niet alleen weer in hoeverre de steden hun water duurzaam beheren en onderhouden, maar houdt ook rekening met welke natuurlijke risico's zij te maken hebben en hoe groot hun kwetsbaarheid is. 
De steden zijn beoordeeld op drie basisprincipes van waterduurzaamheid: resiliency, efficiency en kwaliteit. Download het rapport of bekijk de resultaten hieronder.
Download als PDF

1. Rotterdam 85,5%
2. Kopenhagen 85,4%
3. Amsterdam 83,9%
4. Berlijn 82,9%
5. Brussel 79,8%
6. Toronto 79,6%
7. Frankfurt 78,2%
8. Sydney 77,1%
Bekijk de gegevens van alle steden

Resiliency
Veerkracht bij natuurrampen en andere, onvoorziene gebeurtenissen
Een stad die veerkracht toont in zijn omgang met water is goed in staat de problemen op te lossen die te maken hebben met zowel te weinig als te veel water. Die stad beschermt zijn inwoners tegen rampen als overstromingen en droogte, en zorgt er tegelijkertijd voor dat de watervoorziening ongestoord intact blijft. Door klimaatverandering, bodemdaling, kusterosie en verstedelijking hebben veel steden vaker te maken met extreme weersomstandigheden en waterschaarste. De Index maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de steden die het beste presteren en de rest van de wereld. Bekijk de subindex voor de resiliency van steden.

Efficiency
Doeltreffend beheer van het beschikbare water
Schoon, bruikbaar water is essentieel voor zowel de gezondheid van de inwoners als de economische ontwikkeling van een stad. Efficiënt en gecontroleerd waterbeheer is van groot belang voor de continuïteit in waterproductie en – distributie nu en in de toekomst. Kostenbeheersing, goed functionerende watersystemen en zorg voor het behoud van water voor toekomstige generaties zijn belangrijke aandachtpunten. Bekijk de subindex voor de waterefficiency van steden.

Kwaliteit
Schoon en gezond water
In het verleden hebben veel steden hun welvaart en economie zien groeien toen ze zich nadrukkelijk gingen richten op waterkwaliteit en sanitair. Hun concurrentiekracht nam daarna toe. Steden in ontwikkelingslanden staat nog voor de opgave hun waterkwaliteit te verbeteren om welvarende, duurzame stedelijke centra te worden. In de Index scoren steden op ‘waterkwaliteit’ overduidelijk het hoogst. Veel steden beseffen dat ze een cruciale rol vervullen in het verbeteren van de kwaliteit van leven en doen daarom omvangrijke investeringen in kwaliteit. Voor groeisteden in Afrika en Azië is het de komende decennia een belangrijk punt van aandacht. Bekijk de subindex voor de waterkwaliteit van steden.

Download als PDF


Vragen over dit artikel

Harm Albert Zanting

Directeur Water & Milieu +31 (0)6 2706 0374 Stel mij een vraag

Arcadis White paper

Sustainable Cities Water Index
Sustainble Cities Water Index

Download het rapport (PDF)

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.