Nu al (samen)werken in de geest van de Omgevingswet...

De Omgevingswet stuurt aan op interdisciplinair denken en (samen)werking tussen publieke en private belanghebbenden en partners. De gemeente vervult daarin een sleutelrol; zoals bij het goedkeuren van ruimtelijke ontwikkelingen én bij het checken of de betrokken publieke en private stakeholders zich kunnen vinden in de voorgenomen initiatieven en ontwikkelingen. Werken in de geest van de Omgevingswet kan en is - onder de Crisis en Herstelwet – nu al mogelijk! En werkt in het voordeel van álle belanghebbenden en betrokkenen. Benut deze kans en kijk hoe u slimmer, beter en sneller de ambities van u en uw partners kunt realiseren.

Katja Portegies

sectorleider Waterschappen +31 (0)6 2706 0320 Stel mij een vraag

...om ambities slimmer, sneller en effectiever te realiseren

Welke strategie past bij uw ambitieniveau?

De strategie die gemeenten kiezen kan zeer verschillend zijn. De Omgevingswet biedt de kans om alle ambities tegelijkertijd integraal te realiseren, maar dat hoeft niet. 

 • Gemeenten die zelf beperkte ambities hebben of geen initiatiefnemer willen zijn, kunnen veel ruimte laten aan de markt
 • Voor gemeenten die zelf meer regie willen hebben op ruimtelijke ontwikkelingen, biedt de wet  de mogelijkheid om kaders en normen daarop aan te passen.

Nu al kansen pakken door participatie en samenwerking

Het ambitieniveau van de gemeente is een bepalende factor voor de impact op de omgeving en de stakeholders. In alle gevallen echter
 • wordt participatie en samenwerking met andere overheden en partners belangrijker
 • zien we bij regionale ontwikkelingen – die gemeentegrenzen overstijgen - een verschuiving van een sectorale ontwikkeling naar meervoudige, gekoppelde ruimtelijke opgaven. 

De kunst is om ‘koppelopgaven’ gebiedsgericht te benutten, zodat deze bijdragen aan de strategische ambities van gemeente, regio of de BV Nederland én aan die van de betrokken partners.

Arcadis, uw partner

Arcadis zoekt in alle gevallen de verbinding en de kansen die de Omgevingswet biedt. Bij:

 • private initiatieven
 • realisatie van strategische gebiedsambities (op stedelijk, gebieds- of locatieniveau) 
 • en ruimtelijke ontwikkelingsprogramma’s

We koppelen daarbij domeinkennis aan ervaring in complexe opgaven en gebiedsontwikkelingen. En multi-stakeholdermanagement aan ervaring in het vormgeven van werkprocessen en informatievoorziening. En dat loont.

Laat onze ervaring en kennis in uw voordeel werken

Kiest u er ook voor om nu al te denken en handelen in de geest van de Omgevingswet? Benut dan onze veelzijdige ervaring uit onder meer:

 • projecten, proeftuinen, pilots (onder meer A12, gemeente Uithoorn) en living labs. Daarin ontdekken we met opdrachtgevers de ‘ist’ en ‘soll’ situatie en de impact van de wet op inhoud, proces en samenwerking. Door deze ervaring actief te delen, kan deze ook voor andere projecten en partijen toegepast worden.
 • opleidingen en trainingen die onze experts verzorgen met partners als BerghauserPont.
 • het Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet van onze Eenvoudig Beter Campus, een samenwerking van Arcadis, Berenschot, RoyalHaskoningDHV, TwynstraGudde en Platform 31. Een initiatief om programma- en implementatiemanagers praktisch toepasbare kennis te verschaffen over en gedrag en samenwerkingsvormen aan te leren behorend bij de Omgevingswet.
 • in company trainingen en kennissessies voor opdrachtgevers.
 • ExpertmeetingVragen over dit artikel

Katja Portegies

sectorleider Waterschappen +31 (0)6 2706 0320 Stel mij een vraag