100.000 Hectare bos langs snelwegen: proefballon of haalbaar?

Onderzoeksbureau CE Delft publiceerde recentelijk een haalbaarheidsonderzoek naar de aanplant van 100.000 hectare bos langs snelwegen. Rijkswaterstaat opperde dit idee om een bijdrage te leveren aan de invulling van het Actieplan Bos en Hout; een plan om de hoeveelheid bos in Nederland substantieel te vergroten om daarmee diverse maatschappelijke voordelen te bereiken.

Bos langs snelwegen

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er aan het planten van een dergelijke hoeveelheid bos langs snelwegen nogal wat haken en ogen zitten, is de exercitie als gedachtenexperiment interessant. De belangrijkste maatschappelijke baten van dit plan zijn: CO2-opslag, recreatie, toerisme, een verbeterd uitzicht voor omwonenden, waterzuivering, minder geluidshinder en mogelijke positieve effecten op biodiversiteit. Dit zijn belangrijke waarden in een land waar we vele functies op een beperkte oppervlakte combineren.

De gedachte dat de aanleg of ontwikkeling van (grote) groene gebieden grote maatschappelijke baten met zich meebrengt, is natuurlijk niet nieuw. Wél is opmerkelijk en verheugend dat Rijkswaterstaat dit op deze manier inzichtelijk maakt. Het plan geeft handvaten om in gebiedsontwikkelingen vaker en beter te kijken naar de inzet van dit natuurlijk kapitaal.

Er valt (letterlijk) veel winst te halen als dit systematisch meegenomen wordt, bijvoorbeeld bij nieuwe projecten rond snelwegen. In open en lager gelegen Nederland is het voor landschap en natuur dan zinvoller in te zetten op groen-blauwe structuren rond snelwegen (zoals moeras of natte graslanden) in plaats van bos. Hierdoor blijft het landschap open en wordt tegelijk oxidatie van veen tegengegaan, wat weer minder uitstoot van CO2 en minder bodemdaling met zich meebrengt. Een dergelijke inrichting draagt verder bij aan waterzuivering, wateropvang en -buffering (en daarmee klimaatbestendigheid) en levert een bijdrage aan natuurtypen die daar onder druk staan. 

Het idee vormt een mooie businesscase voor InfraNatuur, de Greendeal die Arcadis en Rijkswaterstaat mede tekenden met als doel biodiversiteit langs infrastructuur te versterken. Meer natuurlijke bermen met overgang van bos naar bosrand leveren een belangrijke versterking van de biodiversiteit langs de wegen en versterking van het netwerk rond de weg.  
De ontwikkeling van grote groene gebieden op de ene locatie, levert mogelijk ruimte op om negatieve effecten op natuurwaarden op een andere locatie te (over)compenseren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn ten behoeve van een nieuw project, waarmee Rijkswaterstaat een habitatbank creëert.

De grondstoffen uit deze gebieden kunnen ook ingezet worden voor een volledige circulaire economie in 2050, óók een belangrijke maatschappelijke doelstelling. Hout en maaisel uit vegetatie kunnen we daarvoor gebruiken. Deze dienen dan als alternatief voor niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals materialen op aardolie-basis of metalen.

Concluderend levert het plan aanleiding én inspiratie om gebiedsspecifiek, maar ook op regionale schaal na te gaan hoe het beter en duurzaam benutten van onze natuurlijke leefomgeving bijdraagt aan onze welvaart. De 100 000 hectare bos langs snelwegen is dan misschien niet haalbaar, maar varianten daarop bieden zeker perspectief!

Gwenn van der Schee en Anne Martine Kruidering

Gwenn van der Schee

Adviseur Natuurlijk Kapitaal +31 (0)6 5073 6864 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.