Nú doorpakken bij het realiseren van betaalbare, duurzame huisvesting!

Urbanisatie, mede het gevolg van de migratie, zet de veerkracht van onze steden onder druk.

betaalbare huisvesting

Neem de woningmarkt. Landelijk cijfers wijzen uit dat een steeds grotere groep mensen in Nederland is aangewezen op de sociale huursector. Deze groep blijft de komende jaren groeien. Het gaat niet alleen om migranten met een verblijfsvergunning, die zich herenigen met hun families. Maar ook om ouderen en mensen met een zorgvraag die zelfstandig blijven wonen. Al deze groepen concurreren met elkaar bij het vinden van een betaalbare woning.

Gemeenten en corporaties zoeken continu naar mogelijkheden om het woningaanbod te vergroten. Dat aanbod moet uiteraard passend en betaalbaar zijn voor al deze woningzoekenden. Verspreid over het land zijn er al veel voorbeelden die goed werken. Maar wel vaak kleinschalig. Zo transformeren we gezinswoningen naar twee eenpersoonswoningen. Leegstaande kantoren worden (duurzame) woningen; liefst direct ook energieneutraal, klimaatbestendig en circulair. En her en der worden modulaire woningen gebouwd. Ondanks al deze mooie initiatieven, is er nog een heel lange weg te gaan, als we op deze wijze en in dit tempo doorgaan. Met het risico van onwenselijke situaties. 

Naar mijn mening is het tijd voor een meer strategische benadering in onze steden. Een benadering waarin huisvesting van de verschillende doelgroepen én daaraan verwante thema’s als migratie en integratie, zelfredzaamheid, vergrijzing en verduurzaming een plaats krijgen op de strategische agenda van gemeenten en hun partners. Liefst op basis van vraag- of behoeftescenario’s op middellange en lange termijn en een gemeentelijke Woonvisie, waarin al deze vraagstukken in samenhang worden meegenomen. 

Het is erg belangrijk dat deze strategische visie vergezeld gaat van een heldere uitvoeringsstrategie. Helder moet zijn welke stappen eerst gezet moeten worden, welke partijen betrokken worden, welke financiële middelen er zijn etc. Kortom, tijd voor een aanpak die strategisch inzet op samenwerking tussen de stad en stakeholders in de regio. Alliantievorming tussen publieke en private partijen is de sleutel naar succes.  

Ik roep gemeenten op om niet af te wachten, maar in actie te komen. Maak werk van haalbare, samenhangende oplossingen. Het economisch tij is gunstig, er is genoeg (privaat) geld beschikbaar. Dus pak deze kans, niet morgen, maar nu!

Aarnout Muizer

sectorleider Gemeenten +31 (0)6 5424 5164 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.