You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Energietransitie: Duurzame energieplanning in gemeente en regio

07 dec 2021

Jeanke van der Haar

Director Urban Energy Solutions

De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie was nog nooit zó urgent. Wat betekent de energietransitie voor Arcadis? In deze reeks van blogs nemen we u mee langs de zes thema’s waaraan wij werken in de energietransitie. Vandaag: Stedelijke en regionale duurzame energieplanning.

 

De energietransitie kent een ondubbelzinnig einddoel: 95 procent CO2-reductie in 2050. Ook al is dit doel heel helder en concreet, de uitvoering is allesbehalve dat. Om dat doel te bereiken, moet onze energievoorziening ingrijpend veranderen. Vrijwel iedereen vindt het vanzelfsprekend dat het licht gaat branden als je op het lichtknopje drukt en dat het warmer wordt in huis als je de thermostaat hoger zet. Om dit vanzelfsprekend te houden, is er een andere ordening nodig. Duurzame energie vraagt immers om andere bronnen en opwekinstallaties, om nieuwe of gewijzigde energie-infrastructuren en om individuele investeringen en gedragsverandering.

Forse opgaven

Lokale en regionale overheden werken samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners aan regionaal gedragen beleidskeuzes en initiatieven. We mogen ons daarbij niet enkel op de energietransitie richten, omdat we dan dreigen te vergeten dat we nog een aantal forse opgaven hebben die een ruimtelijke weerslag hebben: klimaatadaptatie, nieuwe vormen van mobiliteit, biodiversiteit, één miljoen nieuwe woningen en het realiseren van een circulaire economie.

Planmatig

In Nederland werken we met een planmatige aanpak waarbij de Rijksoverheid de voorwaarden schept en regionale en lokale overheden de regie voeren. De nieuwe Omgevingswet moet straks een samenhangende strategie voor de leefomgeving bieden met ruimte voor lokaal maatwerk en een betere en snellere besluitvorming. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Gemeenten voeren de regie, werken samen in Regionale Energiestrategieën (RES) en stellen lokaal Transitievisies Warmte (TVW) en Wijkuitvoeringsplannen op.

Wat doen Arcadis en Arcadis | Over Morgen op dit gebied?

Arcadis werkt samen met Arcadis | Over Morgen aan deze thema’s in de energietransitie. Arcadis | Over Morgen ziet de Omgevingswet als katalysator om in de buitenruimte het verschil te maken en de leefomgeving centraal te stellen. We ondersteunen gemeenten daarom bij een succesvolle implementatie van de nieuwe wet. Ook zijn we druk bezig met het vertalen van de RES-en en TVW’s naar concrete plannen voor wijken en doelgroepen. We ontwikkelen dus niet alleen beleid, maar werken ook aan praktische oplossingen om de warmtetransitie daadwerkelijk te laten slagen. Dit doen we bijvoorbeeld al in de BAR-gemeenten, Medemblik en Hattem.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op of bekijk onze projecten.

Arcadis werkt aan de integrale aanpak van de energietransitie, van ambitie tot uitvoering. Ontdek onze creatieve en haalbare energieoplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving.