• Usługi: Hydrogeologia, Ochrona przeciwpowodziowa, Inżynieria lądowa i wodna
  • Sektory: Woda, Sektor publiczny

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Kłodzko - Zbiornik przeciwpowodziowy „Boboszów” stanowi jeden z czterech planowanych w dolinie Nysy Kłodzkiej suchych zbiorników przeciwpowodziowych, mających na celu poprawę warunków zabezpieczenia przed powodzią terenów usytuowanych bezpośrednio w dorzeczu rzeki Nysy Kłodzkiej na obszarze Kotliny Kłodzkiej.

17,9 km kw.

powierzchnia zlewni kontrolowanej przez zbiornik

35 m p.p.t.

głębokość wierceń

Zbiornik kontroluje zlewnię o powierzchni 17,9 km kw. Ma istotne znaczenie dla ochrony najbliższych miejscowości, w tym Międzylesia i Kłodzka. 

W 2011 r. Arcadis opracował projekt prac geologicznych i hydrogeologicznych oraz wykonał całość prac terenowych. Prace miały na celu ustalenie warunków podłoża budowlanego projektowanej zapory poprzez wykonanie kilkunastu wierceń w skale litej do głębokości 35 m p.p.t. oraz kilkunastu wierceń w obrębie czaszy planowanego zbiornika. Przeprowadzono także szczegółowe analizy wodochłonności masywu skalnego oraz prace geofizyczne.

Wynikiem prac była dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dla projektowanej inwestycji wykonana na etapie szczegółowości projektu budowlanego. W 2012 r. opracowane zostały geotechniczne warunki posadowienia obiektów (zapora ziemna i urządzenia spustowe) oraz zakończono monitoring pierwszego poziomu wodonośnego. Przeprowadzone badania pozwoliły także określić wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zapory. 

Wymienione opracowania pozwoliły na bezpieczne zaprojektowanie zapory ziemnej i uniknięcie ewentualnych szkodliwych wpływów okresowych podpiętrzeń wody w zbiorniku, zabezpieczą istniejącą morfologię terenu i zapewnią bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

Rezultaty

17,9 km kw.

powierzchnia zlewni kontrolowanej przez zbiornik

35 m p.p.t.

głębokość wierceń

Pytanie dotyczące projektu

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.