• Usługi: Geologia i hydrogeologia, Doradztwo środowiskowe i audyty , Pozwolenia środowiskowe
  • Sektory: Zasoby naturalne, Sektor publiczny

Rozbudowa zbiornika osadów poflotacyjnych „Gilów”

Województwo Dolnośląskie - Celem opracowania wykonanego przez Arcadis było przedstawienie szczegółowego zakresu i opisu robót geologicznych mających na celu rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża w rejonie planowanej rozbudowy zbiornika „Gilów”.

Rozpoznanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych w obszarze składowiska odpadów poflotacyjnych Gilów było niezbędne przed podjęciem decyzji o jego rozbudowie i dalszej eksploatacji. 

Projektowane prace geologiczne obejmowały prace wiertnicze, sondowania CPT, obserwacje i badania terenowe, pobór próbek, badania laboratoryjne, prace geodezyjne, prace kameralne. Celem projektowanych prac geologicznych było ustalenie warunków geologiczno-inżynierskich w obrębie projektowanej rozbudowy OUOW Gilów. 

Wykonane opracowanie poddane zostało ocenie głównych krajowych ekspertów geotechnicznych oraz ekspertów międzynarodowych, ze względu na dużą rangę i znaczenie przedsięwzięcia dla KGHM, oraz zatwierdzeniu w Starostwach Powiatowych w Lublinie i Polkowicach.
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.